ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
What has changed in the history of Fournier's Gangrene treatment: The single center experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-90757 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.90757

What has changed in the history of Fournier's Gangrene treatment: The single center experience

Cemil Kutsal1, İbrahim Halil Baloğlu1, Nihat Türkmen1, Taner Hacıosmanoğlu2, Ahmet Tevfik Albayrak1, Ali Emre Çekmece1, Soner Güney1
1Department of Urology, University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye.

Objectives
Fournier’s Gangrene(FG) is a rapidly progressive infection that requires emergent intervention.
Wound closure is an important treatmentstep aftersurgery, and vacuum-assisted closure (VAC)
can be preferred as an alternative method for wound closure. Fournier’s Gangrene Severity
Index (FGSI), scales that can be developed to evaluate the prognosis in FG. This study aims to
compare VAC therapy, which was used and developed in the historical development of FG
therapy, with conventional wound dressing (CWD).
Methods
Data on who 85 patients treated at our hospital with a diagnosis of FG from January 2010 to
July 2021. In the VAC group, the vacuum device was applied in a sealed manner. In the CWD
group, mesh dressing was prepared. The VAC device was adjusted to subathmospheric
pressure. Broad-spectrum antibiotics were administered to all patients during their follow-up.
During the follow-up, as necrotic tissues were detected, redebridements were performed by
providing appropriate analgesia and anesthesia.
Demographic data of the patients were collected on the records. The clinical and laboratory
data were obtained from the records at the 1st hour 72 hours and 1 st week FSGI values were
calculated. In statistical analysis; continuous variables were expressed as mean ± standard
deviation, ordinal variables were expressed as median [IQR], and categorical variables were
expressed as n (%). In intergroup analyses; student’s t test was used if the data were normally
distributed. If it did not show normal distribution, The Mann- Whitney U test was applied.
Results
Fifty-five patients who were diagnosed with FG were included in our study. CWD was applied
to 18 patients, and VAC was applied to 37 patients The mean 1st hour FGSI of the patients who
used VAC was 7.05 (3.75-8), and the patients who had CWD were 5.5 (5-9) (p=0.067). Mean
72nd-hour FGSI was found to be 5.35 (3.5-7) in the VAC group and 5.33 (4.75-6.25) in the
CWD group (p=0.714). The mean 1st-week FGSI VAC group was 2.97(1-5), and in the CWD
group, it was 5(4-6) (p=0.0001).
Conclusion
VAC significantly reduces the length of hospital stay. In our analysis, both groups observed a
significant difference between the 1st-week FGSIs. This is the first study to evaluate FGSI,
which is an essential predictor of the effect of VAC therapy used in treating FG. In the history
of FG treatment, conventional wound dressing has been replaced by VAC.

Keywords: Fournier’s Gangrene(FG), conventional wound dressing (CWD), Vacuum-assisted closure (VAC), Fournier’s gangrene severity index (FGSI), necrotizing fasciitis

Fournier Gangreni tedavisinin tarihinde neler değişti: Tek merkez deneyimi

Cemil Kutsal1, İbrahim Halil Baloğlu1, Nihat Türkmen1, Taner Hacıosmanoğlu2, Ahmet Tevfik Albayrak1, Ali Emre Çekmece1, Soner Güney1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç
Fournier Gangreni (FG), acil müdahale gerektiren hızlı ilerleyen bir enfeksiyondur. Ameliyat
sonrası yara kapama önemli bir tedavi adımıdır ve alternatif bir yara kapama yöntemi olarak
vakum yardımlı kapama (VAC) tercih edilebilir. Fournier Gangreni Şiddet İndeksi (FGSI),
FG'de prognozu değerlendirmek için geliştirilebilen ölçeklerden bir tanesidir. Bu çalışma FG
tedavisinin tarihsel gelişim sürecinde kullanılan ve geliştirilen VAC tedavisini, konvansiyonel
yara pansumanı (CWD) ile karşılaştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntemler
Hastanemizde Ocak 2010 Temmuz 2021 tarihleri arasında FG tanısı ile tedavi edilen 85
hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. VAC grubunda vakum cihazı sızdırmaz
şekilde uygulandı. CWD grubunda yara pansumanı uygulandı. VAC cihazı subatmosferik
basınca ayarlandı. Tüm hastalara takipleri esnasında genişspektrumlu antibiyoterapi uygulandı.
Takipleri esnasında nekrotik dokular tespit edildikçe uygun analjezi ve anestezi sağlanarak re
debridmanlar uygulandı. Hastaların demografik verileri kayıtlar üzerinde toplandı. Klinik ve
laboratuar verileri kayıtlar üzerinden elde edilerek 1.saat, 72.saat ve 1. hafta FSGI değerleri
hesaplandı. İstatistiksel analizde; sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma, sıralı
değişkenler medyan [IQR] ve kategorik değişkenler n (%) olarak ifade edildi. Gruplar arası
analizlerde veriler normal dağılıyorsa student t testi kullanıldı. Normal dağılım göstermiyorsa
Mann-Whitney U testi uygulandı.
Bulgular
Çalışmamıza FG tanısı konulan 55 hasta dahil edildi. 18 hastaya CWD, 37 hastaya VAC
uygulandı VAC kullanan hastaların ortalama 1. saat FGSI 7,05 (3,75-8), CWD uygulanan
hastaların 5,5 (5-9) (p=0,067). Ortalama 72. saat FGSI VAC grubunda 5,35 (3,5-7), CWD
grubunda 5,33 (4,75-6,25) bulundu (p=0,714). Ortalama 1. hafta FGSI VAC grubu 2,97(1-5),
CWD grubunda 5(4-6) idi (p=0,0001).
Sonuç
VAC, hastanede kalış süresini önemli ölçüde azaltır. Analizimizde, her iki grup da 1. hafta
FGSI'leri arasında anlamlı bir fark gözlemledi. Bu, FG tedavisinde kullanılan VAC tedavisinin
etkisinin temel bir göstergesi olan FGSI' yi değerlendiren ilk çalışmadır. FG tedavisi tarihinde,
geleneksel yara pansumanının yerini VAC almıştır. (SETB-2023-01-04)

Anahtar Kelimeler: Fournier Gangreni(FG), geleneksel yara pansumanı (CWD), Vakum yardımlı kapatma (VAC), Fournier gangreni şiddet indeksi (FGSI), nekrotizan fasiitCorresponding Author: İbrahim Halil Baloğlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale