ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The role of perinatal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of fetal ovarian cyst torsion [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 56-59

The role of perinatal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of fetal ovarian cyst torsion

Alper Özel1, Recai Duymuş1, Aysel Bayram1, Emin Çakmakçı1, Nihat Sever2, Zeki Karpat1
1Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Surgery, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Fetal ovarian cysts constitute an important part of the abdominal pathologies in female fetuses and are usually unilateral. The majority of these cysts are small and asymptomatic, and because they mostly could resolve spontaneously they pose no clinical threat. However, the diagnosis of large cysts is important because they may need surgical intervention due to the complications such as torsion, bleeding and rupture. Here, we present the ultrasound and magnetic resonance imaging findings of hemorrhagic torsion of an ovaian cyst in an infant that was firstly detected by antenatal ultrasound of an 30 year-old pregnant woman.

Keywords: Fetal ovarian cyst, ultrasound, magnetic resonance imaging

Fetal over kist torsiyonu tanısında perinatal ultrason ve manyetik rezonans görüntülemenin rolü

Alper Özel1, Recai Duymuş1, Aysel Bayram1, Emin Çakmakçı1, Nihat Sever2, Zeki Karpat1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği, İstanbul

Fetal over kistleri dişi cinsiyetli fetüslerde abdominal lezyonların önemli bir kısmını oluşturmakta olup, çoğunlukla unilateraldir. Bu kistlerin büyük kısmı küçük ve asemptomatik olup spontan olarak rezorbe olabildikleri için klinik önem taşımazlar. Bununla birlikte büyük kistlerde torsiyon, kanama ve rüptür gibi olası komplikasyonlar cerrahi girişim gerektirebildiğinden tanı almaları önem taşımaktadır. 30 yaşında diyabeti ve hipertansiyonu olan gebede, ultrason ile fetal pelvik bölgede kistik lezyonu saptanan ve postnatal cerrahi sonrası hemorajik torsiyone over kisti kesin tanısı alan olgunun ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme bulgularını sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Fetal over kisti, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme

Alper Özel, Recai Duymuş, Aysel Bayram, Emin Çakmakçı, Nihat Sever, Zeki Karpat. The role of perinatal ultrasound and magnetic resonance imaging in the diagnosis of fetal ovarian cyst torsion. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 56-59

Corresponding Author: Alper Özel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale