ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 510-515 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.45202

Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?

Mahmut Kaan Demircioglu1, Zeynep Gul Demircioglu1, Nurcihan Aygun2, Banu Yilmaz Ozguven3, Ismail Ethem Akgun2, Mehmet Uludag2
1Department of General Surgery, Kars Harakani State Hospital, Kars, Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Pathology, İstanbul Başakşehir Çam and Sakura City Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Vitamin D deficiency is a very common global health problem. Evidence from recent studies focuses on the extraskeletal effects of vitamin D (Vit D) deficiency. Chronic lymphocytic thyroiditis (or Hashimoto’s thyroiditis) is an autoimmune disease of the thyroid. Although there are many studies reporting that autoimmune thyroid diseases may be associated with Vitamin D deficiency, this is still a controversial issue that has not yet been proven. In this study, we aimed to appraise whether there is a relationship between lymphocytic thyroiditis diagnosed by histopathological evaluation and Vitamin D deficiency.
Methods: Data of 256 patients whom were operated by a single surgeon in a single center between 2012 and 2017 and whose preoperative vitamin D tests and thyroid pathologies have been collected, were retrospectively evaluated. Due to the pathological examination, two groups were formed considering the presence of lymphocytic thyroiditis (Group 1), and the absence of lymphocytic thyroiditis (Group 2). Vitamin D deficiency was defined as the level <20 ng/mL (50 nmol/L) and Vitamin D insufficiency was defined as the level 21–29 ng/mL (525–725 nmol/L).
Results: There were 108 (92F/16M) patients in Group 1, and 148 (116F/32M) patients in Group 2, and the mean age was lower in Group 1 (p=0.053). The mean vitamin D levels (16.6±15.2 vs. 14±10, p=0.409) and vitamin D deficiency rates (67.6% vs. 72.3%, p=0.416) were found similar between the Groups 1 and 2. No positive significant correlation was found between lymphocytic thyroiditis and vitamin D level or vitamin D deficiency rates. There was a positive correlation between lymphocytic thyroiditis and age, preoperative thyroid-stimulating hormone level, preoperative anti-thyroglobulin,and anti-thyroid peroxidase levels, but no significant relationship was found with Vitamin D level.
Conclusion: According to our results, lymphocytic thyroiditis was not associated with either Vitamin D deficiency or Vitamin D level.

Keywords: Lymphocytic thyroiditis, thyroidectomy; Vitamin D deficiency.

Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?

Mahmut Kaan Demircioglu1, Zeynep Gul Demircioglu1, Nurcihan Aygun2, Banu Yilmaz Ozguven3, Ismail Ethem Akgun2, Mehmet Uludag2
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, Kars
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul

Amaç: D vitamini eksikliği çok yaygın bir küresel sağlık sorunudur. Son çalışmalardan elde edilen kanıtlar, D vitamini (vit D) eksikliğinin iskelet dışı etkilerine odaklanmaktadır.
Kronik lenfositik tiroidit (veya Hashimoto tiroiditi), tiroidin otoimmün bir hastalığıdır. Otoimmün tiroid hastalıklarının D vitamini eksikliği ile ilişkili olabileceğini bildiren birçok çalışma olmasına rağmen, bu henüz kanıtlanmamış tartışmalı bir konudur.
Bu çalışmada histopatolojik değerlendirme ile teşhis edilen lenfositik tiroidit ile D vitamini eksikliği arasında ilişki olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 2012-2017 yılları arasında tek cerrah tarafından tek merkezde ameliyat edilen, preoperatif D vitamini testleri ve tiroid patolojileri toplanan 256 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi.. Patolojik inceleme sonucunda lenfositik tiroidit varlığı (Grup 1) ve lenfositik tiroidit yokluğu (Grup 2) dikkate alınarak 2 grup oluşturuldu. D vitamini eksikliği <20 ng/mL (50 nmol/L) düzeyi, D vitamini yetersizliği 21-29 ng/mL (525-725 nmol/L) arası olarak tanımlandı.
Bulgular: Grup 1'de 108 (92K/16E) ve Grup 2'de 148 (116K/32E) hasta vardı ve Grup 1 daha genç hastalardan oluşmaktaydı (p=0.053). Grup 1 ve 2 arasında ortalama D vitamini düzeyleri (16,6+ 15,2 - 14+10, p=0,409) ve D vitamini eksikliği oranları (%67,6 - %72,3, p=0,416) benzer bulundu. Lenfositik tiroidit ile D vitamini düzeyi veya D vitamini eksikliği oranları arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Lenfositik tiroidit ile yaş, preoperatif TSH düzeyi, preoperatif anti-TG ve anti-TPO düzeyleri arasında pozitif bir ilişki vardı, ancak vitamin D düzeyi ile anlamlı bir ilişki bulunamadı.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre lenfositik tiroidit varlığı ne D vitamini eksikliği ne de D vitamini düzeyi ile ilişkili değildi. (SETB-2021-07-207)

Anahtar Kelimeler: Lenfositik Tiroidit, tiroidektomi, D Vitamini Eksikliği

Mahmut Kaan Demircioglu, Zeynep Gul Demircioglu, Nurcihan Aygun, Banu Yilmaz Ozguven, Ismail Ethem Akgun, Mehmet Uludag. Is Vitamin D Deficiency Associated with Chronic Lymphocytic Thyroiditis?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2021; 55(4): 510-515

Corresponding Author: Mahmut Kaan Demircioglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale