ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Renal Ultrasonographic Abnormalities at Initial Presentation of Children Diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukemia and Long-Term Renal Functions and Prognosis in Survivors [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 421-426 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.89646

Renal Ultrasonographic Abnormalities at Initial Presentation of Children Diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukemia and Long-Term Renal Functions and Prognosis in Survivors

Dildar Bahar Genc1, Nurver Akinci2, Zeynep Yildiz Yildirmak1, Sema Vural1
1Department of Pediatric Hematology and Oncology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Nephrology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The kidney is a vulnerable organ for acute lymphoblastic leukemia (ALL), by the disease, and various associated clinical pictures. This retrospective study aims to document renal ultrasound abnormalities in children with newly diagnosed ALL as well as to investigate the correlation between renal findings and clinical/laboratory/survival data.
Methods: All children (age <18 years) with ALL were included in the study. An increase in size/nephromegaly (NM) or hyperechogenicity (HE) of the kidneys at first admission was accepted as a pathological renal abnormality. The clinical/laboratory findings, survival, and long-term renal functions were compared between patients with and without NM/HE.
Results: The incidence of NM±HE was 12% in 163 patients. Enlargement of spleen, liver, or both and, hypercreatininemia was independently correlated with the presence of NM/HE. After the induction therapy, ultrasound findings were resolved in all patients, and NM/HE did not influence ALL prognosis. All survivors had normal renal functions in long term.
Conclusion: The renal ultrasound abnormalities are not uncommon in children with leukemia at admission, without a negative impact on leukemia prognosis and on long-term renal functions.

Keywords: Leukemia, nephromegaly, prognosis, renal hyperechogenecity

Akut lenfoblastik lösemi tanili çocuklarda başvurudaki renal ultrasonografik bulgular ve sağkalanlarda uzun vadeli böbrek fonksiyonlari ve prognoz

Dildar Bahar Genc1, Nurver Akinci2, Zeynep Yildiz Yildirmak1, Sema Vural1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefrolojisi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Akut lenfoblastik lösemi (ALL) çocukluk çağında en sık görülen malignitesidir. Hastalığın seyri sırasında gerek hastalığın kendisi gerek ilişkili diğer klinik durumlar böbreği sıklıkla etkiler. Bu çalışmanın amacı yeni tanı konulmuş ALL hastası çocuklardaki renal ultrason anomalilerini belgelemek ve renal bulgularla klinik/laboratuvar bulgularının ve prognozun korrelasyonunu araştırmaktır. İkincil amaç uzun dönem böbrek fonksiyonlarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: ALL tanısı alan toplam 163 çocuk (18 yaş altı) çalışmaya dahil edildi. Laboratuvar ve ultrasonografi bulguları retrospektif olarak kaydedildi. Boyut artışı/nefromegali (NM) veya hiperekojenite (HE) patolojik renal anomali olarak kabul edildi. NM/HE olan ve olmayan hastalar arasında çalışma parametreleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Yüzaltmışüç hastada NM±HE insidansı %12 olarak saptandı. Kreatinin yüksekliği ve dalak ve/veya karaciğer büyümesi, NM/ HE varlığı için bağımsız değişken olarak saptandı. NM/HE indüksiyon kemoterapisi sonrası tüm hastalarda düzeldi ve NM/ HE’nin ALL prognozu üzerine etkisi gösterilemedi. Uzun dönem takipte sağkalan hastalarda böbrek fonksiyonları normal sınırlarda saptandı.
Sonuç: Özetle, akut lenfoblastik lösemili hastalarda tanı anında renal ultrasonografik anomaliler nadir değildir ancak bu çalışmada lösemi prognozu ve uzun vadeli böbrek fonksiyonları üzerinde olumsuz etkisi gösterilememiştir. (SETB-2021-12-359)

Anahtar Kelimeler: Lösemi, nefromegali, prognoz, renal hiperekojenite

Dildar Bahar Genc, Nurver Akinci, Zeynep Yildiz Yildirmak, Sema Vural. Renal Ultrasonographic Abnormalities at Initial Presentation of Children Diagnosed with Acute Lymphoblastic Leukemia and Long-Term Renal Functions and Prognosis in Survivors. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 421-426

Corresponding Author: Nurver Akinci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale