ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Percutaneous tracheotomy practices in our intensive care unit (ICU) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 11-15 | DOI: 10.5350/SEMB2013470103

Percutaneous tracheotomy practices in our intensive care unit (ICU)

Tolga Totoz Cangül1, Hacer Şebnem Türk2, Pınar Sayın2, Oya Ünsal2, Surhan Çınar2, Sibel Oba2
1Trabzon Ahi Evren Thoracic and Cardiovasular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Introduction and Objective: Percutaneous tracheotomy practice is usually preferred at ICU for the advantages of able to be applied in a short time and at the bedside and it causes less bleeding. It is the alternative of surgical tracheotomy. The aim of this study is to analyze tracheotomies that were opened in our ICU in last 4 years, within the terms of practice day, practicing duration and post practice complications.
Method: 132 percutaneous tracheotomy practiced cases of 603 cases that were treated in ourreanimation unit between 01.01.2007 and 31.12.2010 were analyzed. Percutaneous tracheotomy practices were conducted via Griggs technique by a team. Demographic information, practice day, total mechanical ventilation days, practicing duration and post practice complications were recorded.
Findings: 603 cases were followed up and treated in ICU in last 4 years. 132 Percutaneous tracheotomy practices were applied in this period. It is figured out that women-man ratio was 62/70, the mean of age of the cases was 58.65±17.22 years, the mean hospitalization time of cases was 38.77±28.74 days, the mean intubation time before tracheotomy practice was 8.20±5.44 days, total mechanical ventilation days 26.85±21.70 and the mean practicing duration of operation was 6.1±2.1 minutes. 86 cases were deceased due to the comorbidities at ICU. 46 cases were transferred to the related services. Total complication (8 cases) were encountered.
Result: Percutaneous tracheotomy which was practiced for indications such as need for mechanical ventilation for long time, easing weaning, providing urgent airway in ICU; is simple, has low complication ratio and is minimally invasive practice.

Keywords: Intensive care, tracheotomy, complication

Yoğun bakım ünitemizdeki (YBÜ) perkütan trakeotomi pratiğimiz

Tolga Totoz Cangül1, Hacer Şebnem Türk2, Pınar Sayın2, Oya Ünsal2, Surhan Çınar2, Sibel Oba2
1Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve Amaç: Perkütan trakeotomi(PT) uygulaması, kısa sürede yatak başında uygulanabilme ve daha az kanama gibi avantajları, ayrıca uzamış yapay solunum gereksinimi, “weaning”in kolaylaştırılması, acil hava yolu sağlanması gibi endikasyonlarla yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla tercih edilir. Cerrahi trakeostomiye alternatif yöntemdir. Bu çalışmada ki amacımız YBܒmizde son 4 yılda açılan trakeotomileri uygulama günü, uygulama zamanı ve uygulama sonrası komplikasyonları açısından analiz etmektir.
Yöntem: 01.01.2007 ve 31.12.2010 tarihleri arasında YBܒmizde tedavi edilen 603 olgudan perkutan trakeotomi uygulanan 132 olgu analiz edildi. Perkütan trakeotomi uygulaması griggs tekniğiyle birekip tarafından gerçekleştirildi. Demografik verileri, uygulama günü, toplam mekanik ventilasyon günü, uygulama zamanı ve uygulama sonrası komplikasyonları kayıt edildi.
Bulgular: Son 4 yılda YBܒmizde takip ve tedavi edilen 603 olgudan 132’sine perkütan trakeotomi pratiği bu periotta uygulandı. Kadın-Erkek oranı 62/70, olguların yaş ortalaması 58.65±17.22 yıl, olguların ortalama hastanede yatış süresi 38.77±28.74 gün, trakeotomi pratiği öncesi ortalama entübasyon süresi 8.20±5.44 gün, toplam mekanik ventilasyon süresi 26.85±21.70 gün ve ortalama operasyon uygulama zamanı 6.1±2.1 dakikaydı. 86 olgu komorbiditelerinden dolayı YBܒmizde öldü. 46 olgu ilgili servislere transfer edildi. Toplam komplikasyonlar (8 olgu) kayıt edildi.
Sonuç: YBܒde uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı, weaning’i kolaylaştırması, acil hava yolu sağlaması gibi endikasyonlarla uygulanan peruktan trakeotomi basit, düşük komplikasyon oranına sahip ve minimal girişimsel uygulamadır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, trakeotomi, komplikasyon

Tolga Totoz Cangül, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Oya Ünsal, Surhan Çınar, Sibel Oba. Percutaneous tracheotomy practices in our intensive care unit (ICU). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2013; 47(1): 11-15

Corresponding Author: Hacer Şebnem Türk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale