ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Patient Eligibility for Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach in an Endemic Region [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 304-309 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.87160

Patient Eligibility for Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach in an Endemic Region

Ozgun Cevdet Kose, Yigit Turk, Murat Ozdemir, Ozer Makay, Recep Gokhan Icoz
Department of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, Ege University School of Medicine, Izmir, Turkey

Objective: Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) is a scarless method that enables thyroidectomyusing natural orifice of the body. The opinion which is even common among TOETVA performing surgeons is that this surgery involves a small percentage of thyroidectomy applied patients. In this study, based on the currently accepted exclusion criteria, we aimed to determine what percentage of patients, who underwent thyroidectomy in an endemic area are actually suitable for TOETVA.
Methods: Between January 2017 and December 2019, 1197 consecutive patients who underwent surgery for thyroid pathology in our clinic were analyzed retrospectively. Pre-operative evaluations were made according to the current exclusion criteria and as a result, patients with no previous neck surgery, no history of radiotherapy, no retrosternal thyroid extension, and none lymph node dissection operation been made and whose thyroid gland diameter is <10 cm and gland volume is not more than 45 ml, malignant nodule diameter is <2 cm, and benign nodule diameter is <4 cm are involved to this study by being considered appropriate for TOETVA procedure.
Results: According to the criteria, 513 patients (42.8%) were found suitable for TOETVA. A total of 421 (82%) of these patients were female and 92 (18%) were male. The mean age was 46.2±13.2. A total of 192 (37%) of these patients were operated due to the benign reasons, and 321 (63%) of these patients operated due to the malignancy or suspicion of malignancy. Average nodule size was 1.9 cm, and the average thyroid volume was 23.8 ml among benign patients. Whereas among malignant patients, the average nodule size was 1.7 cm and the average thyroid volume was 21.8 ml. A total of 462 (90.1%) of the patients were applied to the total thyroidectomy and 51 (9.9%) of the patients were applied to the hemithyroidectomy. In the same period, 29 patients operated through TOETVA and 4 patients operated through bilateral axillary breast approach thyroidectomy. When the final pathology, results of the patients were examined, papillary thyroid carcinoma was seen in 301 (58.7%) patients, benign pathologies were seen in 192 (37.4%) patients, and 20 (3.9%) patients were diagnosed with other pathologies (follicular thyroid carcinoma, poorly differentiated carcinoma and Hürthle cell neoplasia, etc.).
Conclusion: Although “patient willingness” factor could not be included in the study, TOETVA eligible patient repository is wider contrary to popular belief. In our humble opinion, TOETVA method is going to pursue its spread and become a part of the routine surgical training session due to its effectiveness in terms of credibility in today’s world where cosmetic concerns gradually gain prominence.

Keywords: Minimally invasive endoscopic thyroidectomy, Scarless thyroidectomy; Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach.

Endemik Bir Bölgede Transoral Endoskopik Tiroidektomi Vestibüler Yaklaşım (TOETVA) İçin Hasta Uygunluğu

Ozgun Cevdet Kose, Yigit Turk, Murat Ozdemir, Ozer Makay, Recep Gokhan Icoz
Endokrin Cerrahisi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Vestibüler yaklaşımlı transoral endoskopik tiroidektomi (TOETVA), vücudun doğal açıklıkları kullanılarak tiroidektomi yapılmasını sağlayan izsiz bir yöntemdir. TOETVA yapan cerrahlar arasında bile yaygın olan inanç, bu ameliyatın tiroidektomi uygulanan hasta grubu içerisinde küçük bir yüzdeyi kapsadığı yönündedir. Bu çalışma ile şu anda kabul gören dışlama kriterlerine dayanarak, endemik bir bölgede tiroidektomi uygulanmış olan hastaların aslında yüzde kaçının TOETVA’ya uygun olduğunu belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Ocak 2017-Aralık 2019 yılları arasında, kliniğimizde tiroid patolojisi nedeni ile cerrahi uygulanan 1197 ardışık hasta geriye dönük olarak incelendi. Güncel dışlanma kriterlerine göre preoperatif değerlendirmelerinde; boyun cerrahisi geçirmemiş, tiroid bezi uzun çapı 10 cm’den küçük, tiroid bezi hacmi 45 ml’den az, malign nodül çapı 2 cm’den küçük, benign nodül çapı 4 cm’den küçük, retrosternal uzanımı olmayan, radyoterapi öyküsü olmayan ve lenf nodu diseksiyonu uygulanmamış hastalar TOETVA prosedürüne uygun görülerek çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Kriterlere göre 513 hasta (%42,8) TOETVA yaklaşımı için uygun bulundu. Hastaların 421 (%82)’i kadın ve 92 (%18)’si erkek idi. Ortalama yaş 46.2 ± 13.2 idi. Bu hastaların; 192 (%37) kadarı benign nedenlerle, 321 (%63)’si ise malignite veya malignite şüphesi sebebiyle ameliyat edildi. Benign hastalarda ortalama nodül boyu 1,9 cm, ortalama tiroid hacmi 23,8 ml idi. Malign hastalarda ise ortalama nodül boyu 1,7 cm, ortalama tiroid hacmi 21,8 ml idi. Hastalardan 462’sine (%90.1) total tiroidektomi, 51’ine (%9.9) ise hemitiroidektomi uygulandı. Bu tarihler arasında 29 hastaya TOETVA uygulanırken 4 hastaya ise bilateral aksiller meme yaklaşımlı (BABA) tiroidektomi ameliyatı uygulandı. Hastaların kesin patoloji sonuçları irdelendiğinde; 301 (%58,7) hastada papiller tiroid karsinomu, 192 (%37,4) hastada benign patolojiler, 20 (%3,9) hastada da diğer patolojiler saptandı (tiroidin folliküler karsinomu, Hürthle hücreli neoplazi, az diferansiye karsinom… vb.).
Sonuç: Her ne kadar ‘hasta isteği’ gibi bir faktör çalışmaya dahil edilemese de TOETVA’ya uygun hasta havuzu sanılanın aksine daha geniştir. Kozmetik kaygıların giderek önem kazandığı günümüzde, güvenilirlik bakımından etkin olan TOETVA yönteminin, yaygınlaşmaya devam edeceğini ve yakında rutin cerrahi asistan eğitimi içerisinde de yerini alacağını düşünmekteyiz. (SETB-2021-05-145)

Anahtar Kelimeler: TOETVA, izsiz tiroidektomi, minimal invaziv endoskopik tiroidektomi

Ozgun Cevdet Kose, Yigit Turk, Murat Ozdemir, Ozer Makay, Recep Gokhan Icoz. Patient Eligibility for Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach in an Endemic Region. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(3): 304-309

Corresponding Author: Ozgun Cevdet Kose
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale