ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Febrile Convulsions After The Age of Five Years [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 20-23

Febrile Convulsions After The Age of Five Years

A. Destina Yalçın, Buket Oflazoğlu, Hulki Forta
Şişli Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği

OBJECTIVE: ln this study we have perfromed clinical and electroencephalographic investigations on children who had febrile convulsions after the age of five years cmd determined the possibilitiy of epilepsy development.
STUDY DESIGN: Children who had been followed by the Neurology Clinic of Hospital and who had at least febrile afier the age of five years were included in the study. in all patients the following were gathered from the parents: date of birth, psycho-motor development, past-history and family history, onset, frequency and duration of febrile convulsions, type of seizure and fever before febriler convulsion. The patients were examined twice a year and had at least one electroencephalographic (EEG) investigation.
RESULTS: Of the 16 patients 13 were male and 3 were female. In 5 patients the first febrile convulsion was observed after the age of five years and in the rest between 6 moths and 4 years. The follow-up period was between 2 to 5 years. In three patients the repeated EEG investigations were normal, whereas in others there were milf generalized disorganization, generalized spike-wave paroxysms and focal sharp-wave activity.
CONCLUSION: It was concluded that children with febrile convulsions after 5 years of age should be followed carefully for the possibility of developing idiopathic generalized epilepsy particulary if they have abnormal EEG findings.

Keywords: Late fehrile convulsions, EEG, epilepsy

Beş Yaş Sonrası Görülen Febril Konvülsiyonlar

A. Destina Yalçın, Buket Oflazoğlu, Hulki Forta
Şişli Etfal Hastanesi, Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışmada 5 yaşından sonra febril konvülsiyon (FK) geçiren çocukların klinik ve elektroansefalografik açısından araştırılması amaçlanmıştır.
MATERYAL-METOD: 1990-1995 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Möroloji Kliniği Epilepsi Polikiniğinde izlenen, 5 yaşından sonra bir veya birden fazla FK geçiren 16 hasta çalışmaya alınmıştır. Hastaların tümünde doğum tarihi, doğum ve motor-mental gelişim öyküsü, özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, FK’ların başlangıç yaşı, sıklığı, süresi,nöbet şekli, nöbetten önce ölçülen ateş anne ve babalardan ayrıntılı olarak öğrenilmiştir. Hastalar yolda ortalama iki kez görülmüş ve en az bir kez elektroansefalografik (EEG) incelemeleri yinelenmiştir.
BULGULAR: Olgularımızın 3 tanesi kız, 13 tanesi erkek olarak belirlenmiştir. Beş hastada ilk FK 5 yaşından sonra, 11 tanesinde ise 6 ay ile 4 yaş arasında görülmüştür. Nöbetlerin hemen hemen hepsi kısa süreli jeneralize tonikklonik konvülsiyonlar olarak tarif edilmiştir. İzleme süresi 2-5 yıl arasında değişmektedir. Hastaların 3 tanesinde yinelenen EEG’lere patoloji saptanmamış, diğerlerinde ise hafif yaygın yavaşlama, projete tipte deşarj, jeneralize diken-dalga deşarjları ve fokal sivri dalgalar görülmüştür. Olguların hiçbirinde izleme döneminde epilepsi gelişmemiştir.
SONUÇ: Beş yaşından sonra FK geçiren veya geçirmeye devam eden ve EGG’lerinde anomali saptanan hastaların gelişebilecek idiopatik jeneralize epilepsi açısından yakından izlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geç, fehril konvülsiyon, elektroansefalografi (EEG), epilepsi.

A. Destina Yalçın, Buket Oflazoğlu, Hulki Forta. Febrile Convulsions After The Age of Five Years. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(3): 20-23

Corresponding Author: A. Destina Yalçın, Türkiye
LookUs & Online Makale