ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The diagnostic reliablity of USG in childhood intracranial pathology. [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 39-42

The diagnostic reliablity of USG in childhood intracranial pathology.

Ayhan Üçgül, Hüseyin Özkurt, Ahmet Cevri Yıldız, Muzaffer Başak, Ateş Ateşalp
Şişli Etfal Hastanesi 1. Radyoloji Kliniği

Cranial sonography is an important diagnostic method of demonstration of intracranial pathologies in neonatal age group (0-1). In this report we intended to determine the diagnostic ability of ultrasonography in cranial pathologies in 112 cases who were suspected with intracranial pathology (from February 1994 to January 1995). We observed hydrocephalus in 22 patients, meningitis in 20 patients, cerebral edema in 17 patients, imracranial hemorrhage in 9 patients, ventriculitis in 4 patients, subdural collection in 6 patients. Some of these patients had more ıhan one pathology. 45 patients were observed as normal.


ÇOCUKLUK ÇAĞI İNTRAKRANİAL PATOLOJİLERİNDE ULTRASONOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

Ayhan Üçgül, Hüseyin Özkurt, Ahmet Cevri Yıldız, Muzaffer Başak, Ateş Ateşalp
Şişli Etfal Hastanesi 1. Radyoloji Kliniği

0-1 yaş grubu çocuklarda intrakranial patolojilerin saptanmasında kranial USG önemli bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada Şubat 94 -Ocak 95 tarihleri arasında kliniğimize intrakranial patoloji şüphesi ile gelen 112 olguda kranial USG'nin tanı değerini ortaya koymaya çalıştık. 22 hastada hidrosefali, 20 hastada menenjit, 17 hastada serebral ödem, 9 hastada intrakranial hemoraji, 4 hastada ventrikülit, 6 hastada subdural kolleksiyon saptadık. Bazı hastalarda birden fazla patoloji bir aradaydı. 45 hasta normal olarak değerlendirildi.


Ayhan Üçgül, Hüseyin Özkurt, Ahmet Cevri Yıldız, Muzaffer Başak, Ateş Ateşalp. The diagnostic reliablity of USG in childhood intracranial pathology.. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 39-42

Corresponding Author: Ayhan Üçgül, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale