ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Malnutrition Rate in Stroke Patients on Admission [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 272-275 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.81994

Malnutrition Rate in Stroke Patients on Admission

Eda Kılıç Çoban
Department of Neurology, Bakirkoy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Malnutrition is frequently observed in patients with acute stroke and its prevalence after stroke varies widely among published reports. Differences in the timing of assessment, stroke type, comorbid medical conditions, and stroke complications may have contributed to this large variability. This study is conducted to investigate the prevalence of malnutrition, and its associated risk factors in stroke patients admitted to our stroke clinic.
Methods: A prospective design was used to measure the nutritional status and nutritional risk of stroke patients during hospitalisation between June 2016 and February 2017. Nutritional status was measured at admission. Demographic data and information on clinical variables were collected, which included the patient’s age, gender, type of stroke and other comorbid disorders. Blood samples, including concentrations of high-sensitivity C-reactive protein (CRP), serum albumin, serum creatinine, lipid profile and serum lymphocyte count, were measured by routine methods. Nutritional status was measured using the Mini Nutritional Assessment (MNA); for elderly stroke patients (age older than 65). For stroke patients younger than 65 age, Nutrition Screening 2002 (NRS 2002) was used.
Results: 318 patients with acute stroke were assessed for their nutritional status at admission. There were 145 (45%) female and 173 (55%) male patients. Their mean age was 66.16±14.32. 66.1% of the patients elder than 65 years were malnourished. 12.2% of the patients younger than 65 years were found to be malnourished. We found no relationship between comorbidities and malnutrition, except hyperlipidemia. Nourished stroke patients older than 65 years had higher serum lipid levels than the malnourished patients. We also found no relationship between malnutrition biomarkers and being malnourished.
Conclusion: Malnutrition is frequently observed in patients with stroke. Early recognition of malnutrition is crucial, but the absence of valid markers hampers to find out the presence of malnutrition. Thus, further research is needed in targeting the modifiable nutrition risk factors and give attention to nutrition in stroke patients

Keywords: Comorbidities, malnutrition; stroke.

İnme Hastalarinda Malnutrisyon Oranı

Eda Kılıç Çoban
Bakirköy Ruh & Sinir Hastaliklari Eğitim ve Araştirma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ
İnme hastalarında malnutrisyon sıklıkla gözlenmekte olup oranı yayınlarda değişkenlik göstermektedir. Başvuru zamanı, inme tipi, eşlik eden tıbbi durumlar ve inme komplikasyonları bu değişkenlikte etken olabilir.
Çalışmamız,inme kliniğimize başvuranlarda malnutrisyon prevalansını ve ilişkili risk faktörlerini araştırmak amacıyla planlanmıştır.
METOD
Prospektif olarak organize edilen çalışmada Haziran 2016- Şubat 2017 arasında inme hastalarının beslenme durumları ve risk faktörleri değerlendirildi. Başvuru sırasında beslenme durumları hesaplandı. Demografik veriler ve klinik bilgi not edildi. Demografik veriler yaş, cinsiyet, inme tipi ve diğer komorbiditeleri içermekteydi.
C-reaktif protein, serum albumin, serum kreatinin, lipid profil ve serum lenfosit sayımları rutin laboratuar yöntemi ile ölçüldü.
Hastaların beslenme durumu; yaşlı hastalar için MNA, 65 yaş altı için NRS 2002 skalaları kullanılarak hesaplandı.
BULGULAR
318 inme hastasının beslenme durumu incelendi. Hastaların 145'i kadın, 173'ü erkekti. Ortalama yaş 66.16±14,32 idi. 65 yaş üstü hastaların % 66.1'inde, 65 yaş altı hastaların % 12.2sinde malnutrisyon tespit edildi. Hiperlipidemi varlığı dışında eşlik eden komorbiditelerle malnutrisyon arasında anlamlı ilişki saptanmadı. 65 yaş üstü beslenme problemi olmayan hastalarda serum lipid düzeyleri yüksek bulundu. Ayrıca çalışmamızda malnutrisyon ile malnutrisyon belirteçleri arasında da anlamlı bir ilişki tespit edilmedi.
SONUÇLAR
Özet olarak, inme hastalarında malnutriyon sıklığı fazladır. Malnutrisyonun erken tanınması önemlidir, ancak malnutrisyon belirteçlerinin yokluğunda gözden kaçabilir. İnmeden korunmada değiştirilebilir beslenme ile ilişkili risk faktörlerini tanımaya yarayacak çalışmaları hedeflemek amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnme, komorbidite, malnutrisyon.

Eda Kılıç Çoban. Malnutrition Rate in Stroke Patients on Admission. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(3): 272-275

Corresponding Author: Eda Kılıç Çoban, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale