ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of color and power doppler twinkling artifacts from urinary tract and gallbladder calculi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 25-28

Evaluation of color and power doppler twinkling artifacts from urinary tract and gallbladder calculi

Ayşe Deniz Kahraman, Nuran Yılmaz, Ali Şenol Çelebi, Kosti Can Çalışkan, Zeki Karpat
Department of Radiology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The aim of this study was to determine whether color and power doppler twinkling artifacts could be considered an additional diagnostic sonographic feature of urinary tract and gallbladder calculi. Material and methods: 40 patients with at least 1 urinary tract calculi and ancl 15 patients with at least 1 gallbladder calculi on sonography were examined with color doppler sonography. Examinations included grayscale, color doppler, power doppler and spectral doppler.
Results: A color artifact was present within and/or distal to 55 urinary tract calculus (% 84). Close vertical bands were detected in the spectrum display. 33 gallbladder calculi showed twinkling artifact (% 94).
Conclusion: Color and power doppler twinkling artifacts from urinary tract and gallbladder calculi occur frequently and may be considered an additional sonographic feature of urinary tract and gallbladder calculi.

Keywords: artifact, color doppler sonography

Üriner sistem ve safra kesesi kalküllerinde, yanıp-sönme artefaktının renkli doppler ve power doppler sonografi ile değerlendirilmesi

Ayşe Deniz Kahraman, Nuran Yılmaz, Ali Şenol Çelebi, Kosti Can Çalışkan, Zeki Karpat
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu cahşınanm amacı renkli ve power doppler yanıp sönme (twinkling) artefaktl arının üriner sistem ve safra kesesi kalküllerinin tanısında ek sonografik bulgu olarak kabul edilebilirliğini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Ultrasonografide eıı az 1 iiriner kalkül saptanan 40 ve safra kesesinde en az 1 kalkül saptanan 15 hasta renkli doppler sonografi ile incelendi. İncelemeler gri skala, renkli doppler power doppler ve spektral doppler incelemeyi kapsıyordu.
Bulgular: 65 üriner kalküliin 55’ inde (% 84) kalküliin üstünde ya da distalinde renk artefaktl mevcuttu. Spektral incelemede birbirine çok yakın vertikal çizgilenmeler izlendi. 35 safra kesesi kal kül ünün 33’ünde (% 94) twinkling artefaktı izlendi.
Sonuç: Üriner sistem ve safra kesesi kalküllerinde renkli doppler ve power doppler twinkling artefaktı oldukça sık görülmekte olup, üriner sistem ve safra kesesi kalküllerinin tanısında ek sonografik bulgu olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: artefakt, renkli doppler ultrasonografi

Ayşe Deniz Kahraman, Nuran Yılmaz, Ali Şenol Çelebi, Kosti Can Çalışkan, Zeki Karpat. Evaluation of color and power doppler twinkling artifacts from urinary tract and gallbladder calculi. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 25-28

Corresponding Author: Ayşe Deniz Kahraman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale