ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of health care professionals’ knowledge and attitudes regarding maternal vitamin D supplementation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 48-55 | DOI: 10.5350/SEMB.20161021125831

Evaluation of health care professionals’ knowledge and attitudes regarding maternal vitamin D supplementation

Gizem Kara Elitok1, Lida Bülbül2, Memnune Evci1, Umut Zübarioğlu3, Türkan Toraman1, Duygu Besnili Acar3, Evrim Kıray Baş3, Sinan Uslu3, Ali Bülbül3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği ve Sağlam Çocuk Polikliniği, İstanbul - Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: To determine the knowledge and attitudes of healthcare professionals regarding vitamin D supplementations in pregnant and breastfeeding mothers.
Material and Method: Our study was conducted between April and May 2015 with the participation of 752 healthcare professionals (pediatrician, pediatric resident, specialist family physician, family physician resident, general family practitioner and nurse). The study questionnaire was created by researchers in accordance with experiences and literature information. Ethics committee approval was obtained. In questionnaire along with the demographic characteristics of the participants, the knowledge and practices on vitamin D supplementation for pregnant women and nursing mothers were asked. The data were analyzed by percentage and chi-square tests.
Results: A total of 574 physicians (76.4%) and 178 nurses (23.6%) participated in our study. Of these, 418 (55.6%) participiants suggested vitamin D supplementation to pregnants. The ratio of family physician specialists’ recommendations of vitamin D supplementation (66.7%) was higher than the other groups (p<0.001). The highest dose of vitamin D supplementation suggested to pregnants was 800-1000 IU/day with a rate of 23.4%. A total of 451 of participiants (60.0%) recommend vitamin D supplementation to breastfeeding mothers. Pediatric residents and specialists’ recommendations of vitamin D supplementation rate (70.0% and 63.6%, respectively) were higher than the other groups (p<0.001). Highest rate of vitamin D supplementation recommended to breastfeeding mothers was 800-1000 IU/day with a rate of 27.0%. The rate of recommendation according to the Ministry of Health’s recoomendations to pregnant women with 1200 IU/day of vitamin D was 6.0% and breastfeeding mothers with 1200 IU/day of vitamin D was 4.5%.
Conclusion: We found that the rate of recommendation and doses of vitamin D supplementation to breastfeeding mothers and infants by healthcare professionals were low in our study. It has been determined that training programs for healthcare professionals should be organized in order to prevent vitamin D deficiency.

Keywords: Breastfeeding mothers, pregnants, healthcare professionals, vitamin D.

Sağlık çalışanlarının annelere D vitamini desteği ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi

Gizem Kara Elitok1, Lida Bülbül2, Memnune Evci1, Umut Zübarioğlu3, Türkan Toraman1, Duygu Besnili Acar3, Evrim Kıray Baş3, Sinan Uslu3, Ali Bülbül3
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği ve Sağlam Çocuk Polikliniği, İstanbul - Türkiye
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Sağlık çalışanlarının gebe ve emziren anneye D vitamini desteği hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemek.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız Nisan - Mayıs 2015 tarihleri arasında, sağlık alanında halen aktif hizmet veren 752 sağlık çalışanının (pediatri uzmanı, pediatri asistanı, uzman aile hekimi, aile hekimi asistanı, pratisyen aile hekimi ve hemşire) katılımı ile yapıldı. Çalışmanın anket formu araştırmacılar tarafından deneyimler ve literatür bilgileri doğrultusunda oluşturuldu. Etik kurul onayı alındı. Ankette katılımcılara demografik özellikleri ile birlikte, gebe ve emziren annelere D vitamini desteği konusundaki bilgi ve uygulamaları soruldu. Veriler
yüzdelik ve ki-kare testleri ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamıza 574 hekim (%76.4) ve 178 hemşire (%23.6) katıldı. Katılımcıların 418’i (%55.6) gebelere D vitamini desteği önermekteydi. Uzman aile hekimlerinin (%66.7) gebelere D vitamini desteği önerme oranı diğer gruplardan yüksekti (p<0.001). Gebelere D vitamini en yüksek oranda (%23.4) 800-1000 IU/gün dozunda önerilmekteydi. Katılımcıların 451’i (%60.0) emziren annelere D vitamini desteği önermektedir. Pediatri asistanları (%70.0) ve pediatri uzmanlarının (%63.6) emziren annelere D vitamini verme oranı diğer gruplardan yüksekti (p<0.001). Emziren annelere en yüksek oranda (%27.0) 800-1000 IU/gün dozunda D vitamini önerildiği belirlendi. Sağlık Bakanlığının önerisine uygun gebelere 1200 IU/gün D vitamini öneren oranı %6.0, emziren annelere 1200 IU/gün D vitamini önerenlerin oranı %4.5 idi.
Sonuç: Çalışmamızda sağlık çalışanlarının emziren annelere ve gebelere D vitamini desteği önerme oranının ve dozunun düşük olduğu belirlendi. D vitamini yetersizliğinin önlenmesi için sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programlarının düzenlemesi gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emziren anneler, gebeler, sağlık çalışanları, vitamin D.

Gizem Kara Elitok, Lida Bülbül, Memnune Evci, Umut Zübarioğlu, Türkan Toraman, Duygu Besnili Acar, Evrim Kıray Baş, Sinan Uslu, Ali Bülbül. Evaluation of health care professionals’ knowledge and attitudes regarding maternal vitamin D supplementation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2017; 51(1): 48-55

Corresponding Author: Gizem Kara Elitok, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale