ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Research of the efficacy of topical local anesthesia for hysteroscopy: a randomised-controlled trial [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 86-91 | DOI: 10.5350/SEMB2014480203

Research of the efficacy of topical local anesthesia for hysteroscopy: a randomised-controlled trial

Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Hysterosalpingography is a procedure to investigate the shape of the uterine cavity and the fallopian tubes especially in the infertile women. As hysterosalpingography is a painful procedure, pain affects negatively the success of the procedure and the comfort of the patient. Purpose of this research is to determine the effect of the lidocaine spray application to the cervix on the pain.
Material and Method: This study was performed including the patients who had hyserosalpingography procedure for investigation of infertility at Zeynep Kamil Gynecology - Obstetrics and Pediatrics hospital between 2011 september and 2011 november. Statistical analysis was performed using the SPSS 19 program.
Results: When we compare placebo and lidocaine group in terms of pelvic pain reasons such as dysmenorrhea, dyspareunia and history of previous surgery, there was no statistically significant differences. Vizuel Analog Scala score of the instrument application at the placebo group was 2.5±1.2, at the lidocaine it was 1.2±0.8. There was statistically significant difference (p<0.05). There was no statistically significant difference between the groups in terms of VAS score at the 30 minutes after the procedure. When we compare Visual Analog Scale scores between the groups, we found that the most painful step was second injection.
Conclusion: Topical anesthesia applied to the cervix only affects to reduce the pain during instrument application. Topical anesthesia is unsufficeint to reduce the visceral pain caused by distension of uterus and tubes.

Keywords: Hysteroscopy, local anesthesia, pain.

Histerosalpingografide topikal lokal anestezi etkinliğinin araştırılması: Randomize kontrollü çalışma

Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Histerosalpingografi uterus ve tubal faktörün araştırılmasında infertil hastalar için birinci basamak prosedürdür. Bu prosedürde oluşan ağrı hasta konforunu ve işlem başarısını negatif yönde etkilemektedir. Biz çalışmamızda lidokain spreyin servikal bölgeye uygulanmasının histerosalpingografi çekimi sırasında ağrı üzerine olan etkisini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için etik kurul onamı alındıktan sonra eylül 2011 – kasım 2011 tarihleri arasında, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniğine infertilite araştırılması nedeniyle HSG çekimi için başvuran toplam 100 hasta dahil edildi. Çalışmanın istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 19.0 paket programı kullanıldı.
Bulgular: Dismenore, disparöni ve geçirilmiş cerrahi öyküsü gibi pelvik ağrı yapacak nedenler açısından plasebo ve lidokain grubu değerlendirildiğinde gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Tenekulum ve enstrümantasyon işleminden hemen sonraki Vizuel Analog Skala puanı lidokain spray uygulanan hasta grubunda 1.2±0.8, kontrol grubunda ise 2.5±1.2 olarak saptandı (p<0.05). Lidokain uygulanan hasta grubunun Vizuel Analog Skala puanı anlamlı ölçüde düşük saptandı. Gruplar arasında işlemden 30 dakika sonraki Vizuel Analog Skala puanları açısından da istatiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Vizuel Analog Skala puanları genel olarak her iki grupta incelendiğinde en ağrılı basamağın 2. Enjenksiyon sırasında olduğu saptandı.
Sonuç: Servikal bölgeye verilen topikal anestezi sadece enstrumantasyon sırasında oluşan ağrıyı azaltır. Uterus ve tubal distansiyona bağlı oluşan viseral ağrıda etkisiz kalmaktadır. Bu konuyla ilgili randomize kontrollü çalşmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Histeroskopi, topikal anestezi, ağrı.

Resul Karakuş, Hayal İsmailov, Ahmet Namazov, Sevcan Arzu Arınkan, Osman Temizkan, Ali Doğukan Anğın, Sultan Seren Karakuş. Research of the efficacy of topical local anesthesia for hysteroscopy: a randomised-controlled trial. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(2): 86-91

Corresponding Author: Resul Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale