ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of Celiac Trunk, Hepatic Artery Variations, and Their Collateral Arteries by Multi-Slice Computed Tomography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 217-223 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.90698

Evaluation of Celiac Trunk, Hepatic Artery Variations, and Their Collateral Arteries by Multi-Slice Computed Tomography

Fatih Cankal1, Mustafa Kaya2, Mehmet Ali Guner3
1Department of Anatomy, Ankara Medipol University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Department of Anatomy, Health Sciences University, Gulhane Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Objectives: Celiac Trunk (CT) is a vital artery and the first unmatched branch of the abdominal aorta, providing blood to upper abdominal structures, particularly the liver, stomach, and spleen. It is essential to know its anatomy in terms of pancreas, spleen, gallbladder, liver surgeries, and interventional radiological procedures such as chemoembolization. The aim of our study is to contribute to the literature with the measurements of distances between the diaphragmatic crus and vascular structures with their diameters, which have been studied insufficiently, and to detect the possible relationships between vascular variations and collateral branches.
Methods: Imaging findings of 200 patients (114 males and 86 females), who underwent Multi-Section Computed Tomography examination with various indications in our center between June 2016 and July 2020, were retrospectively analyzed. The statistical relations between CT and Hepatic Artery variations, collateral formations, age, and gender were evaluated with the Spearman’s Rho Correlation Coefficient Test.
Results: The distance between the crus of diaphragm and CT was 4–60 mm (mean 24.3 mm), the distance between CT and superior mesenteric artery (SMA) was 2.5–35 mm (mean 8.6 mm), CT diameter was 4.6–9.4 mm (mean 7.3 mm), and the main hepatic artery diameter was 2.4–5.8 mm (mean 4.1 mm). There was no correlation in our study between CT, Hepatic Artery variations, and their collaterals (r in range of −20,124–0.116, p>0.05). It can be said that in cases of the single accessory left hepatic artery originating from the left gastric artery, such as Michel’s Type V and Type VIII, collaterals between common hepatic artery and SMA were relatively more frequent (p=0.1).
Conclusion: Our study contributed to the literature by measuring the distance between diaphragmatic crus-vascular structures, which has been little studied in the past. Frequencies of CT and Hepatic Artery variations that have been detected in our study are similar to the results of the previous studies with non-malignancy patient groups.

Keywords: Anatomical variation, celiac trunk; collateralization; hepatic artery.

Çölyak trunk, hepatik arter varyasyonlarinin ve kollateral arterlerinin çok kesitli bilgisayarli tomografi ile değerlendirilmesi

Fatih Cankal1, Mustafa Kaya2, Mehmet Ali Guner3
1Ankara Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Ankara

Amaç: Çölyak Trunk abdominal aortun ilk eşleşmemiş dalı olup, başta karaciğer, mide ve dalak olmak üzere üst karın yapılarına kan sağlar. Pankreas, dalak, safra kesesi, karaciğer ameliyatları ve kemoembolizasyon gibi girişimsel radyolojik işlemler öncesinde varyant anatomileri bilmek önemlidir. Çalışmamızın amacı, yeterince çalışılmamış diyafragmatik krus ile vasküler yapılar arasındaki mesafelerin ölçülmesi ve vasküler varyasyonlar ile kollateral dallar arasındaki muhtemel ilişkilerin saptanmasıdır.
Yöntem: Haziran 2016 - Temmuz 2020 tarihleri arasında, merkezimizde, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi incelemesi yapılan 200 kolorektal kanserli hastanın (114 erkek, 86 kadın) görüntüleme bulguları retrospektif olarak incelendi. Çölyak Trunk, Hepatik Arter varyasyonları, kollateral oluşumlar, yaş, cinsiyet arasındaki ilişkiler Spearman’s Rho test ile değerlendirildi.
Bulgular: Diyafram krusu ile çölyak trunk arasındaki mesafe 4-60 mm (ortalama 24,3 mm), çölyak trunk ile superior mezenterik arter (SMA) arasındaki mesafe 2,5-35 mm (ortalama 8,6 mm), çölyak trunk çapı 4,6-9,4 mm (ortalama 7,3 mm) ve ana hepatik arter (CHA) çapı 2,4-5,8 mm (ortalama 4,1 mm) ölçüldü. Çalışmamızda Çölyak Trunk, Hepatik Arter varyasyonları ile kollateral arterler arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon (r -0,124 - 0.116 aralığında, p> 0.05) saptanmamakla beraber Michel's tip V ve tip VIII gibi sol gastrik arterden çıkan tek aksesuar sol hepatik arter olgularında CHA ve SMA arasındaki kollaterallerin nispeten daha sık olduğu söylenebilir (p = 0,1).
Sonuç: Çalışmamız geçmişte çok az çalışılan diyafragmatik krus-vasküler yapılar arasındaki mesafeleri tespit ederek literatüre katkı sağlamıştır. Çalışmamızda tespit ettiğimiz Çölyak Trunk ve Hepatik Arter varyasyonlarının sıklıkları, malignitesi olmayan hasta gruplarıyla yapılmış önceki çalışmaların sonuçları ile benzerdir. (SETB-2021-03-074)

Anahtar Kelimeler: Çölyak trunk, hepatik arter, varyasyon, kollateral

Fatih Cankal, Mustafa Kaya, Mehmet Ali Guner. Evaluation of Celiac Trunk, Hepatic Artery Variations, and Their Collateral Arteries by Multi-Slice Computed Tomography. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(2): 217-223

Corresponding Author: Mustafa Kaya, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale