ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of Toll-Like Receptor Expression with Clinicopathologic Variables in Endometrium Cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 196-200 | DOI: 10.14744/SEMB.2018.63325

Evaluation of Toll-Like Receptor Expression with Clinicopathologic Variables in Endometrium Cancer

Berat Berrin Gençoğlu Bakbak1, Tolgay Tuyan Ilhan2, Aybike Pekin3, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu4, Setenay Arzu Yılmaz4, Ayşegül Kebapçılar4, Nasuh Utku Doğan5, Pınar Karabağlı6, Çetin Çelik4
1Department of Obstetrics and Gynecology, Health Sciences University Meram Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Mersin Maternity and Women’s Health Hospital, Mersin, Turkey
3Department of Obstetrics and Gynecology, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
4Department of Obstetrics and Gynecology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey
5Department of Obstetrics and Gynecology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Turkey
6Department of Pathology, Selcuk University Faculty of Medicine, Konya, Turkey

Objectives: Clinical evidence supports the association of toll-like receptor (TLR) with abnormal cell proliferation and cancer. In this study, we investigated the expression of TLRs 2, 4, 5, and 6 in healthy endometrium and endometrium cancer to study the relationship of these receptors’ expression with carcinogenesis.
Methods: Patients who had undergone a hysterectomy owing to endometrium cancer (group 1, 66 patients), endometrial hyperplasia (group 2, 14 patients), and other reasons besides endometrium cancer (group 3, 20 patients as controls) were included. The cases in the first group were classified by histological type of the cancer, stage, grade, and size of the tumor. In all the cases, expressions of TLRs 2, 4, 5, and 6 were assessed, and the relationship of these receptors with clinicopathologic signs was analyzed. For immunohistochemical staining, nuclear and cytoplasmic stainings were considered positive. A Chi-squared test was used to assess the correlation of the groups. A p<0.05 was considered significant.
Results: The mean ages of patients in groups 1, 2, and 3 were 59.8 (range 33–83), 48.3 (range 40–59), and 53.4 (range 38–84) years, respectively. All types of TLRs were highly expressed in both types of endometrium cancer (groups 1 and 2). TLR expression was observed with a ratio of 87.9% in group 1, 100% in group 2, and 35% in group 3. There was a statistically significant association of TLR 2 among the three groups (p=0.000). TLR 6 expression in both group 1 and group 2 was significantly higher than that in the control group (p=0.000, p=0.000, respectively). In addition, TLR 6 was higher in cases with late-stage cancer (p=0.033). Regarding tumor grade and the size of the tumor, no association was found between TLR 2 and TLR 6.
Conclusion: TLR 2 and TLR 6 were significantly more expressed in cases with endometrium cancer and endometrial hyperplasia. In addition, the presence of TLR 6 may indicate the presence of late-stage endometrial cancer.

Keywords: Endometrium, endometrial cancer; toll-like receptor; tumor microenvironment.

Endometrium Kanserinde Toll-Like Reseptör Ekspresyonunun Klinikopatolojik Değişkenler ile Değerlendirilmesi

Berat Berrin Gençoğlu Bakbak1, Tolgay Tuyan Ilhan2, Aybike Pekin3, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu4, Setenay Arzu Yılmaz4, Ayşegül Kebapçılar4, Nasuh Utku Doğan5, Pınar Karabağlı6, Çetin Çelik4
1Health Sciences University Meram Education and Research Hospital, Obstetrics & Gynecology Clinic, Konya, Turkey.
2Mersin Maternity and Women’s Health Hospital Gynecologic Oncology Clinic, Mersin, Turkey.
3Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics & Gynecology, Konya, Turkey.
4Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics & Gynecology, Konya, Turkey.
5Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics & Gynecology, Antalya, Turkey.
6Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Konya, Turkey.

Amaç: Toll-like reseptör (TLR) ile anormal hücre çoğalması ve kanser oluşumu arasında bir ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmamızda TLR 2, 4, 5 ve 6’nın sağlıklı ve kanserli endometrium dokusundaki ekspresyonunu ve karsinogenezis ile olan ilişkisini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya endometrium kanseri (grup 1, 66 hasta,) ve endometrial hiperplazi (grup 2, 14 hasta) nedeniyle histerektomi uygulanan ve endometrium kanseri dışı nedenler ile histerektomi yapılan hastalar (Grup 3, 20 hasta) dahil edildi. Birinci gruptaki olgular; histolojik özellikler, kanser evresi, grade ve tümör çapı açısından sınıflandırıldı. Tüm endometrium doku örneklerinde TLR 2, 4, 5 ve 6 ekspresyonu değerlendirildi ve bu belirteçlerin klinikopatolojik bulgular ile arasındaki ilişki araştırıldı. İmmünohistokimyasal boyanma için nükleer ve/veya sitoplazmik boyanma pozitif reaksiyon olarak kabul edildi. Gruplar arası değerlendirmede ki-kare testi kullanıldı. p < 0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Grup 1’deki hastaların yaş ortalaması 59.8 yıl (33-83 yaş), Grup 2 hastaların yaş ortalaması 48.3 yıl (40-59 yaş) ve 3’deki hastaların yaş ortalaması 53.4 yıl (38-84 yaş) idi. Tüm TLR türleri, endometrium kanserinden alınan doku örneklerinde yüksek oranda açığa çıkmaktadır (Grup 1 ve 2). Ancak TLR2, grup 1’de % 87.9 açığa çıkarken, grup 2’de %100, grup 3’te % 35 oranında açığa çıkmaktadır. Bu üç grubun TLR 2 ekspresyonu açısından istatiksel karşılaştırmalarında anlamlı bir fark saptandı (p=0.000). Endometrium kanseri ve endometrial hiperplazili olgularda TLR6 ekspresyonu, kontrol grubuna göre istatiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla, p=0.000, p=0.000). Ayrıca ileri evre endometrium kanserinde TLR6 ekspresyonunun anlamlı olarak fazla olduğu görüldü (p=0.033). Hem TLR2 ve hem de TLR6 ile histolojik grade ve tümör boyutu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.
Sonuç: TLR 2 ve TLR 6 reseptörleri, endometrium kanserli ve hiperplazili olgularda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek oranda açığa çıkmaktadır. Ayrıca TLR 6 ekspresyonun mevcudiyeti, kanserin ileri evresini işaret edebilir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium, endometrium kanseri, toll-like reseptör, tümör çevresi

Berat Berrin Gençoğlu Bakbak, Tolgay Tuyan Ilhan, Aybike Pekin, Özlem Seçilmiş Kerimoğlu, Setenay Arzu Yılmaz, Ayşegül Kebapçılar, Nasuh Utku Doğan, Pınar Karabağlı, Çetin Çelik. Evaluation of Toll-Like Receptor Expression with Clinicopathologic Variables in Endometrium Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2018; 52(3): 196-200

Corresponding Author: Berat Berrin Gençoğlu Bakbak, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale