ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Intrathyroidal Parathyroid Adenomas in Primary Hyperparathyroidism: Clinical and Imaging Findings [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 256-261 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.82584

Intrathyroidal Parathyroid Adenomas in Primary Hyperparathyroidism: Clinical and Imaging Findings

Selda Gucek Haciyanli1, Serkan Karaisli1, Nezahat Erdogan2, Bulent Turgut3, Ozlem Gur2, Mehmet Haciyanli2
1Department of General Surgery, Izmir Kâtip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department of Radiology, Izmir Kâtip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Nuclear Medicine, Izmir Kâtip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Objectives: Primary hyperparathyroidism (PHPT) is a common endocrine disease. Ectopic adenomas may cause a failed surgery which results in persistence or recurrence. Intrathyroidal parathyroid adenoma (ITPA) is a rare reason for PHPT and site of ectopia. Herein, we aimed to investigate the clinical and imaging features of patients with ITPAs and the effectiveness of radiological tools for localization at a tertiary reference center.
Methods: The files of 708 consecutive patients who underwent parathyroidectomy for PHPT in our department between January 2007 and December 2021 were investigated retrospectively. PHPT patients with ITPA were included in the study. Patients with missing data were excluded from the study. Clinicopathological features of the patients and radiological evaluation findings were investigated.
Results: Twenty-eight (28/708: 3.9%) patients were included in the study. The complete intrathyroidal gland and subcapsular parathyroid gland were observed in 8 (1.1%) and 20 (2.8%) patients, respectively. The ultrasound and parathyroid scintigraphy revealed the accurate localization of ITPA in 25 (89.3%) and 18 (64.3%) patients, respectively. Additional imaging modalities were applied for 10 patients in which conventional localization studies were discordant or inconclusive. ITPAs were most commonly found in the lower gland (n=20) localization. All patients had a successful parathyroidectomy and neither persistence nor recurrence was occurred in the study group.
Conclusion: The ITPAs are rare in PHPT. The ultrasound has a high diagnostic rate in experienced hands. The second-line imaging methods may be favorable in the presence of negative or discordant scans. The pre-operative localization studies can detect the ITPAs in most patients, so blind thyroidectomy should be avoided.

Keywords: Adenoma, hyperparathyroidism, intrathyroidal, parathyroidectomy, thyroid

Primer hiperparatiroidide intratiroidal paratiroid adenomları: Klinik ve görüntüleme bulguları

Selda Gucek Haciyanli1, Serkan Karaisli1, Nezahat Erdogan2, Bulent Turgut3, Ozlem Gur2, Mehmet Haciyanli2
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Primer hiperparatiroidi (PHPT) yaygın bir endokrin hastalıktır. Ektopik adenomlar, başarısız bir cerrahi sonrası persistans veya nükse neden olabilir. İntratiroidal paratiroid adenomu (İTPA), PHPT'nin nadir bir nedeni ve nadir bir ektopik odaktır. Burada üçüncü basamak bir referans merkezinde İTPA’lu hastaların klinik ve görüntüleme özelliklerini ve lokalizasyon için radyolojik araçların etkinliğini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2007-Aralık 2021 tarihleri arasında kliniğimizde PHPT nedeniyle paratiroidektomi yapılan ardışık 708 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. İTPA'lu PHPT hastaları çalışmaya dahil edildi. Sekonder veya tersiyer hiperparatiroidizmi olan ve verisi eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve radyolojik bulguları araştırıldı.
Bulgular: Yirmi sekiz (28/708: %3,9) hasta çalışmaya dahil edildi. Komplet intratiroidal bez ve subkapsüler paratiroid bezi sırasıyla 8 (%1.1) ve 20 (%2.8) hastada görüldü. Paratiroid ultrasonu ve sintigrafisi, sırasıyla 25 (%89.3) ve 18 (%64.3) hastada İTPA'nun doğru lokalizasyonunu belirledi. Konvansiyonel lokalizasyon çalışmalarının uyumsuz veya sonuçsuz olduğu 10 hasta için ek görüntüleme yöntemleri uygulandı. İTPA'ları en sık alt bez (n=20) lokalizasyonunda bulundu. Tüm hastalara başarılı bir paratiroidektomi yapıldı ve çalışma grubunda persistans veya nüks görülmedi.
Sonuç: İTPA, PHPT'nin nadir bir nedenidir. Deneyimli ellerde ultrasonografinin tanısal değeri yüksektir. Negatif veya uyumsuz lokalizasyon yöntemleri varlığında, ikinci basamak görüntüleme yöntemleri uygun olabilir. Preoperatif lokalizasyon çalışmaları çoğu hastada İTPA’ları tespit edebilir, bu nedenle tanısal tiroidektomiden kaçınılmalıdır. (SETB-2022-03-075)

Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidi, intratiroidal, adenom, paratiroidektomi, tiroid

Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Nezahat Erdogan, Bulent Turgut, Ozlem Gur, Mehmet Haciyanli. Intrathyroidal Parathyroid Adenomas in Primary Hyperparathyroidism: Clinical and Imaging Findings. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 256-261

Corresponding Author: Selda Gucek Haciyanli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale