ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Anesthesia management of pregnant patient with behçet’s disease: a case report [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 295-298 | DOI: 10.5350/SEMB.20150514052605

Anesthesia management of pregnant patient with behçet’s disease: a case report

Mahmut Alp Karahan1, Evren Büyükfırat1, Tekin Bilgiç2, İnanç Havlioğlu1
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa - Türkiye
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Şanlıurfa - Türkiye

Objective: Behcet’s Disease is a chronic inflammatory with multiorgan involvements that it develope relapses. This disease is characterized with recurrent oral and genital ulcers, skin signs and uveitis. In this case report we discussed the anesthetic management of a pregnant patient with Behçet’s disease who underwent an emergency cesarean section.
Case: Nineteen year old pregnant patient with Behcet’s disease was scheduled for emergency caesarean delivery when fetal distress developed. She was diagnosed a year before and she did not use drugs during pregnancy. Cesarean section was performed under general anesthesia. Patient’s trackea was entubated with 7.0 endotracheal tube at the first attempt without any problems. Anesthesia was maintained with oxygen, air, sevoflurane and remifentanil. Hemodynamic parameters remained stable and there was no any complication. Apgar scores of the neonate were 8 and 10 at 1 and 5 minute respectively.
Conclusion: The main perioperative anaesthetic concerns are scarring of airway leading to difficult intubation and involvement of other organ systems. Due to the chronic drug therapy changes occur in organ systems causing more difficulty for the anaesthetic approach. The anesthetic technique for pregnant women with Behcet’s Disease requiring cesarean section remains at the discretion of the anesthesiologist, who should be guided by the clinical conditions of each patient.

Keywords: Behcet syndrome, pregnancy, anesthesia, general.

Behçet hastalığına sahip gebe hastada anestezik yaklaşım: Olgu sunumu

Mahmut Alp Karahan1, Evren Büyükfırat1, Tekin Bilgiç2, İnanç Havlioğlu1
1Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa - Türkiye
2Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Şanlıurfa - Türkiye

Amaç: Behçet Hastalığı alevlenmelerle seyreden, çoklu organ tutulumu gösteren, kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Hastalık, tekrarlayan ağız ve genital bölge ülserleri, deri bulguları ve üveit ile karakterizedir. Bu olgu sunumunda acil sezaryen operasyonu planlanan Behçet hastalığına sahip gebede anestezi yönetimini tartıştık.
Olgu: On dokuz yaşında Behçet hastalığı tanılı gebe hasta fetal distres gelişmesi üzerine acil sezaryen planlandı. Hastamız bir yıl önce Behçet Hastalığı tanısı almış. Gebelik boyunca ilaçlarını kullanmayı bırakmış. Sezaryen operasyonu genel anestezi altında gerçekleştirildi. Hasta herhangi bir problem yaşanmadan 7.0 endotrakeal tüp ile ilk seferde entübe edildi. Anestezi oksijen, hava, sevofluran ve remifentanil ile idamesi sağlandı. Hemodinamik parametreler stabil seyretti ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Yenidoğanın 1. ve 5. dk Apgar skoru 8 ve 10 idi.
Sonuç: Perioperatif anestezik yaklaşımda temel problemleri, organ tutulumları ve havayolundaki skarlaşmaya bağlı zor entübasyon oluşturur. Kronik ilaç tedavisine bağlı olarak organ ve sistemlerde birtakım değişiklikler meydana gelmekte ve bu durum anestezi yönetimini daha da karmaşık hale getirmektedir. Sezaryen gerektiren Behçet hastalığına sahip gebe hastalar için anestezi tekniği her hastanın klinik durumuna göre değerlendirilip en son anestezistin takdirine kalır.

Anahtar Kelimeler: Behçet sendromu, gebelik, anestezi, genel.

Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Tekin Bilgiç, İnanç Havlioğlu. Anesthesia management of pregnant patient with behçet’s disease: a case report. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 295-298

Corresponding Author: Mahmut Alp Karahan, Türkiye
LookUs & Online Makale