ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 164-168 | DOI: 10.14744/SEMB.2017.92905

Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess

Omer Avlanmis1, Riza Gurhan Isil2, Adnan Nadir Hacim1, Hakan Teoman Yanar3
1Department of General Surgery, Camlica Erdem Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Okmeydani Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

Objectives: Our aim was to study whether laparoscopic appendectomy radix ligation techniques were eutrophic in the development of intra-abdominal abscess.
Methods: Between September 2009 and April 2017, all emergency cases admitted to our surgery polyclinic were reviewed, and the results of the patients who underwent laparoscopic appendectomy were collected. Appendectomy radix ligation techniques were reviewed from surgical notes on discharge reports. Postoperative controls were also reviewed, and any cases with abscess formation were reported.
Results: A total of 350 patients were included in the study. Of these cases, 207 were males, and 143 were females. The mean age of the patients was 26.89±4.9 years. One hundred eighty-nine cases were found to have two endoloops placed on top of each other, whereas 161 cases had a 2 mm distance left in between the two endoloops and tied. None of the 189 cases who had endoloops placed on top of each other developed abscess formation. However, of the 161 cases who had endoloops with a 2 mm distance in between, 8 reported with abscess formation in the inner abdomen. Of these eight cases, seven had percutaneous abscess drainage by an interventional radiologist, whereas one was treated with relaparoscopy.
Conclusion: In the present study, patients who had endoloops placed on top of each other developed no abscess formation, whereas in the literature’s gold standard procedure, those with a 2 mm distance left between two endoloops developed an inner abdominal abscess formation in 8 (4.9%) of the patients. We believe that this 2 mm dead space distance left between the two endoloops contributes to the formation of the abscess.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy; inner abdomen abscess; laparoscopic surgery.

Laparoskopik Appendektomide Güdük Bağlanma Tekniklerinin Batın İçi Abse Gelişimindeki Rolü

Omer Avlanmis1, Riza Gurhan Isil2, Adnan Nadir Hacim1, Hakan Teoman Yanar3
1Ozel Camlica Erdem Hastanesi
2Okmeydani Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Istanbul Universitesi, Istanbul Tıp Fakültesi

Amaç
Laparoskopik appendektomide güdük bağlanma tekniklerinin batın içi abse gelişiminde etkili olup olmadığını araştırmak.
Gereç ve Yöntem
Eylül 2009-Nisan 2017 tarihleri arasında acil cerrahi polikliniğimize başvurmuş olan tüm olguların verileri geriye dönük incelendi ve laparoskopik apendektomi ameliyatı geçiren tüm hastaların verileri toplandı. Epikrizlerdeki ameliyat notlarında apendiks güdüğünün nasıl bağlandığı incelendi ve kaydedildi. Ameliyat sonrası kontroller de incelendi ve abse gelişen olgular kaydedildi.
Bulgular
Toplam 350 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların 207’si erkek, 143’ü kadın idi. Yaş ortalaması 26.89±4.9 yıl idi. 189 olguya iki endo-loop üst üste konulup, 161 olguya ise iki endo-loop’un arasında ikişer milimetre mesafe bırakılarak bağlandığı görüldü. Endo-loop üst üste konulup ameliyat edilen 189 olgunun hiç birinde batın içi abse saptanmadı, endo-loop’ ların arasında ikişer milimetre mesafe bırakılarak bağlanıp ameliyat edilen 161 olgunun 8’inde batın içi abse saptandı. Bu 8 olgudan 7’sinin tedavisi girişimsel radyoloji tarafından perkütan abse drenajı ile, birinin ise laparoskopi ile yapıldığı saptandı.

Sonuç
Bu çalışmada, endo-loop üst üste konulup ameliyat edilen hastalarda hiç abse formasyonu gözlemlenmezken, literatürde altın standart olarak tarif edilen endo-loop’un arasında ikişer milimetre mesafe bırakılarak bağlanıp ameliyat edilen hastaların 8(%4.9)’ inde batın içi abse geliştiği görüldü. İki loop’ un arasında ölü mesafe bırakılarak ameliyat edilen hastalarda bu ölü mesafenin batın içi abse gelişimine katkıda bulunduğuna inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: akut apandisit, appendektomi, batın içi apse, laparoskopik cerrahi

Omer Avlanmis, Riza Gurhan Isil, Adnan Nadir Hacim, Hakan Teoman Yanar. Role of Laparoscopic Appendectomy Radix Ligation Techniques on the Formation of Inner Abdomen Abscess. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 164-168

Corresponding Author: Riza Gurhan Isil, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale