ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of hysterectomy cases in our clinics [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 35-38

Evaluation of hysterectomy cases in our clinics

Burcu Dinçgez, Ebru Inci Coşkun, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
Department of Obstetrics and Gynecology, Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The aim of the study was to evaluate the hysterectomies carried out in our clinic with demographic characteristics of patients.
Methods: The study retrospectively evaluates the clinical and demographic characteristics of the 949 patients that had hysterectomy procedures with various indications between January 2003-June 2010 in Taksim Training and Research Hospital, Gynecology and Obstetrics Department.
Results: The mean age was 50.54±9.5 in all groups and 60.10±10.20 in vaginal hysterectomy group. The ratio of vaginal hysterectomy was determined as 13.17%, whereas the ratio of abdominal hysterectomy was 86.83%. In our clinic, the most common hysterectomy indication was myoma uteri (311 patients, 32.77%) and the second most common indication was adnexial mass (139 patients, 14.65%). The ratio of hysterectomies performed for gynecological malignancies were 6.74%. We have seen 0.52% bowel injury in all groups and 0.12% bladder injury in abdominal hysterectomy group. Also, in vaginal hysterectomy group, there was 1 patient (0.08%) with bladder injury.
Conclusion: Abdominal hysterectomy has been performed more common than vaginal hysterectomy in our clinic. The vaginal hysterectomy has been performed in patients who have pelvic prolapse and appropriate anatomy fort he procedure. Also the variation of procedure depends on the experience of surgeon. In the light of these assesments, in line with data from other gynecology and obstetrics clinics in our country, both statistics of our country can be revealed and information can be exchanged between clinics.

Keywords: Indications for hysterectomy, vaginal hysterectomy, abdominal hysterectomy

Kliniğimizde gerçekleştirilen histerektomi olgularının değerlendirilmesi

Burcu Dinçgez, Ebru Inci Coşkun, Yavuz Tahsin Ayanoğlu
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Kliniğimizde uygulanan histerektomi operasyonlarını, hastaların demografik özellikleri ile birlikte klinik açıdan değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Ocak 2003-Haziran 2010 tarihleri arasında histerektomi operasyonu uygulanan 949 hastanın demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Sonuç: Çalışmaya alınan tüm hastaların yaş ortalaması 50.54±9.5 olup, vaginal yaklaşımla yapılan histerektomilerde yaş ortalaması 60.10±10.20’dir. Tüm histerektomilerin %13.17’si vaginal histerektomi olup, total abdominal histerektomi ise tüm histerektomilerin %86.83’sini oluşturmaktadır. Histerektomi endikasyonları sıralamasında 311 (%32.77) ile myoma uteri ilk sırada yer almakta, bunu 139 (%14.65) hasta sayısı ile adneksiyal kitleler izlemektedir. Jinekolojik maligniteler ise endikasyonların %6.74’ünü oluşturmaktadır. Hem vaginal (%0.8’nde) hem abdominal histerektomi (%0.12’sinde) grubunda 1’er hasta olmak üzere toplam 2 hastada mesane onarımı gerektiren mesane yaralanması gerçekleşmiştir. Barsak yaralanması tüm vakaların %0.52’sinde görülmüştür.
Yorum: Kliniğimizde abdominal histerektomi, vaginal histerektomiden daha sık uygulanmakla birlikte, vaginal histerektomi, prolapsusu olan, özellikle anatomisi uygun vakalarda uygulanmakta ve bu kararı cerrahın deneyimi de etkilemektedir. Bu değerlendirmeler ışığında ülkemizdeki diğer Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinikleri’nin de verileri doğrultusunda hem ülkemiz istatistiklerinin ortaya konulabileceği, hem de klinikler arası bilgi alışverişinin sağlanabileceği kanaatindeyiz

Anahtar Kelimeler: Histerektomi endikasyonları, vaginal histerektomi, abdominal histerektomi

Burcu Dinçgez, Ebru Inci Coşkun, Yavuz Tahsin Ayanoğlu. Evaluation of hysterectomy cases in our clinics. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2011; 45(2): 35-38

Corresponding Author: Ebru Inci Coşkun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale