ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Diabetes Risk Assessment and Awareness in a University Academics and Employees [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 524-531 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.84770

Diabetes Risk Assessment and Awareness in a University Academics and Employees

Tulin Yildiz1, Senay Zuhur2, Sayid Shafi Zuhur3
1Tekirdag Namik Kemal University, Highschool for Health Sciences, Tekirdag, Turkey
2Department of Diabetes Education, Tekirdag Namik Kemal University Training and Research Hospital, Tekirdag
3Department of Endocrinology and Metabolism, Tekirdağ Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey

Objectives: Screening of the community for diabetes is generally costly and imposes a significant financial burden. Therefore, some non-invasive measures such as the Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK) Scale have been developed and are generally recommended for screening of people, particularly those with a high risk of diabetes. However, the screening of the university employees including academics with FINDRISK scale has not been performed so far. Therefore, in this study, we intended to assess the risk of diabetes by FINDRISC among the academics and other employees of a university as well as to make diabetes awareness among them.
Methods: 442 subjects were included in this study. “Diabetes awareness meetings” were organized, posters with awareness themes were displayed and brochures were distributed to academics and employees of our university. The FINDRISK was used for diabetes risk assessment. Participants’ height, weight, waist circumference, and body mass indexes were measured and were recorded.
Results: The mean age of the participants was 36.76±9.05. About 62%, 67%, and 32% of the participants were females, married, and academic staff, respectively. The mean waist circumference and body mass index of the participants were 84.71±14.49 cm and 26.8±4.91 kg/m2, respectively, and the median FINDRISK score was 7 (3–10). The 10-year risk of developing diabetes, assessed by FINDRISK score was very high and high, moderate, mild, and low in 8, 10.6, 32.4, and 43.9% of the participants, respectively. Significant differences were found between FINDRISK scores according to gender, age, marital status, smoking status, and occupational positions of the participants (p<0.001 for all parameters). However, the FINDRISK scores of the academics were significantly higher than in other groups.
Conclusion: Our study results suggest that the 10-year risk of developing diabetes is higher in academics compared to the other employees. Therefore, to raise awareness among people, diabetes prevention training is of paramount importance, regardless of the education levels of the people, to prevent or delay the development of diabetes.

Keywords: Diabetes, FINDRISK; obesity.

Bir Üniversite Akademisyenleri ve Çalışanlarında Diyabet Riski Değerlendirilmesi ve Farkındalığı

Tulin Yildiz1, Senay Zuhur2, Sayid Shafi Zuhur3
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Lisesi, Tekirdağ
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyabet Eğitimi Bölümü, Tekirdağ
3Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü, Tekirdağ

Amaç: Diyabet için toplumun taranması genellikle maliyetlidir ve önemli mali yük getirir. Bu nedenle, Finlandiya Diyabet Risk Skoru Ölçeği (FINDRISK) gibi bazı invazif olmayan önlemler geliştirilmiştir ve genel olarak, özellikle diyabet riski yüksek olan kişilerin taranması için önerilmektedir. Ancak akademisyenler dahil üniversite çalışanlarının FINDRISK ölçeğiyle taraması şu ana kadar yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışmada, FINDRISC ile bir üniversitenin akademisyenleri ve diğer çalışanları arasında diyabet riskini değerlendirmeyi ve aralarında diyabet bilincini oluşturmayı amaçladık.
Yöntemler: Bu çalışmaya 442 kişi dahil edildi. Üniversitemiz akademisyenlerine ve çalışanlarına "Diyabet farkındalık toplantıları" düzenlenmiş, farkındalık temalı afişler asılmış ve broşürler dağıtılmıştır. Finlandiya Diyabet Risk Skoru Ölçeği (FINDRISK), diyabet risk değerlendirmesi için kullanıldı. Katılımcıların boyu, kilosu, bel çevresi ve vücut kitle indeksi ölçülerek sonuçlar kaydedildi.
Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 36.76 ± 9.05 idi. Katılımcıların sırasıyla% 62’si kadın, % 67’si evli ve % 32'si akademik personeldi. Katılımcıların ortalama bel çevresi ve vücut kitle indeksi 84.71 ± 14.49 cm, 26.8 ± 4.91 kg / m2, karşılıklı ve ortanca FINDRISK puanı 7 (3-10) idi. FINDRISK skoru ile değerlendirilen 10 yıllık diyabet geliştirme riski, katılımcıların sırasıyla% 8, 10.6, 32.4 ve 43.9'unda çok yüksek ve yüksek, orta, hafif ve düşüktü. Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, sigara içme durumu ve mesleki pozisyonlarına göre FINDRISK puanları arasında anlamlı farklılıklar bulundu (tüm parametreler için P=0,005 ve P <0.001). Ancak akademisyenlerin FINDRISK puanları diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti.
Sonuç: Araştırma sonuçlarımız akademisyenlerde 10 yıllık diyabet hastalığına yakalanma riskinin diğer çalışanlara göre yüksek olduğunu göstermektedir. Bu nedenle eğitim düzeyleri ne olursa olsun insanlar arasında farkındalık yaratmak için diyabetin önlenmesi konusunda eğitim verilmesi, diyabet gelişimini önlemek veya geciktirmek için önemlidir. (SETB-2021-02-034)

Anahtar Kelimeler: Diyabet, FİNDRİSK, Obezite

Tulin Yildiz, Senay Zuhur, Sayid Shafi Zuhur. Diabetes Risk Assessment and Awareness in a University Academics and Employees. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 524-531

Corresponding Author: Sayid Shafi Zuhur
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale