ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Etiologic distributions of the patients undergoing pars plana vitrectomy [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 48-51

Etiologic distributions of the patients undergoing pars plana vitrectomy

Saniye Üke Uzun, Dilek Güven, Çağrı Türker
First Department of Ophthalmology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Aim: To evaluate the indications of pars plana vitreoretinal surgery in Şişli Etfal Training and Research Hospital Eye Clinic.
Materials and Methods: The patients who underwent PPV between September 2008 and May 2010 were evaluated retrospectively using their charts and indications were determined in our clinic.
Results: The study included 90 eyes of 85 patients who underwent vitreoretinal surgeries. Demography and indications were analyzed. Mean age was 54,45 and 45 patients were male. According to etiology the distribution was as follows; proliferative diabetic retinopathy (PDR) complications in 36 eyes (40%), retinal detachment (RD) in 19 eyes (22%), macular surface disease in 16 eyes (17,7%), penetrating ocular trauma in 8 eyes (8,8%), vitreus hemorrhage in 3 eyes (3,3%), massive submacular hemorrhage in 3 eyes (3,3 %), nucleus or intraocular lens (IOL) indrop as a complication of previous cataract surgery in 3 eyes (3,3%) and endophthalmitis in 2 eyes (2,2%).
In 14 patients a second operation was required due to retinal redetachment in 64% (9 eyes), secondary epiretinal membrane formation (ERM) in 29% (4 eyes) and rehemorrhage in 7% (1 eye). Retinal redetachment in 4 eyes (57%) and secondary epiretinal membrane in 3 eyes (43%) necessitated third operation in 7 eyes. Two eyes received fourth operation because of retinal redetachment. In addition silicone oil removal as a consequence of primary operation was applied to twelve eyes.
Conclusion: A wide spectrum of vitreoretinal surgery operations were performed in our clinic. In accordance with the literature, vast majority of the indications were proliferative diabetic retinopathy complications, retinal detachment and its complications.

Keywords: Etiologic distributions of the patients undergoing pars plana vitrectomy

Pars plana vitrektomi operasyonu uygulanan hastaların etyolojik dağılımları

Saniye Üke Uzun, Dilek Güven, Çağrı Türker
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göz Kliniği, İstanbul

Amaç: Kliniğimizde yapılan Pars Plana Vitrektomi (PPV) operasyonlarında etyolojik dağılımın incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ekim 2008–Mayıs 2010 tarihleri arasında PPV uygulanan olgular hasta kayıtlarından retrospektif olarak incelendi ve etyolojik nedenler belirlendi.
Bulgular: Hasta grubumuzu, yaş ortalaması 54,45 (4-84 yaş) olan 45’i erkek olmak üzere toplam 85 hastanın 90 gözü oluşturdu. Etyolojilerine göre değerlendirildiğinde; olguların %40’ı (36 göz) proliferatif diyabetik retinopati (PDR) komplikasyonları, %21,1’i (19 göz) yırtıklı retina dekolmanı (RD), %17,8’i (16 göz) makuler yüzey hastalıkları, %8,9’u (8 göz) penetran göz yaralanması (bunların 3’ünde göz içi yabancı cisim mevcuttu), %3,3’ü (3 göz) vitre hemorajisi, %3,3’ü (3 göz) masif submakuler hemoraji, %3,3’ü (3 göz) katarakt cerrahisi sırasında gelişen vitreye nükleus veya göz içi lens (GİL) düşmesi, %2,2’si (2 göz) endoftalmi olarak dağılım gösterdi.
Gözlerin 14’üne ilave 2. operasyon gerekti; %64’ü (9 göz) nüks retina dekolmanı, %29’u (4 göz) geçirilmiş cerrahi sonrası oluşan epiretinal membran, (ERM) %7’si (1 göz) rehemoraji sebebiyle 2. kez opere edildi. Gözlerin 7’si nüks retina dekolmanı (%57-4 göz) ve cerrahiye sekonder epiretinal membran (%43-3 göz) sebebiyle 3. kez opere edildi. İki göz ise nüks dekolman (dev yırtıklı retina dekolman cerrahisi sonrası proliferatif vitreoretinopati gelişimi) sebebiyle 4. kez opere edildi. Ayrıca 12 göze ise önceki ameliyatında verilmiş olan silikonun alınması için mükerrer cerrahi uygulandı.
Sonuç: Kliniğimizde geniş bir spektrumda uygulanan vitreoretinal cerrahi operasyonlarının literatürle benzer dağılımda; proliferatif diyabetik retinopati komplikasyonları, retina dekolmanı ve komplikasyonları nedeniyle daha sık yapıldığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pars plana vitrektomi operasyonu uygulanan hastaların etyolojik dağılımları

Saniye Üke Uzun, Dilek Güven, Çağrı Türker. Etiologic distributions of the patients undergoing pars plana vitrectomy. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 48-51

Corresponding Author: Saniye Üke Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale