ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Is it Necessary to Measure Blood Glucose Level Before and After Colonoscopy in Diabetic and Nondiabetic Patients? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 413-418 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.93685

Is it Necessary to Measure Blood Glucose Level Before and After Colonoscopy in Diabetic and Nondiabetic Patients?

Pınar Sayın1, Hacer Şebnem Türk1, Canan Tülay Işıl1, Özgür Bostancı2, Mustafa Altınay3, Sibel Oba1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Sanliurfa Ceylanpinar State Hospital, Sanlıurfa, Turkey

Objectives: The aim of this study was to examine the necessity of measuring the blood glucose level before and after a colonoscopy in diabetic and nondiabetic patients.
Methods: A total of 200 patients who were over the age of 18 with an American Society of Anesthesiologists (ASA) score I-IV and were to undergo an elective colonoscopy procedure were included in this randomized, controlled, prospective trial. In the study group, 100 patients were diabetic and 100 were nondiabetic. Patient age, sex, body mass index, ASA classification, comorbid diseases, daily medications, and the length of preprocedure fasting were recorded. Before the procedure, the capillary glucose level was measured and recorded as an initial value. This glucose assessment was repeated and recorded 15 minutes after the beginning of the colonoscopy and 60 minutes after the procedure. All complications related to the anesthesia or the colonoscopy were recorded.
Results: The sex and age distribution was not statistically significant in a comparison of the diabetic and nondiabetic groups. The body mass index value and presence of comorbid diseases, particularly hypertension, was statistically significantly higher in the diabetic group. There was no significant difference in complications between the groups. The mean fasting time in the diabetic group was statistically significantly shorter than that of the nondiabetics. The blood glucose level of the diabetic patients was consistently higher than that of the nondiabetics.
Conclusion: Blood glucose measurement is necessary for diabetic patients before and after a colonoscopy procedure; however, assessment is not necessary for nondiabetics.

Keywords: Blood glucose, colonoscopy; diabetes mellitus.

Diabetik Ve Nondiabetik Hastalarda Kolonoskopi İşlemi Öncesi Ve Sonrasında Kan Glukoz Ölçümü Gerekli Midir?

Pınar Sayın1, Hacer Şebnem Türk1, Canan Tülay Işıl1, Özgür Bostancı2, Mustafa Altınay3, Sibel Oba1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştirma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği.
3Şanlıurfa Ceylanpınar Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği.

Amaç: Kolonoskopi işlemi uygulanacak diabetik ve non diabetik hastaların kan glukoz değerlerinin işlem öncesi ve işlem sonrası öiçülmesinin gerekliliğini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız prospektif, randomize ve kontrollü bir çalışma olup etik kurul onayı alındıktan sonra elektif konoskopi uygulanacak 18yaşından büyük, ASA I-III, 200 hasta çalışmaya dahil edildi. 100 hastanın diabetes mellitusu mevcuttu. 100 hasta nondiabetikti. Hastaların yaş, cisiyet, kilo, boy, ASA gibi demografik verileri, ek hastalıkları, kullandıkları ilaçları ve açlık süreleri kaydedildi. Kapiller glukoz ölçümü yapılarak başlangıç değeri olarak kaydedildi. İşlemin başlangıcından 15 dakika sonar ve işlem bitiminden 1 saat sonra kapiller glukoz ölçümü tekrarlandı. Anesteziye ve işleme ait komplikasyonlar kaydedildi.
Bulgular: Grupların yaş ve cinsiyet dağılımları arasında istatiksel anlamlı farklılık yoktur. DM tanısı olan hastaların vücut kitle indeksi ortalamaları DM tanısı olmayan hastalardan istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. DM tanısı olan hastaların ek hastalık görülme ve bu ek hastalıklar içinde hipertansiyon görülme sıklığı DM tanısı olmayan hastalardan istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Grupların komplikasyon dağılımları arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık yoktur. DM olan grubun açlık süresi ortalaması DM olmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktür. Tüm zamanlarda DM olan hastaların kan şekeri ölçümleri DM olmayan hastaların kan şekeri ölçümlerinden istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir.
Sonuç: Kolonoskopi öncesi ve sonrası diabetik hastalarda glukoz ölçümü yapılması gerekirken, nondiabetik hastalarda glukoz ölçümü gerekli değilidir.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, Diabetus Mellitus, Kan Şekeri

Pınar Sayın, Hacer Şebnem Türk, Canan Tülay Işıl, Özgür Bostancı, Mustafa Altınay, Sibel Oba. Is it Necessary to Measure Blood Glucose Level Before and After Colonoscopy in Diabetic and Nondiabetic Patients?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 413-418

Corresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale