ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Comparison of Macintosh Laryngoscope and GlideScope® for Orotracheal Intubation in Children Older Than One Year [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 143-147 | DOI: 10.14744/SEMB.2019.55631

Comparison of Macintosh Laryngoscope and GlideScope® for Orotracheal Intubation in Children Older Than One Year

Leyla Kılınç, Ayşe Surhan Çınar
Department of Anesthesiology and Reanimation, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: We aim to investigate intubation conditions, intubation times, and hemodynamic response with the GlideScope video laryngoscope or the Macintosh direct laryngoscope for orotracheal intubation in children older than one year.
Methods: Eighty patients aged 1–12 years, scheduled to undergo elective surgery under general anesthesia with endotracheal intubation were included in a prospective, single-blinded, randomized trial. Exclusion criteria were risk of pulmonary aspiration, craniofacial malformation, difficult intubation, emergency surgery, cardiovascular disease, respiratory disease, and hemodynamic instability. After standard anesthesia induction, patients were randomized into two groups. The group G patients (n=40) were intubated with the GlideScope and the group M patients (n=40) were intubated with the Macintosh laryngoscope. Intubation time, number of attempts, Cormack–Lehane score, airway maneuvers, and visual analog score were recorded. Hemodynamic variables were recorded before and after anesthesia induction, at intubation, and 1., 3., and 5. minutes after intubation. Student’s t-test, Mann–Whitney U test, and the χ2 test were used for statistical analysis, with p<0.05 considered significant.
Results: The demographic data, operation time and hemodynamic parameters were similar between the two groups. The intubation time was longer in Group G than Group M. The incidence of Cormack–Lehane score 1 was higher in Group G than Group M while Cormack–Lehane score 2 was higher in Group M.
Conclusion: We concluded that the GlideScope video laryngoscope provided better glottis visualization, but prolonged intubation time. There was no superiorty on hemodynamic effect with the video laryngoscope.

Keywords: Macintosh laryngoscope, orotracheal intubation, pediatric; videolaringoscope.

Bir Yaş Üstü Çocuklarda Orotrakeal Entübasyon için Macintosh Laringoskop ve GlideScope’un Karşılaştırılması

Leyla Kılınç, Ayşe Surhan Çınar
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada 1 yaş üzeri çocuklarda orotrakeal entübasyon için Glidescope videolaringoskop ile Macintosh direk laringoskopun, entübasyon koşulları, entübasyon süresi ve hemodinamik yanıt üzerine etkilerini incelemek amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 1-12 yaşları arasında 80 hasta, genel anestezi altında endotrakeal entübasyon ile elektif cerrahi geçirmesi planlanan prospektif, tek kör, randomize çalışmaya dahil edildi. Hariç tutma kriterleri; pulmoner aspirasyon riski, kraniyofasiyal malformasyon, zor entübasyon, acil cerrahi, kardiyovasküler hastalık, solunum hastalığı ve hemodinamik instabilite. Standart anestezi indüksiyonundan sonra hastalar iki gruba randomize edildi. Grup G hastaları (n=40) GlideScope ile, grup M hastaları (n=40) Macintosh laringoskopu ile entübe edildi. Entübasyon zamanı, deneme sayısı, Cormack-Lehane skoru, hava yolu manevraları ve görsel analog skoru kaydedildi. Hemodinamik değişkenler anestezi indüksiyonundan önce ve sonra, entübasyonda ve entübasyondan 1., 3. ve 5. dakika sonra kaydedildi. İstatistiksel analiz için Student t-testi, Mann-Whitney U testi ve test2 testi kullanıldı ve P <0.05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Demografik veriler, ameliyat süresi ve hemodinamik parametreler iki grup arasında benzerdi. Entübasyon zamanı Grup G'de Grup M'ye göre daha uzundu. Cormack – Lehane skoru 1'in sıklığı Grup G'de Grup M'' ye daha yüksek bulunurken, Cormack-Lehane skoru 2 Grup M'de daha yüksek olduğu bulundu.
Sonuç: GlideScope video laringoskopun glottisin görünürlüğünü daha iyi sağladığı fakat entübasyon süresini uzattığını, entübasyona bağlı hemodinamik yanıt açısından üstünlük göstermediği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Macintosh Laringoskop, Orotrakeal Entübasyon, Videolaringoskop, Pediatri

Leyla Kılınç, Ayşe Surhan Çınar. Comparison of Macintosh Laryngoscope and GlideScope® for Orotracheal Intubation in Children Older Than One Year. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2019; 53(2): 143-147

Corresponding Author: Leyla Kılınç
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale