ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Frequency of metabolic syndrome in Paget's disease of bone [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 360-364 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.78861

Frequency of metabolic syndrome in Paget's disease of bone

Rumeysa Selvinaz Erol1, Esra Cil Sen1, Feyza Yener Ozturk1, Birkan Alayci2, Yuksel Altuntas1
1Clinic of Endocrinology and Metabolism, University of Health Sciences Turkey, Faculty of Medicine, Seyrantepe Hamidiye Etfal Health Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Clinic of Internal Medicine, University of Health Sciences Turkey, Faculty of Medicine, Seyrantepe Hamidiye Etfal Health Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: Our aim is to verify the prevalance of metabolic syndrome (MetS) in Paget’s disease of bone (PDB) and to reveal the relationship between metabolic syndrome and bone alkaline phosphatase levels (BAP).
Material and Methods: Twenty three patients with PDB and 30 healthy subjects matched with age, sex, and body mass index (BMI) were recruited from the outpatient clinics of Endocrinology. The International Diabetes Federation (IDF)-2006 metabolic syndrome criterias were used for the evaluation of all participants. PDB group and control group were compared in terms of metabolic syndrome and metabolic components of metabolic syndrome and bone mineral metabolism parameters.
Results: When the two groups were compared in terms of weight, waist circumference, BMI and systolic blood pressure (SBP) (p=0.09, p=0.644, p=0.78, p=0.058 recpectively), no statistically significant difference was found.
The frequency of impaired fasting glucose (IFG) and Diabetes mellitus (DM) was determined as %30 (7/23) in the PDB group. There were no patients in the control group with IFG and DM diagnosis.The frequency of IFG and DM was statistically higher in the PDB group than controls (p=0.002). The frequency of MetS was statistically higher in the PDB group than the controls. (73.91%, (17/23) vs.30% (9/30);p<0.01).There was a correlation between ALP level and hypertension medication (p=0.0045, r=0.27).
Conclusion: Patients with PDB seem to have metabolic syndrome more frequently, these patients also should be monitored for metabolic syndrome.

Keywords: Metabolic syndrome,Paget’s disease of bone,diabetes mellitus.

Kemiğin Paget Hastalığında Metabolik Sendrom Sıklığı

Rumeysa Selvinaz Erol1, Esra Cil Sen1, Feyza Yener Ozturk1, Birkan Alayci2, Yuksel Altuntas1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Tıp Fakültesi, Seyrantepe Hamidiye Etfal Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Kemiğin Paget hastalığında, metabolik sendrom prevalansını saptamayı ve metabolik sendrom ile kemik spesifik ALP seviyesi arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: Kemiğin Paget hastalığına sahip 23 hasta ve 30 yaş, cins ve vücut kitle indeksi (VKİ) uyumlu kontrol grubu çalışmaya dahil edildi.Tüm katılımcılar Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF)-2006 metabolik sendrom tanı kriterleri kullanılarak değerlendirildi. Kemik ve mineral metabolizma parametreleri değerlendirildi. Paget hasta grubu ve kontrol grubu metabolik sendromun metabolik komponentleri ve kemik mineral metabolizma parametreleri açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Kilo, bel çevresi, VKİ ve sistolik kan basıncı (SKB) açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0.09, p=0.644, p=0.78, p=0.058). Paget hasta grubunda bozulmuş açlık glukozu (BAG) ve diyabetes mellitus (DM) sıklığı %30 (7/23) olarak bulundu.Kontrol grubunda BAG ve DM tanısı alan hasta yoktu.Her iki grup BAG ve DM sıklığı açısından karşılaştırıldığında, Paget hasta grubunda BAG ve DM sıklığının istatistiksel olarak daha fazla olduğu saptandı (p=0.002). Paget hasta grubunda metabolik sendrom sıklığı % 73.91( 17/23) iken, kontrol grubunda metabolik sendrom sıklığı %30 (9/30) olarak bulundu. Paget hasta grubunda metabolik sendrom sıklığı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (p<0.01). ALP düzeyleri ile hipertansiyon tedavisi arasında anlamlı korelasyon gözlendi (p=0.0045, r=0.27)
Sonuç: Kemiğin Paget hastalığına sahip hastalarda metabolik sendrom sık görülmektedir. Dolayısıyla hastaların metabolik sendrom ve ilişkili olduğu kardiyovasküler hastalıklar açısından da izlenmesi gerekmektedir. (SETB-2021-07-225)

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, kemiğin Paget hastalığı, diabetes mellitus.

Rumeysa Selvinaz Erol, Esra Cil Sen, Feyza Yener Ozturk, Birkan Alayci, Yuksel Altuntas. Frequency of metabolic syndrome in Paget's disease of bone. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 360-364

Corresponding Author: Rumeysa Selvinaz Erol
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale