ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Determination of osteocalcin levels as a bone marker in controlled and uncontrolled niddm [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 46-51

Determination of osteocalcin levels as a bone marker in controlled and uncontrolled niddm

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay, Berna Aslan, Bilgehan Akman
Biochemistry Laboratory, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Serum and/or urine consantrations of a number of markers allow us to evaluate indirectly bone metabolism. Recently, serum osteocalcin (OC) used in the assessment of bone formation, is becoming more important in diabetic osteoporosis researches as a valuable marker of bone turnover. In our study, we compared serum OC levels in patients of uncomplicated NIDDM, aging 45 and 30, and control group. We divided our patient group into 2 subgroups: controlled (7 male and 13 female) and uncontrolled (10 male and 10 female). Our control group consisted of 30 indivuduals, 12 males and 13 females. There were no significant differences between controlled (!) and uncontrolled (2) groups with respect to serum ALP, phosphorus (P), calcium (Ca), magnesium (Mg) and OC (p>0.05) values. A significant difference was found between controlled (1) and uncontrolled (2) patient groups and control group’s calcium and OC levels (p<0.005 and p<0.05, p<0.05 and p<0.001 respectively). While there was not any correlation between serum OC and serum ALP, P and Ca values (r values respectively: r=0.38, r=0.21, r=0.27), a positive correlation was observed between OC and Mg values (r=0.53). In previous studies in Type II Diabetes Mellitus, OC levels in patient groups were found lower than those of control groups. This suggests that in evaluating bone metabolism, serum OC values are more useful than the other invasive methods used in the diagnosis of osteoporosis

Keywords: Osteokalsin, DM

Kontrollü ve kontrolsüz NIDDM’lu hastalarda kemik marker’ı olarak osteokalsin düzeylerinin saptanması

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay, Berna Aslan, Bilgehan Akman
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İstanbul

Kemik metabolizmasını yansıtan çok sayıda belirteç’in serum ve (veya) idrardaki konsantrasyonları, kemik metabolizmasını indirekt olarak değerlendirmemizi sağlar. Kemik oluşumunun değerlendirilmesinde kullanılan serum osteokalsin’i, kemik döngüsünün değerli bir belirteci olması nedeniyle diabetik osteoporozun araştırılmasında son yıllarda önem kazanmıştır. Biz bu çalışmamızda 45-30 yaş arası komplikasyonsuz Tip II Diabetes Mellitus (NIDDM)’ lu kadın ve erkek hastalarda, serum osteokalsin düzeylerini kontrol gruplarıyla karşılaştırdık. Hasta grubumuzu kontrollü NIDDM’lu (7’si erkek 13’ü kadın) ve kontrolsüz NIDDM’lu (10’ ıı kadın, 10’u erkek) hasta grubu olarak 2 grupta inceledik. Kontrol grubumuz 12‘si erkek 13’ i kadın toplam 30 kişiden oluşturuldu. Kontrollü (1) ve kontrolsüz (2) diabetik hasta grubu, arasında serum ALP, fos¬for, kalsiyum, magnezyum ve osteokalsin (OC) acısından an¬lamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Kontrollü (!) ve kontrolsüz (2) diabetik hasta grupları ile kontrol grubu arasında se¬rum kalsiyum ve osteokalsin değerleri açısından anlamlı bir fark saptanmıştır (sırasıyla p<0.005 ve p<0.05, p<0.05 ve p<0.001). Kontrolsüz diabetik hasta grubundaki serum osteokalsin değerleri ile serum ALP, P ve Ca arasında bir korelasyon saptanmazken (r değerleri sırasıyla; r=0.38, r-0.21, r=-0.27), osteokalsin değerleri ile Mg arasında pozitif bir korelasyon saptandı (r-0.53). Daha önce yapılmış olan çalışmalarda da Tip II Diabetes Mellitus’lu hastalardaki osteokalsin düzeyleri kontrol gruplarına göre daha düşük bulunmuştur. Bu da osteoporoz teşhisinde kullanılan diğer invaziv metodlara göre kemik metabolizmasının değerlendirilmesinde osteokalsinin, teşhiste bize daha yararlı olacağı kanısını vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osteokalsin, DM

Nezaket Eren, Şebnem Ciğerli, Nihal Yücel, Fatma Turgay, Berna Aslan, Bilgehan Akman. Determination of osteocalcin levels as a bone marker in controlled and uncontrolled niddm. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2005; 39(4): 46-51

Corresponding Author: Nezaket Eren, Türkiye
LookUs & Online Makale