ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Retrospective analysis of treatment approach of patients diagnosed with acute pancreatitis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 8-15

Retrospective analysis of treatment approach of patients diagnosed with acute pancreatitis

Gülen Tandoğan, Belkıs Nihan Coşkun, Ayça Eroğlu, Duygu Nurdan Avcı, Kader Irak, Murat Kıyıcı
Uludağ University, Bursa, Turkey

Aim: The aim of this study was to evaluate the approaches to the treatment of patients who are followed with diagnosis of acute pancreatitis (AP).
Patients and Methods: Total of 184 patients, diagnosed with AP in our hospital between 2005-2010 were assessed retrospectively. Demographic characteristics, etiologic findings, disease severity, treatment modalities, duration of fasting, the use of antibiotics, given the total amount of daily hydration, duration of parenteral nutrition, pain treatment, prognosis and hospital stay were recorded. The relationship between treatment and the length of hospital stay and between treatment and mortality were examined. The disease were divided into
mild and severe stage according to the clinical severity.
Results: Complications developed in 27 patients (14.7%). Peripancreatic fluid accumulation in 10 patients (5.4%), pseudocys in seven patients (3.8%), pancreatic abscess in one patient (0.5%), acute renal failure in 10 patients (5.4%), and hypotension and shocked in three patients were observed. The mortality rate was 3.8% (7 cases). Antibiotic therapy was given to146 patients (79.3%) and there was no significant difference in terms of the duration of hospitalization and mortality rates between the groups of patients treated with treated with antibiotics, and not treated with antibiotics (p= 0.077, p= 0.557). When the patients who did and did not receive TPN were compared, Patients with severe cases of AP were received significantly more TPN. On the other hand, when discontinuation of oral intake and duration of hospitalization and mortality rates were compared, there was no significant difference (p= 0.182, p= 0.54).
Conclusion: AP is an important clinical problem which can be mortal. There are still many controversial treatment methods. Since empirical use of antibiotics does not affect patients’ length of hospitalization and mortality, it has been recommend only in “ed cases. The treatment of enteral or parenteral nutrition therapy should be chosen according to the severity of disease.

Keywords: Acute pancreatitis, treatment, prognosis

Akut pankreatit tanılı hastalarda tedavi yaklaşımının retrospektif incelenmesi

Gülen Tandoğan, Belkıs Nihan Coşkun, Ayça Eroğlu, Duygu Nurdan Avcı, Kader Irak, Murat Kıyıcı
Uludağ Üniversitesi, Bursa

Amaç: Bu çalışmada akut pankreatit (AP) tanısı ile takip edilen hastaları tedavi yaklaşımları açısından değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2005-2010 tarihleri arasında hastanemizde AP tanısı alan 184 hasta geriye dönük olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, etyolojik bulguları, hastalık şiddeti, tedavi şekilleri, açlık süreleri, antibiyotik kullanımı, total verilen günlük hidrasyon miktarı, paranteral beslenme süresi, analjezi tedavisi, hastanede yatış süresi ve prognoz kaydedildi. Uygulanan tedavi yöntemleri ile hastanede kalış süresi ve mortalite arasındaki ilişki incelendi. Hastalık klinik şiddetine göre hafif ve şiddetli olarak ayrıldı.
Bulgular: Hastaların 27’sinde (%14,7) komplikasyon gelişti. On hastada (%5,4) peripankreatik sıvı birikimi, 7 hastada (%3,8) psödokist, 1 hastada (%0,5) pankreatik abse görülürken 10 hastada (%5,4) akut renal yetmezlik, 3 hastada da hipotansiyon ve şok görüldü. Mortalite oranı %3,8 (7 olgu) bulundu. Yüzkırkaltı hastaya (%79,3) antibiyotik tedavisi verilmiş olup, antibiyotik verilenler ile verilmeyenler arasında hastanede yatış süresi ve mortalite oranları arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0,077, p=0,557). Hastalık şiddetine göre total paranteral nutrisyon (TPN) alan ve almayan hastalar karşılaştırıldığında şiddetli AP olgularının daha fazla TPN aldığı istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Oral alımın kesilmesiyle hastanede yatış süresi ve mortalite oranları kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklar
saptanmadı (p=0,182, p=0,54).
Sonuç: AP mortal seyir gösterebilen önemli bir klinik sorundur. Tedavisinde halen birçok tartışmalı konu bulunmaktadır. Ampirik antibiyotik kullanımının hastaların yatış süresi ve mortalitesini etkilemediğinden sadece seçilmiş vakalarda kullanılmasını önermekteyiz. Enteral veya paranteral beslenme tedavisine hastalık şiddetine göre karar verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, tedavi, prognoz

Gülen Tandoğan, Belkıs Nihan Coşkun, Ayça Eroğlu, Duygu Nurdan Avcı, Kader Irak, Murat Kıyıcı. Retrospective analysis of treatment approach of patients diagnosed with acute pancreatitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 8-15

Corresponding Author: Gülen Tandoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale