ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Control of pain with patient control analgesia following-up major abdominal cancer surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 50-53

Control of pain with patient control analgesia following-up major abdominal cancer surgery

Ayda Başgül1, Levent Yılmaz1, Ayşe Hancı1, Sibel Oba2, H. Fatih Korkmaz1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Objective: The aim of the study was to compare interr, IV tramadol dose regimens with and without a mainte tramadol infusion in the treatment of postop eratifpain.
Study Design: Thirty six patients (aged between 45-82 ASA class 3,4) undergoing major abdominal cancer si were entered in to the trial. It was given general anaes and patients were divided into two group postoperativ group 1, only PCA was given and in group 2 both PC. IV infusion of 5 mg/h tramadol were given. ALL of the ents demand dose was 20 mg tramadol no loading dos used, lockout time was 15 min. The results of the two g when the patients extubated with VRS and 24 h after si with give point scale were compared by chi-square tes unpaired t-test.
Results: Consumption of tramadon in group 1 was 4012 and in group 2 was 413.33 mg. There was no statistical rence between groups. There were sometimes moderate in 35 of 36 patients, only one patient have sometimes si pain suffering in the first 24 hours of postoperative.
Conclusion: Both tramadol PCA and PCA plus tramad fusion produced sufficient analgesia with minimal side e in PCA after major abdominal surgery.

Keywords: PCA, tramadol, postoperative pain

Major abdominal kanser cerrahi sonrası ağrının hasta kontrollü analjezi yöntemiyle kontrolü

Ayda Başgül1, Levent Yılmaz1, Ayşe Hancı1, Sibel Oba2, H. Fatih Korkmaz1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Operasyon sonrası ağrı tedavisinde tramadol infüzyo- ıııı ilave edilen ve edilmeyen olgularda aralıklı intravenöz tramadol doz gereksinimini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Major abdominal kanser cerrahisi alacak 45-82 yaş arası, ASA 3-4 risk grubunda 36 hasta çalışmaya alındı. Genel anestezi uygulandı ve p o stop eratif vakalar iki gruba ayrıldı. Grup I de yalnızca PC A, grup 2 de PC A + 5 mg/h tramadol infiizyonu verildi. Tüm hastalar da PC A takip dozu 20 mg, kilitli kalma süresi 15 dakika idi ve yükleme dozu uygulanmadı. Her iki grupdaki hastalarında ekstübe edildiklerinde visual rating scale ve cerrahiden 24 saat sonra beş puanlı skala değerleri chi square ve unpaired t’-testi ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup I‘de tramadol tüketimi 401.25 mg, grup 2’de 413.33 mg idi. Gruplar arasında istatistiksel anlamlılık yoktu. Po stop er atif ilk 24 saat içinde 36 hastanın 35’ inde zaman za¬man orta şiddetle ağrı, yalnız 1 hastada zaman zaman şiddet¬te ağrı yakınması vardı.
Sonuç: Major abdominal cerrahi sonrası hem aralıklı PCA hemde tramadol infüzyon ilaveli PCA uygulaması minimal yan etkilerle etkin analjezi sağladı.

Anahtar Kelimeler: PCA, tramadol, operasyon sonrası ağrı.

Ayda Başgül, Levent Yılmaz, Ayşe Hancı, Sibel Oba, H. Fatih Korkmaz. Control of pain with patient control analgesia following-up major abdominal cancer surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2003; 37(1): 50-53

Corresponding Author: Ayda Başgül
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale