ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Relation between pruritus and plasma histamine level in cases with chronic hemodialysis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 17-21

Relation between pruritus and plasma histamine level in cases with chronic hemodialysis

Gürkan Yurteri, Yalçın Özbahar, Hakkı Arıkan, Ayşe Yapan, Aydoğan Öbek
Şişli Etfal Hastanesi, Nefroloji Kliniği

OBJECTIVE: This study is planned to investigate the relation between pruritus and plasma histamine levels in cases with end stage renal failure who is treated with hemodialysis.
STUDY DESIGN: 14 patients who have treated with hemodialysis (6 females and 8 males; aged between 20-68 years) were included to our study. As for the control group 14 healthy people selected (6 females, 8 males aged between 24-65 years).
Patients who have treated with hemodialysis were separated 2 groups who have pruritus(Group A) and who haven't (Group B). The levels of plasma histamine determined with the method of RIA.
RESULTS: There was no statistically significant changes found between Group A and Group B. Also no significant changes was found between patients who have treated with hemodialysis and control group.
CONCLUSION: These results may show us there is no relation between pruritus and plasma histamin levels at patients who have treated with hemodialysis.

Keywords: End stage chronic renal failure, histamine, pruritus, hemodialysis.

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Pruritus ve Plazma Histamin Düzeyi Arasındaki İlişki

Gürkan Yurteri, Yalçın Özbahar, Hakkı Arıkan, Ayşe Yapan, Aydoğan Öbek
Şişli Etfal Hastanesi, Nefroloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma, hemodiyalize giren son dönem kronik renal yetersizlikli hastalarda, pruritus ve plazma histamin düzeyi arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla planlandı.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamıza yaşları 20-68 arasında değişen 6 kadın, 8 erkek olmak üzere toplam 14 hemodiyaliz hastası ve yaşları 24-65 arasında değişen 6 kadın, 8 erkek olmak üzere sağlıklı 14 kontrol hastası alın­dı. Hemodiyalize giren hastalar pruritusu olanlar (n: 8) ve pruritusu olmayanlar (n: 6) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bu hastalarda RIA metodu ile plazma histamin düzeylerine bakıldı.
BULGULAR-SONUÇ: Pruritusu olan ve olmayan hemodiyaliz hastaları arasında plazma histamin düzeyi açısın­dan istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamadı. Bu hastalar ile kontrol grubu arasında da anlamlı bir sonuç saptanmadı.
Sonuç olarak yaptığımız bu çalışmada, hemodiyaliz hastalarında pruritus ile plazma histamin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Son dö, nem kronik renal yetersizlik, histamin, pruritus, hemodiyaliz.

Gürkan Yurteri, Yalçın Özbahar, Hakkı Arıkan, Ayşe Yapan, Aydoğan Öbek. Relation between pruritus and plasma histamine level in cases with chronic hemodialysis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 17-21

Corresponding Author: Gürkan Yurteri, Türkiye
LookUs & Online Makale