ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The evaluation of the surgical cases in neonatal intensive care unit [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 289-294 | DOI: 10.5350/SEMB.20151005030141

The evaluation of the surgical cases in neonatal intensive care unit

Muhittin Çelik1, Ali Bülbül1, Sinan Uslu1, Mesut Dursun1, Umut Zübarioğlu1, Melih Akın2, Ali İhsan Dokucu2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: To evaluate the demographic features, diagnosis, timing of the surgery and early complication in patients undergoing surgery in the neonatal period.
Material and Method: The files of the patients who were undergone surgery and followed up in neonatal intensive care unit between the January 2007 and January 2011 were investigated retrospectively. The cases were divided in three groups according to surgical performed system; central nervous systems, respiratory systems and gastrointestinal system.
Results: 3246 patients were followed up between the January 2007 and January 2011 in neonatal intensive care unit. 94 (2.8%) of these patients 51 male (54.2) and 80 of these were full-term (85%) were undergone surgery and their mean birth weight was 3053±614 g. The diagnosis of patients were central nervous system, respiration system, and gastrointestinal system in 65 patients, 14 patients, and 15 patients, respectively. The mean time of surgery was 8.4±17.1 days, and the mean length of hospital stay was 21.7±26.7 days. 43 complication (17 sepsis, 14 clinic sepsis, 6 meningitis, 2 pneumothorax, 2 pneumonitis, 2 restenosis) were occurred in the 36 of the all patients after the surgery. 12 (12.7%) patients were death in follow up. In six of the patients who died had undergone surgery due to diaphragmatic hernia. In central nervous system group, the early complication (e.g. sepsis, meningitis) were significantly lower in first three days compared with the patients who had corrective surgery after three days (p<0.001).
Conclusions: The most reason of surgery was central nervous system anomaly in neonatal period. The early complications (e.g. sepsis, meningitis) were significantly lower in patients who had corrective surgery in central nervous system group in first three days. The highest mortality rate was found in congenital diaphragmatic hernias.

Keywords: Complications, newborn, surgical results.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki cerrahi olguların değerlendirilmesi

Muhittin Çelik1, Ali Bülbül1, Sinan Uslu1, Mesut Dursun1, Umut Zübarioğlu1, Melih Akın2, Ali İhsan Dokucu2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Yenidoğan döneminde cerrahi girişim uygulanan hastaların demografik özellikleri, tanıları, operasyon zamanları ve erken dönem komplikasyonlarını değerlendirmek.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2007 ile Ocak 2011 tarihleri arasında cerrahi girişim uygulanan ve yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Olgular cerrahi yapılan sisteme göre üç gruba ayrıldı; merkezi sinir sistemi, solunum sistemi ve gastrointestinal sistem.
Bulgular: YYBܒde Ocak 2007 ile Ocak 2011 tarihleri arasında 3246 hasta takip edildi. Cerrahi girişim uygulanan 94 (%2.8) hastanın 51’i erkek (%54.2) ve 80’ni (%85) zamanında doğan bebekler olup ortalama doğum ağırlıkları 3053±614 g idi. Olguların tanı dağılımları; merkezi sinir sistemi, solunum sistemi toplam ve gastrointestinal sistem sırası ile 65, 14 ve 15 olgu idi. Ortalama cerrahi girişim uygulanma zamanı 8.4±17.1 gün iken ortalama hastanede kalış süresi ise 21.7±26.7 gün idi. Olguların 36’sında (%38.2) cerrahi uygulama sonrası 43 komplikasyon (17’si sepsis, 14’ü klinik sepsis, 6’sı menenjit, 2’si pnömotoraks, 2’si pnömoni, 2’si restenoz) gelişmişti. 12 olgu (%12.7) kaybedildi. Kaybedilen olguların 6’sı diafragma hernisi nedeni ile cerrahi girişim uygulanan olgulardı. Merkezi sinir sistemi olgularında
yaşamının ilk 3 günü düzeltme operasyonu uygulanlarda ile ilk 3. günden sonra uygulananlara göre erken dönem komplikasyonları (sepsis, menenjit) anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.001).
Sonuçlar: Yenidoğan döneminde cerrahi girişimin en sık nedeni merkezi sinir sistemi anomalileridir. Nöral tüp defektinde cerrahi girişiminin ilk 3 günde yapılmasının erken dönem komplikasyonları anlamlı derecede azaltmaktadır. En yüksek ölüm oranı konjenital diafragma hernisi idi.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi sonuçlar, komplikasyon, yenidoğan.

Muhittin Çelik, Ali Bülbül, Sinan Uslu, Mesut Dursun, Umut Zübarioğlu, Melih Akın, Ali İhsan Dokucu. The evaluation of the surgical cases in neonatal intensive care unit. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2015; 49(4): 289-294

Corresponding Author: Muhittin Çelik, Türkiye
LookUs & Online Makale