ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Intraoperative neurophysiological monitoring in tethered cord syndrome: clinical experience with 30 cases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 43-47 | DOI: 10.5350/SEMB.20170227035439

Intraoperative neurophysiological monitoring in tethered cord syndrome: clinical experience with 30 cases

Adem Yılmaz, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Mustafa Kılıç, Ahmet Murat Müslüman
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul - Türkiye

Objective: The tethered cord syndrome (TCS) refers to lesions that can cause the conus medullaris to be low-lying or incapable of movement within the spinal canal. Tight conus medullaris is untethered by microneurosurgical operation. Patients may have additional persistent or transient neurological deficits in postoperative follows. The use of intraoperative neurophysiological monitoring (IONM) reduces risks of being neurological deficits. In our article, we aimed to show the importance of using intraoperative neurophysiological monitoring with results of cases operated in our department.
Material and Methods: The results of IONM findings, preoperative and postoperative neurological findings of 30 patients who were operated in our clinic between 2015-2016 were reported. Intraoperative neurophysiological monitoring (IONM) was used in all cases with tethered cord sydrome. Somatosensory evoked potential (SEP), motor evoked potential (MEP), free-run EMG responses, external sphincter muscle MEP and direct monopolar probe-evoked potentials were recorded.
Results: There were 20 male and 10 female patients with a mean age of 9.03 in our study. There was an increase in SEP values in only one of the cases. Additional neurological deficit arised in three cases; 1 transient (48 hours) and 2 persistent.
Conclusion: As our and other studies in literature has shown that using appropriate monitorization with experienced team decreases the risk of developing neurological injury; IONM should be used with its all modalities

Keywords: Tethered cord syndrome, intraoperative neurophysiological monitoring, neurophysiology, untethering.

Gergin omurilik (tethered cord) sendromlu hastalarda intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon: 30 olguluk klinik deneyim

Adem Yılmaz, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Mustafa Kılıç, Ahmet Murat Müslüman
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi, İstanbul - Türkiye

Amaç: Gergin omurilik sendromu, konus medullarisin normal seviyesinden daha aşağıda sonlanması veya konus medullarisin fizyolojik olarak normal seviyesine gelmesine engel olan lezyonların genel adıdır. Mikronöroşirürjikal müdahale ile gergin olan konus serbestleştirilir. Bu cerrahi sırasında, anestezi sonlandırıldığında ya da postoperatif takiplerde geçici veya kalıcı nörolojik defisitler oluşabilmektedir. İntraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon (İONM) kullanımı bu riski azaltmaktadır. Bu çalışmamızda kliniğimizde opere edilen olgular üzerinden intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon kullanımının önemini ve klinik sonuçlarımızı bildirmeyi amaçladık.
Yöntem ve Gereçler: 2015-2016 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen 30 olgunun İONM bulguları, preoperatif ve postoperatif nörolojik bulguları değerlendirilerek sonuçlar bildirildi. Gergin omurilik ameliyatlarının hepsinde intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon (İONM) kullanıldı. Somatosensoriyal potansiyeller (SEP), motor uyarılmış potansiyeller (MEP), free-run EMG yanıtları, eksternal sfinkter kası MEP ve prob ile direkt uyarılan sinir dokusu potansiyelleri kaydedildi.
Bulgular: Vakaların 20’si erkek, 10’u kadın hasta, yaş ortalaması 9.03 idi. Olgulardan sadece 1‘inde SEP değerlerinde artış gözlendi. Olgulardan 3 tanesinde ek nörolojik hasar gelişti. Bunlardan 1 tanesi 48 saat süreyle geçici seyretti, diğer iki olguda ise kalıcı nörolojik hasarlar gözlendi.
Sonuç: Gergin omurilik sendromu ameliyatlarında, çalışmamızda ve literatürde de gösterildiği üzere deneyimli bir ekip ve uygun monitörizasyon ile nörolojik hasar görülme ihtimali azalabileceğinden, tüm modaliteleri ile İONM kullanımı önerilir

Anahtar Kelimeler: Gergin omurilik sendromu, intraoperatif nöromonitörizasyon, nörofizyoloji, untethering.

Adem Yılmaz, Burak Özdemir, Kadir Altaş, Muyassar Mirkhasilova, Mustafa Kılıç, Ahmet Murat Müslüman. Intraoperative neurophysiological monitoring in tethered cord syndrome: clinical experience with 30 cases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 43-47

Corresponding Author: Adem Yılmaz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale