ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The related preoperative blood CA-125 value to prognosis at endometrial cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 79-85 | DOI: 10.5350/SEMB.20140212044115

The related preoperative blood CA-125 value to prognosis at endometrial cancer

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Serpil Kırım, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Sibel Özsoy
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: In this study the relationship of preoperative high CA-125 levels with clinical and pathological prognostic factors were investigated in endometrium cancer patients.
Material and Method: The relationship between preoperative CA-125 levels and clinicopathological parameters was investigated on 100 patients who operated for endometrium cancer between April 2007-April 2012 in Department of Obstetric and gynecology at Şişli Etfal Research and Training Hospital. Average age, menopausal status, body mass index, preoperative CA-125 levels, tumor types, histologic grades, surgical-clinical stage, positive peritoneal fluid cytology, presence of lymphovascular invasion, myometrium invasion and its degree, omentum metastasis, and tumor diameter and grade were evaluated. For CA-125 cut off point was accepted as evaluated 35 IU/mL.
Results: Cut-off point of CA-125 results of endometrium cancer patients were significantly associated with omentum metastasis, invasion to more than half of the myometrium, positive peritoneal fluid cytology and tumor size larger than 2 cm, lymphovascular invasion and positive lymph nodes.
Conclusion: For patients with endometrium cancer, preoperative CA-125 measurement (for cut off point 35) can be utilized as an important factor determining poor prognostic factors. However, it is not suitable to be used as an independent prognostic factor alone.

Keywords: Endometrium cancer, CA-125, poor prognosis.

Endometriyum kanserinde preoperatif serum CA-125 değerlerinin prognozla ilişkisi

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Serpil Kırım, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Sibel Özsoy
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Endometriyum kanseri olgularında preoperatif yükselmiş CA-125 düzeylerinin klinik ve patolojik kötü prognostik faktörlerle ilişkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Nisan 2007 ve Nisan 2012 tarihleri arasında, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde, endometriyum kanseri tanısıyla opere olan 100 hastada preoperatif CA-125 düzeyi ile klinikopatolojik parametreler arasındaki ilişki değerlendirildi. Tüm olguların, yaş ortalaması, menopoz durumu, vücut kitle indeksi, preoperatif CA-125 düzeyleri, tümör tipleri, histolojik gradeleri, cerrahi-klinik evreleri, batın sıvısı pozitifliği, lenfovasküler invazyon varlığı, myometriyum invazyon ve derecesi, omentum metastazı ve tümör çapı değerlendirildi. CA-125 kesme değeri olarak 35 IU/ ml değeri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Endometriyum kanserli hastalarda preoperatif yapılan CA 125 ölçümü 35 kesme değeri için; omentum tutulumu, yarıdan fazla myometriyal invazyon, batın yıkama sıvısı pozitifliği, 2 cm. üzeri tümörü belirlemede, lenfovasküler invazyon ve lenf düğümü pozitifliğini belirlemede istatiski olarak anlamlı olarak bulunmuştur.
Sonuç: Endometriyum kanserli hastalarda preoperatif serum CA-125 değerleri kötü prognostik faktörleri ortaya koymada önemli bir test aracı gibi gözükmektedir. Ancak tek başına bağımsız prognostik faktör olarak kullanılması uygun görünmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyum kanseri, CA-125, kötü prognoz.

İbrahim Ömeroğlu, Osman Aşıcıoğlu, Serpil Kırım, Osman Temizkan, Bülent Arıcı, Sibel Özsoy. The related preoperative blood CA-125 value to prognosis at endometrial cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 79-85

Corresponding Author: Osman Aşıcıoğlu
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale