ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Preseptal Cellulitis in Children: A Single-Center Experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 409-412 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.75010

Preseptal Cellulitis in Children: A Single-Center Experience

Berksu Cürebal1, Ayşe Şahin2, Nazan Dalgıç2
1Department of Family Medicine, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatric Infectious Diseases, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Preseptal cellulitis is an infection that affects the palpebra and the periorbital superficial tissue. This study is an evaluation of the clinical findings, treatment, and complications of patients hospitalized with preseptal cellulitis in a single clinic.
Methods: The records of 29 patients with preseptal cellulitis who were hospitalized in the Şişli Hamidiye Etfal Education and Research Hospital Pediatric Infection Clinic between November 2012 and November 2017 were analyzed retrospectively.
Results: Of the 29 cases, 34.5% (n=10) were female and 65.5% (n=19) were male. The mean age was 61.76±46.95 months, and the mean length of hospital stay was 4.03±2.04 days. Periorbital swelling (72.4%) was the most common cause of complaint at hospital admission, and periorbital hyperemia and edema were observed in 93.1% of the clinical findings. Nine (52.9%) of 17 cases with predisposing factors were sinusitis-related. A blood culture was obtained in 21 (72.4%) cases. Imaging methods were used in 9 (31%) cases to support the diagnosis. All of the patients received broad-spectrum intravenous antibiotic therapy during hospitalization. The mean duration of antibiotic use was 10.10±3.41 days, including after discharge. None of the patients developed complications related to preseptal cellulitis.
Conclusion: Preseptal cellulitis is a very common orbital infection, especially in childhood. Although it generally has a good prognosis, it can progress rapidly to the orbita and intracranial structures. An accurate clinical approach and rapid treatment can prevent the spread of infection and avoid serious complications.

Keywords: Eyelid, hyperemia; preceptal cellulitis; pediatrics.

Çocuklarda Preseptal Sellülit: Tek Merkez Deneyimi

Berksu Cürebal1, Ayşe Şahin2, Nazan Dalgıç2
1Şişli Hamdiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
2Şişli Hamdiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Preseptal sellülit, göz kapağı ve göz çevresinde yüzeyel dokuyu tutan genellikle iyi prognoz gösteren bir enfeksiyondur. Bu çalışmamızda kliniğimizde preseptal sellülit tanısıyla yatmış olan hastaların klinik bulgularını, tedavilerini ve komplikasyonlarını değerlendirdik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda Kasım 2012-Kasım 2017 yılları arası Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Kliniğinde yatarak tedavi almış olan preseptal sellülit tanılı 29 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 29 olgunun %34,5’i (n=10) kız, %65,5’i (n=19) erkekti. Yaş ortalaması 61,76±46,95 ay, hastanede yatış süresi 4,03±2,04 gündü. Hastane başvurusundaki şikayetlerin en sık nedeni göz çevresinde şişlik (%72,4) iken klinik bulgulardan göz çevresinde hiperemi ve ödem %93,1 oranında görüldü. Predispozan faktörü belirlenebilen 17 olgunun 9 (%52.9)’u sinüzit kaynaklı idi. Olguların 21 (%72.4)’inden kan kültürü alındı. Tanıyı desteklemek için 9 (%31)’una görüntüleme yöntemleri uygulandı. Olguların tamamı yatış süresince geniş spektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisi aldı. Ortalama antibiyotik kullanma süresi taburculuk sonrası da dahil olmak üzere 10.10±3.41 gün idi. Hastaların hiç birinde preseptal sellülite bağlı bir komplikasyon gelişmedi.
Sonuç: Orbital enfeksiyonlar arasında preseptal sellülit özellikle çocukluk çağında çok sık görülmektedir. Ne kadar iyi seyirli giden bir enfeksiyon olsa da orbitaya, intrakranyal yapılara doğru çok hızlı şekilde ilerleyebilmektedir. Doğru klinik yaklaşım ve hızlı başlanan tedavi ile enfeksiyonun yayılmasının önüne geçilerek doğabilecek ciddi komplikasyonlar önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Göz kapağı, Hiperemi, Preseptal sellülit, Pediatri

Berksu Cürebal, Ayşe Şahin, Nazan Dalgıç. Preseptal Cellulitis in Children: A Single-Center Experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(4): 409-412

Corresponding Author: Berksu Cürebal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale