ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Difficulties in anesthesia of cleft palate operations: Our experimentations between 1999-2004 [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 24-27

Difficulties in anesthesia of cleft palate operations: Our experimentations between 1999-2004

Leyla Türkoğlu Kılınç1, Semra Karşıdağ2, Bülent Saçak2, Melahat Karatmanlı1, Ayşe Hancı1, Ulufer Sivrikaya1, Lütfü Baş2
1Second Department of Anesthesia and Reanimation, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2First Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Şisli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: 93 cases of cleft palate, operated by department of plastic and reconstructive surgery in. our hospital between 1999-2004, were evaluated.
Study design: In this retrospective analysis of the patient records, patients were evaluated according to age, gender, accompanied malformations, type and duration of operation, and peroperative and postoperative complications.
Results: 37 percent of 93 patients were female while 63 percent were male. Mean age were 25±10 and 23±I2 months for female and male patients, respectively. 2 of the patients (2%) were diagnosed as Pierre-Rohin sequence, 1 patient (1%) as Larsen syndrome. Two of the patients (2%) were presented with atrial septal defect (ASD), one of the patients (1%) had ventricular septal defect (VSD), while 1 patient (1%) had renal and ana1 agenesis. 72 of the patients (77%) were used Veau Wardill Kilner technique, 15 of the patients (16%) were performed Von Langenbeck tecnique and 6 of the patients (7%) were repaired Furlow tecnique. Average of operation time was 188+25 minutes. Three of our patients (3%) could not be entubated and consequently operated. I / of the patients (12%) experienced postoperative respiratory stress and followed up in ICC for a limited time. Blindness devoloped in 2 of the patients (2%).
Conclusion: In spite of the improving technologies and growing experience in anesthesiology and. plastic surgery, cleft palate patients remains as a challenging task due to specific comorbid conditions and postoperative complications.

Keywords: Cleft palate surgery, anaesthesia

Yarık damak operasyonları anestezisi güçlükleri: 1999-2004 yılları arası deneyimlerimiz

Leyla Türkoğlu Kılınç1, Semra Karşıdağ2, Bülent Saçak2, Melahat Karatmanlı1, Ayşe Hancı1, Ulufer Sivrikaya1, Lütfü Baş2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, I. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: 1999-2004 tarihleri arasında Plastik Cerrahi Kliniği tarafından yarık damak nedeni ile opere olan 93 olgunun değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve yöntem: Anestezi ve Plastik Cerrahi Klinikleri kayıtlarından retrospektif olarak, olguların operasyon yaşları, cinsiyetleri, eşlik eden anomalileri, ameliyat tipi, ameliyat süresi, ameliyat sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyon¬lar araştırıldı.
Bulgular: Öpere edilen 93 olgunun % 37’si kız, % 63‘ ii erkekti. Kızların yaş ortalaması 25±10 ay, erkeklerin, yaş ortalaması 23±I2 ay olarak tespit edildi. 2 olguda (%2) Pierre Rohin sendromu, 1 olguda (%l) Larsen Sendromu mevcuttu. Yarık damak anomalisine 2 olguda (%!) atrial septal defekt (ASD). I olguda (%!) ventral septal defekt (VSD), I olguda (%l) ise anal ve renal agenezi eşlik etmekte idi. 72 olguya (%77) Veau Ward.ill Kinler, 15 olguya Voıı Langenbeck (%I6) ve 6 olguya (%7) Furlow yöntemleri ile damak ameliyatı uygulandığı tespit edildi. Operasyon süresi ortalama I88±25 dakika idi. 3 olgu (%3) endotrakeal entübe edilemedikleri için başka bir merkeze sevk edildi. II olguda (%I2) erken postoperatif solunum sıkıntısı geliştiği için postoperatif yoğun bakını ünitesinde takip edildi. 2 hastada (%2) erken postoperatif dönemde körlük geliştiği tespit edildi.
Sonuç: Yarık damak operasyonları teknoloji, ve ameliyat tek¬niklerindeki gelişmelere rağmen hastaların beraberinde eşlik eden hastalıkları ve gelişebilecek komplikasyonlar açısından anestezi hekimlerinin en dikkatli olması gereken, vaka grup tanrıdandır.

Anahtar Kelimeler: Yarık damak cerrahisi, anestez

Leyla Türkoğlu Kılınç, Semra Karşıdağ, Bülent Saçak, Melahat Karatmanlı, Ayşe Hancı, Ulufer Sivrikaya, Lütfü Baş. Difficulties in anesthesia of cleft palate operations: Our experimentations between 1999-2004. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(2): 24-27

Corresponding Author: Leyla Türkoğlu Kılınç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale