ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Relationship Among Helicobacter Pylori, Lower Esophagus Sphincter Pressure, and Gastroesophageal Reflux: A Single-Center Experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 408-413 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.55476

Relationship Among Helicobacter Pylori, Lower Esophagus Sphincter Pressure, and Gastroesophageal Reflux: A Single-Center Experience

Ferhat Bacaksiz1, Omer Ozturk2, Ilyas Tenlik2, Berat Ebik1, Derya Ari2, Volkan Gokbulut2, Ozlem Akdogan2, Yasemin Ozin2, Zeki Kilic2, Ertugrul Kayacetin2
1Department of Gastroenterology, University of Health Sciences Türkiye, Diyarbakır Gazi Yaşargil Research and Training Hospital, Diyarbakır, Türkiye
2Department of Gastroenterology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Objectives: The aim of the study was to evaluate the relationship among lower esophageal sphincter pressure (LESP), Helicobacter pylori (Hp), and gastroesophageal reflux (GER).
Methods: The retrospective study included patients with isolated hypertensive or hypotensive lower esophageal sphincter (LES) who underwent esophageal manometry in our gastroenterology motility laboratory and had normal manometry results. Demographic characteristics, complaints on admission, upper endoscopy findings, 24-h esophageal pH monitoring results, and presence of Hp in gastric biopsy were evaluated.
Results: A total of 1226 patients were included in the study, among whom women comprised 54% of all patients. Mean age was 45.4±13.4 years. Most common presenting complaint was pyrosis (85.4%). Pathological reflux was detected in 61.4% of the patients in 24-h esophageal pH monitoring. Reflux esophagitis was detected in 22.9% and LES laxity was present in 17.4% of the patients. In gastric biopsy, Hp was positive in 40% of the patients. The age of patients with hypertensive LES was significantly higher and female gender and body mass index (BMI) were associated with hypertensive LES. Pyrosis was significantly less prevalent in patients with hypertensive LESP. Esophagitis and LES laxity were significantly more prevalent in patients with hypotensive LES. No significant difference was found among the three groups with regard to reflux and Hp positivity. No significant difference was found between Hp-positive and Hp-negative groups with regard to reflux and reflux esophagitis.
Conclusion: No clear relationship was found among LES disorders, GER, and Hp. Moreover, no significant difference was found among LES disorders with regard to GER, while the presence of hypotensive LESP, rather than Hp, was found to be an important factor in the development of reflux esophagitis.

Keywords: Gastroesophageal reflux, Helicobacter pylori, Hypertensive lower esophageal sphincter, Hypotensive lower esophageal sphincter

H. pylori, alt özöfagus sfincter basinci ve gastroözofageal reflü arasindaki ilişki: Tek merkez deneyimi

Ferhat Bacaksiz1, Omer Ozturk2, Ilyas Tenlik2, Berat Ebik1, Derya Ari2, Volkan Gokbulut2, Ozlem Akdogan2, Yasemin Ozin2, Zeki Kilic2, Ertugrul Kayacetin2
1SBU Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Ankara Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

Amaç: Alt özofagus sfinkter basıncının 24 saatlik ph metre testi ve H. pylori ile olan ilişkisini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve yöntemler: Özofagus manometri testi normal olan ve manometride izole hipotansif ve izole hipertansif alt özofagus sfinkteri tespit edilen hastaların verileri retrospektif olarak tarandı. Hastaların demografik özellikleri, başvuru şikâyetleri, üst endoskopi bulguları, 24 saatlik pH metre sonuçları ve mide biyopsi örneklerinde H. pylori varlığı değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 1226 hasta alındı. Tüm hastaların %54’ü kadındı. Ortalama hasta yaşı 45.4±13.4’tü. Hastalar en sık pirozis (%85.4) şikayeti ile başvurmuştu. %61.4’ünde patolojik reflü saptandı. Hastaların %22.9’unda reflü özofajit vardı. Hastaların %40 kadarında H.pylori pozitif saptandı. Hipertansif LESB olan hastaların yaşı istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti ve Hipertansif LESB anlamlı oranda kadınlarda daha fazlaydı. Pirozis, Hipertansif LESB olan hastalarda, anlamlı oranda daha az görülen şikayetti. BMİ, Hipertansif LESB olanlarda istatistiksel olarak anlamlı oranda daha yüksekti. Özofajit ve LES Gevşekliği istatistiksel olarak anlamlı oranda Hipotansif LES olan hastalarda daha çok saptandı. Gruplar arasında reflü ve H.pylori pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. H. pylori pozitif ve negatif olan hastalar karşılaştırıldığında, reflü ve reflü özofajit açısından anlamlı farklılık saptanmadı.
Sonuç: Özofagus manometrisinde LES basıncının normal, hipotansif veya hipertansif olması ile, gastroözofageal reflü ve H. pylori arasında net bir ilişki saptanmadı. LES basınçları arasında, 24 saatlik pH metrede farklılık görülmese de reflü özofajit gelişiminde, H. pylori’ den ziyade hipotansif LES varlığı önemli görünmektedir. (SETB-2021-12-382)

Anahtar Kelimeler: Hipotansif Alt Özofagus Sfinkteri, Hipertansif Alt Özofagus Sfinkteri, H. pylori, Gastroözofageal Reflü

Ferhat Bacaksiz, Omer Ozturk, Ilyas Tenlik, Berat Ebik, Derya Ari, Volkan Gokbulut, Ozlem Akdogan, Yasemin Ozin, Zeki Kilic, Ertugrul Kayacetin. Relationship Among Helicobacter Pylori, Lower Esophagus Sphincter Pressure, and Gastroesophageal Reflux: A Single-Center Experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 408-413

Corresponding Author: Ferhat Bacaksiz
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale