ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Neonatal abstinence syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 124-127

Neonatal abstinence syndrome

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Neonatal abstinence syndrome is characterized by a clinical situation with withdrawal symptoms and physical dependence in the uterus exposed to addictive substances in infants. The well-known method in diagnosis of neonatal abstinence syndrome is to identify addictive substances in the first meconium. The prevalence of neonatal abstinence syndrome is between 16-90% in infants of mothers who used heroin. Clinical findings often occur within the first 48-72 hours. Most obvious symptoms are tremor and hiperirritability. Neonatal central nervous system is most common affected. Gastrointestinal system creates a second often affected. Mortality associated with premature birth problems, infections and perinatal asphyxia. This syndrome should be treated when it were convulsions, diarrhea, sleep and diet in the presence of the distorting extreme deprivation syndrome. Treatment of the syndrome were important by opium, benzodiazepines, phenobarbital with calm and
quiet environment and to minimize the stimulus into newborn. In this article presented with neonatal abstinence syndrome detected by a dependent mother’s baby heroin use during pregnancy period.

Keywords: Neonatal abstinence syndrome, heroin, phenobarbital

Neonatal yoksunluk sendromu

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Neonatal yoksunluk sendromu, uterus içinde bağımlılık yapan maddeye maruz kalmış infantlarda çekilme semptomlarıyla ve fiziksel bağımlılıkla karakterize klinik bir durumdur. En iyi tanı metodu bebeğin ilk mekonyumunda bağımlılık yapan maddenin saptanmasıdır. Eroin kullanan annelerin bebeklerinde neonatal yoksunluk sendromunun görülme sıklığı %16-90’dır. Klinik bulgular sıklıkla ilk 48-72 saat içerisinde ortaya çıkmaktadır. Tremor ve hiperirritabilite en belirgin bulgulardır. Yenidoğanda en sık merkezi sinir sistemi ve gastrointestinal sistem etkilenmektedir. Mortalite; sıklıkla eşlik eden erken doğum sorunları, enfeksiyon ve perinatal asfiksi ile ilişkilidir. Konvülziyon, ishal, uyku ve beslenme düzenini bozan hiperirritabilite varlığında yoksunluk sendromu tedavi edilmelidir. Tedavide opiatlar, benzodiazepinler, fenobarbital ile birlikte yenidoğanın sakin ve sessiz bir ortama alınması ve uyaranların minimuma indirilmesi önemlidir. Bu yazıda gebelik dönemi süresince eroin kullanan bağımlı bir annenin, bebeğinde saptanan neonatal yoksunluk sendromu olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan yoksunluk sendromu, eroin, fenobarbital

Emrah Can, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Ömer Güran, Asiye Nuhoğlu. Neonatal abstinence syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(3): 124-127

Corresponding Author: Emrah Can
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale