ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Effect of Technical Problems on the Operation Process in Pediatric Laparoscopy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 110-113 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.74436

The Effect of Technical Problems on the Operation Process in Pediatric Laparoscopy

Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
Department of Pediatric Surgery, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The aim of this study was to determine the technical problems in pediatric laparoscopic surgery and to evaluate its results.
Methods: The technical problems encountered in 30 laparoscopic operations performed between 3 November 2012 and 31 December 2017 were retrospectively analyzed.
Results: The technical problems experienced in 30 laparoscopic surgeries were analyzed. There were 6 splenectomies, 15 appendectomies, 1 hernioplasty, 2 ovarian cyst excisions, 4 cholecystectomies, 1 intra-abdominal exploration of the testes, and 1 varicocele surgery. The technical errors included instrument failure in 10, human errors in 8, device problems in 12, and multiple problems in 2 cases. In 5 patients, we switched to open surgery.
Conclusion: Technical problems prolong the operation, and cause a conversion to open surgery. In order to solve these problems, it is necessary to register and report these problems and take the necessary preventive measures.

Keywords: Pediatric laparoscopy, technical problems.

Pediatrik Laparoskopide Teknik Sorunların Ameliyat Sürecine Etkisi

Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Laparoskopi ameliyatlarındaki teknik sorunların saptanarak, sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEMLER: Kliniğimizde 2012-2017 yılları arasında yapılan, 30 laparoskopik ameliyatta karşılaşılan teknik sorunlar geriye dönük incelendi.
BULGULAR: Laparoskopi ameliyatı yapılan 30 olguda yaşanan teknik sorunlar analiz edildi. Olgulara yapılan ameliyatlar; 6 splenektomi, 15 apendektomi, 1 hernioplasti, 2 over kist eksizyonu, 4 kolesistektomi, 1 karın içi testis araştırılması, 1 varikosel ameliyatı idi. On olguda enstrüman sorunu, 8 olguda insan hatası, 12 olguda cihaz sorunu, 2 olguda birden fazla sorun görüldü. Beş olguda açık ameliyata geçildi.
SONUÇ: Teknik sorunlar, ameliyat süresinin uzamasına açık ameliyata dönülmesine neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için kayıt altına alınması ve rapor edilerek koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Pediatric laparoscopy, technical problems.

Mehmet Özgür Kuzdan, Reyhan Alim, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Özaydin Seyithan. The Effect of Technical Problems on the Operation Process in Pediatric Laparoscopy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 110-113

Corresponding Author: Mehmet Özgür Kuzdan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale