ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Short-term outcomes of triple pelvic osteotomy in adult patients with acetabular dysplasia [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 16-25

Short-term outcomes of triple pelvic osteotomy in adult patients with acetabular dysplasia

Ümit Tuhanioğlu1, Nurullah Ermiş2, Yavuz Arıkan1, Akif Albayrak1, Eyüp S. Karakaş2
1Department of Orthopedics and Traumatology, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Hyaline Bone Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The goals of surgery are to reorient the biomechanical relationships such that the development of degenerative hip disease is delayed or prevented. To achive these goals, various pelvic osteotomies have been used. We preferred the Steel Triple Innominate Osteotomy to treat acetabular dysplasia.
Materials and Methods: During the period between November 2003 and March 2007, triple innominate osteotomy was performed on 30 patients and 31 hips. There were 27 women and 3 men. The average clinical follow-up was 24.1 months (range 12-52 months). The average age at surgery was 31.1 years (range 16-52 years).
Results: Preoperative hip score increased from an average 64.3° preoperative to 82.9° postoperative. The CE angle was increased from an average 5.42° preoperative to an average 24.52° postoperative. The VCE angle was increased from an average 8.94° preoperative to an average 29.1° postoperative. The Sharp angle was decreased from an average 50.71° preoperative to an average 37.68° postoperative. The Tönnis angle was decreased from an average 22.32° preoperative to an average 11.52° postoperative. The percentage of the femoral head covered by the acetabulum increased from 59.23% to 79.77%. These parameters were significant statistically (p<0.05). Anteversion was 20.39° preoperative and 19.84° postoperative. Acetabular index of depth and width changed from 27.97° preoperative to 28.39° postoperative. Lateralization was 20.32 mm. preoperative and 21,81 mm postoperative. These parameters were not statistically significant. The complications were implant failure in two patients, deep infection in one patient, and hematoma in one patient.
Conclucion: As a result of this experience, we concluded that the Steel Triple Innominate Osteotomy is a safe and succesful treatment method that is helpful for patients with mild to moderate dysplasia.

Keywords: Triple osteotomy, acetabular displasia, hip dislocation

Erişkin asetabuler displazili olgularda üçlü pelvik osteotomi uygulamalarımızın erken dönem sonuçları

Ümit Tuhanioğlu1, Nurullah Ermiş2, Yavuz Arıkan1, Akif Albayrak1, Eyüp S. Karakaş2
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Otropedi ve Travmatoloji Kliniği, Kocaeli
2Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Erişkin döneme gelmiş ve asetabuler displazisi olan semptomatik hastalarda Steel tipi üçlü pelvik osteotomi uygulamalarımızın klinik ve radyolojik sonuçlar üzerine etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Kasım 2003 - Mart 2007 yılları arası 30 hastanın (27 bayan, 3 erkek) 31 kalçasına steel tekniği ile üçlü osteotomi uygulandı. Ortalama takip süresi 24,1 ay (12-52), ortalama yaş 31,1 (16-52) idi. Klinik değerlendirmede Harris kalça skorlaması kullanıldı. Radyolojik değerlendirmede pelvis AP grafide CE (merkez-kenar) açısı, Sharp’ın asetabuler açısı, Tönnis açısı, asetabuler derinlik ve genişlik indeksi, femur başı örtünme oranı ve asetabuler anteversiyonun ölçümü yapılırken, false profil grafide VCA (vertikal-merkez ön açı) ölçümü yapıldı.
Bulgular: Harris kalça skoru preoperatif ortalama 64,3’ten postoperatif 82,9’a çıktı. Bu artış istatistiksel olarak anlamlı idi. Radyolojik değerlendirmemizde CE açısı preoperatif 5,42°’den postoperatif 24,52°’ye, VCE preoperatif 8,94°’den postoperatif 29,1°’e yükseldi. Yine Sharp açısı preoperatif 50,71°’den 37, 68°’e düştü. Tönnis açısı preop 22,32°’den postop 11,52°’e gerilerken, kaplama preoperatif %59,23’den %79,77’ye yükseldi. Postoperatif tüm bu değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Çalışmamız sonucunda Steel tipi üçlü osteotomi, diğer pelvik osteotomilerle karşılaştırıldığında, kısa operasyon süresi ve erken dönemde alınan klinik ve radyolojik olumlu sonuçlar göz önüne alınarak hafif ve orta derece asetabuler displazili hastalarda iyi bir tedavi alternatifi olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Üçlü osteotomi, asetabuler displazi, kalça çıkığı

Ümit Tuhanioğlu, Nurullah Ermiş, Yavuz Arıkan, Akif Albayrak, Eyüp S. Karakaş. Short-term outcomes of triple pelvic osteotomy in adult patients with acetabular dysplasia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2012; 46(1): 16-25

Corresponding Author: Yavuz Arıkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale