ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Hirsutizm Tedavisinde Diane/ Androcur ve Spironolakton/Oral Kontraseptif Kullanımının Karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 9-12

Hirsutizm Tedavisinde Diane/ Androcur ve Spironolakton/Oral Kontraseptif Kullanımının Karşılaştırılması

Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Figen Taşer, Fahri İnan
Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

OBJECTIVE: Clinical and biochemical effect of antriandojen agents, siproteron acetate and spironoactone, in the treatment of hirsutism were studied. STUDY DESIGN: Forthy-three hirsutic women were clinically and biochemical/y evaluated aııd randomly divided in to two groups: Twenty four patients in the first group, siproteron acetate 100 mg/day during the first ten days of the menstruel cycle and siproteron acetate 2 mg/ay and ethynl estradiol 0,035 mglday on the 5th to 25th days of the mensıruel cycle were administered. The remaining 19 patients
spinolactone 100 mglday and a triphasic oral contraceptive were administered. Both treatment groups were evaluted clinically, biochemically and adverse drug reactions were evaluted.
RESULTS: There were significant decrease in Ferriman-Gallway scores after 6 months treatment with both siproteron acetate and spironoclactoııe (p<0.001, p<0.001, respectively). Free testosteron, androstenedion and DHEA -S levels were decreased in patients who were administered siproteron acetate but FSH and LH levels were unchanged. SHGB levels were increased (p<0.01, p<0.001, p<0.001, p>0.05, p>0.05, p<0.01). in those cases who were administered spinoloactone, free testosteron levels were decreased, androstenedion, DHEA-S, FSH and LH levels were unchanged, SHGB levels were increased (p<0.01, p>0.05, p>0.05, p>0.05, p>0.05, p<0.01).There were no adverse reactions in both treatment protocols.
CONCLUSION: We concluded that both siproteron acetate and spironolactone are stili effective and reliable drugs in the treatment of hirsutism.

Keywords: Hirsutism, siproteron acetate, spironolactone.

Hirsutizm Tedavisinde Diane/ Androcur ve Spironolakton/Oral Kontraseptif Kullamının Karşılaştırılması

Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Figen Taşer, Fahri İnan
Şişli Etfal Hastanesi 3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

AMAÇ: Hirsutizm olgularının tedavisinde anitandrojen ajanlar olan siproteron asetat ve spironolaktonun klinik ve laboratuar etkilerinin araştırılması amaçlandı.
MATERYAL VE METOD: Hirsutizmli 43 kadın klinik ve laboratuar yönünden değerlendirildikten sonra randomize olarak iki gruba ayrıldı: 24 olguya siklusun 1-10. günleri arasında 100 mgrlgün siproteron asetat ve siklusun 5. -25. günleri arasında 2 mgr/gün siproteron asetat 0.035 mgrlgün etinil östradiol verildi. 19 olguya 100 mgrlgün spironolakton ve trifazik oral kontraseptif verildi. Her iki tedavi rejimi 6 aylık süre sonunda klinik, laboratuar ve yan etkileri yönünden değerlendirildi.
BULGULAR: Siproteron asetat ve spironolaktonun 6 ay süreyle kullanımı sonucu her iki tedavi grubunda Ferriman-Gallway skorları anlamlı olarak azaldı (sırasıyla p<0.001, p<0.001). Siproıoron asetata kullanan olgularda serbest testosteron, androstenedion ve DHEA-S seviyeleri anlamlı olarak düşerken FSH, LH seviyelerinin değişmediği, SHBG seviyelerinin anlamlı olarak arttığı saptandı (sırasıyla p<0.01, p<0.001, p<0.01, p>0.05, p>0.05, p<0.01). Spironolakton kullanan olgularda serbest testosteron seviye- sinin anlamlı olarak düştüğü, androstenedion, DHEA-S, FSH, LH seviyelerinin değişmediği, SHBG seviyelerinin anlamlı olarak arttığı belirlendi (sırasıyla p<0.01, p>0.05, p>0.05, p>0.05, p>0.05, p<0.01 ).
Her iki gruptaki olgularda tedaviyi kesmeyi gerektire- cek önemli bir yan etki gözlenmedi.
SONUÇ: Spironolakton ve siproteron asetanın hirsutizm tedavisinde halen etkili ve güvenilir ilaçlar olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hirsutizm, siproteron asetat, spironolakton

Melahat Kesim, Mürvet Hakyemez, Figen Taşer, Fahri İnan. Hirsutizm Tedavisinde Diane/ Androcur ve Spironolakton/Oral Kontraseptif Kullanımının Karşılaştırılması. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1995; 29(1): 9-12

Corresponding Author: Melahat Kesim, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale