ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Differential diagnosis of cervical lymphadenopathy: usefulness of color-power doppler sonography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 15-18

Differential diagnosis of cervical lymphadenopathy: usefulness of color-power doppler sonography

Barış Yanbuloğlu, Hüseyin Özkurt, T. Hakan Doğan, Ozan Karatağ, Metin Yıldız, Muzaffer Başak
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: To assess the diagnostic accuracy of color-power Doppler ultrasonography in differentiating malignant from benign cervical lymphadenopathy.
Methods: 42 lymph nodes in 42 patients with cervical lymphadenopathy were evaluated by color-power Doppler ultrasonography based on the morphological patterns of vascularity. Results were compared with histopathologic diagnoses.
Results: The patients were lüstopathologically confirmed to have metastasis (n=20), lymphoma (n=8), tuberculosis (n=3) and benign reactive lymphadenitis (n=ll). Twenty eight nodes were confirmed to be malignant and 14 were benign. According to findings on color-power Doppler ultrasonography, 27 lymph nodes were malignant, 15 lymph nodes were benign. Sensitivity and specificity of color-power Doppler ultrasonography were 89% and %85 respectively.
Conclusion: Color-power Doppler ultrasonography was useful in differentiating benign from malignant cervical lymphadenopathy with high diagnostic accuracy.

Keywords: Lymph nodes, cervical, color-power Doppler ultrasonography

Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında renkli-power doppler ultrasonografi

Barış Yanbuloğlu, Hüseyin Özkurt, T. Hakan Doğan, Ozan Karatağ, Metin Yıldız, Muzaffer Başak
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Malign ve benign servikal lenf nodlarının ayırıcı tanısında renkli-power Doppler ultrasonografinin tam değerini araştırmak.
Metod: Servikal lenfadenopatileri olan 42 hastada lenf nodları, renkli-power Doppler ultrasonografi ile vaskiüer yapılarının morfolojik özelliklerine göre değerlendirildi. Bulgular histopatolojik tanılarla karşılaştırıldı.
Bulgular: Histopatolojik değerlendirme yapılan hastaların 20‘sinde metastaz, 8’inda lenf oma, 3’ünde tüberküloz ve kalan II hastada benign re aktif lenfadenit saptandı. Toplam olarak 2S lenf nodıı malign, 14 lenf ııodu benign olarak tanındı. Renkli-power Doppler ultrasonografi ile vaskiiler morfoloji değerlendirmesine göre 27 lenf nodıı ırıalign, 15 lenf nodıı ise beııign tanı aklı. Çalışmamızda renkli-power Doppler ultrasonografinin sensitivitesi %S9, spesifisitesi %85 olarak bulunmuştur.
Sonuç: Renkli-power Doppler ultrasonografi, malign-benign servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında yüksek tanı değerine sahip yararlı bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Lenf nodu, servikal, renkli-power Doppler ultrasonografi

Barış Yanbuloğlu, Hüseyin Özkurt, T. Hakan Doğan, Ozan Karatağ, Metin Yıldız, Muzaffer Başak. Differential diagnosis of cervical lymphadenopathy: usefulness of color-power doppler sonography. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 15-18

Corresponding Author: Barış Yanbuloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale