ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Clavien System Classification of Complications Developed following Laparoscopic Urological Operations Applied in our Clinic [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 228-239 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.98700

Clavien System Classification of Complications Developed following Laparoscopic Urological Operations Applied in our Clinic

Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek
Department of Urology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: We analyzed the complications of laparoscopic surgery using Clavien system classification on 396 urological procedures performed at our institution between 2005-2009.
Methods: A retrospective analysis was performed, focusing on complications associated with 396 laparoscopic surgeries performed between 2005 and 2009, which included radical and simple nephrectomy (n=188), partial nephrectomy (n=29), pyeloplasty (n=78), sacrocolpopexy (n=16) and radical prostatectomy (n=85). Complication data were tabulated according to the case number, procedure type, patient age, the American Society of Anesthesiologists score (ASA), Clavien classification system and annual complication rate during this study. Statistical analysis was performed with Fisher’s exact and chi-square tests.
Results: A total of 75 patients had complications during the study period. Thus, the total postoperative complication rate was 18.9%. When sub-stratified to various surgical procedures, complication rates were: laparoscopic radical and simple nephrectomy (11.1%), laparoscopic partial nephrectomy (37.9%), laparoscopic pyeloplasty (15.3%), laparoscopic sacrocolpopexy (18.7%) and laparoscopic radical prostatectomy (32.9%). When the complications were classified according to Clavien Classification System stage 1, 2, 3, 4, 5, complication rate was observed in 11.6%, 13.8%, 1.2%, 1%, and 0% of patients, respectively. A correlation was not identified between ASA score and complication rate (p=0.02).
Conclusion: The data presented here would enable us to compare our complication rates objectively with world literature.

Keywords: Clavien system classification, complication; laparoscopy, urology.

Kliniğimizde Uygulanan Laparoskopik Ürolojik Girişimler Sonrasında Gelişen Komplikasyonların Clavien Sistemi ile Sınıflandırılması

Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Kliniğimizde 2005-2009 tarihleri arasında uyguladığımız 396 laparoskopik ürolojik girişimde gelişen komplikasyonlarının incelenmesi ve Clavien sınıflandırma sistemi ile sınıflandırılması.

Gereç ve Yöntemler: 2005-2009 tarihleri arasında uygulanan 396 laparoskopik operasyon sonrasında gelişen komplikasyonlar retrospektif olarak incelendi. Çalışmamız radikal ve basit nefrektomi (188), parsiyel nefrektomi (29), pyeloplasti (78), sakrokolpopeksi (16) ve radikal prostatektomi (85) uyguladığımız hastaları içermektedir. Hasta sayısı, uygulanan operasyon, hasta yaşı, American Society of Anesthesiologists (ASA) skoru ve gerçekleşen komplikasyonlar Clavien sistem ile sınıflandırıldı. İstatistiksel incelemede Fisher’s exact ve chi-square testleri kullanıldı.

Bulgular: Toplam 75 hastada komplikasyon gelişti ve total komplikasyon oranı %18,9 olarak saptandı. Hasta gruplarına bakıldığında laparoskopik radikal ve basit nefrektomide %11,1; laparoskopik parsiyel nefrektomide %37,9; laparoskopik pyeloplastide %15,3; laparoskopik sakrokolpopekside %18,7 ve laparoskopik radikal prostatektomide %32,9 oranında komplikasyon ile karşılaşıldı. Clavien sistem ile sınıflandırıldığında komplikasyon oranları derece 1, 2, 3, 4, 5 için sırasıyla %11,6, %13,8, %1,2, %1, %0 olarak saptandı. Operasyon öncesi ASA skoru ile gelişen komplikasyonlar arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmadı (p=0.02; Fisher’s exact test).

Sonuçlar: Çalışmamız laparoskopik ürolojik girişimler sonucu gelişen komplikasyonların diğer merkezler ile karşılaştırmasında yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, üroloji, komplikasyon, Clavien sistemi sınıflaması

Çetin Demirdağ, Sinharib Çitgez, Can Öbek. Clavien System Classification of Complications Developed following Laparoscopic Urological Operations Applied in our Clinic. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 228-239

Corresponding Author: Çetin Demirdağ
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale