ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Mesenchymal tumors of the breast [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 11-16

Mesenchymal tumors of the breast

Hanife Özkayalar1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Canan Tanık1, K. Gülçin Eken1, Özlem Ton Eryılmaz1, Gürkan Yetkin2
1Patoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye
22. Genel Cerrahi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Mesenchymal tumors of the breast, including benign and malignant lesions are rare. The presenting feature is often a palpable solid mass, however they may be diagnosed incidentally by radiological methods. Mesenchymal tumors of the breast diagnosed in our clinic have been evaluated in this study.
Material and Methods: Mesenchymal tumors localized in the breast, diagnosed between the years 1991-2009 are included in this study. Clinical findings, pathology reports and slides of the cases are evaluated retrospectively.
Results: A total of 23 patients (20 female, 3 male) were included in the study. According to their sites of involvement, 12 lesions were in the left and ten were in the right breast. The location of one of the cases is unknown. Histopathological diagnosis of the lesions were as 12 cases of lipoma, 2 cases of hemangioma, 2 cases of myofibroblastoma and one case of hemangiopericytoma, angioleiomyoma, chondrosarcoma, fibromatosis, angiosarcoma, metastatic rhabdomyosarcoma and liposarcoma each. Two of the male cases were lipoma and one case was myofibroblastoma. 19 cases (85%) were benign and 4 cases (15%) were malignant.
Conclusion: Although very rare, mesenchymal tumors can be encountered in the breast. Benign lesions are diagnosed more often, however malignant and metastatic mesenchymal tumors may also arise. Possibility of a mesenchymal tumor should be taken into consideration. especially when evaluating small biopsy specimens and immunohistochemical methods should be applied whenever necessary.

Keywords: Breast, mesenchymal tumor

Memenin mezenkimal tümörleri

Hanife Özkayalar1, Fevziye Kabukçuoğlu1, Canan Tanık1, K. Gülçin Eken1, Özlem Ton Eryılmaz1, Gürkan Yetkin2
1Patoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye
22. Genel Cerrahi Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

Amaç: Memede mezenkimal tümörler benign malign ayrımı olmaksızın nadir rastlanır. Meme lezyonları ele gelen kitle şeklinde bulgu verebilecekleri gibi görüntüleme yöntemleri ile insidental olarak da saptanabilirler. Bu çalışmada kliniğimizde tanı verilen meme lokalizasyonlu mezenkimal tümörler değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntemler: 1991-2009 yılları arasında kliniğimizde tanı alan meme lokalizasyonlu mezenkimal tümör olguları çalışma kapsamına alınmıştır. Bu olguların klinik bulguları patoloji raporları ve lamları retrospektif olarak yeniden incelenmiştir.
Bulgular: Toplam 23 olgunun 20’si kadın 3’ü erkektir. Lezyonlar lokalizasyonuna göre sınıflandırıldığında 12 tanesi sol meme, 10 tanesi sağ meme yerleşimlidir. Bir lezyonun lokalizasyonu belirtilmeden gönderilmiştir. Olguların histopatolojik tanılarına göre dağılımı 12 adet lipom, 2 adet hemanjiom, 2 adet myofibroblastom ve birer adet anjioleiomyom, hemanjioperisitom, fibromatozis, kondrosarkom, anjiosarkom, metastatik rabdomyosarkom liposarkom şeklindedir. Erkek olguların tanıları ise 2 adet lipom ve myofibroblastomdur. İncelenen olguların 19’u benign (%85) ve 4’ü (%15) malign olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç: Mezenkimal tümörler nadir olmakla birlikte memede rastlanabilir. Benign lezyonlar daha sık görülmesine rağmen çok seyrek olarak primer veya metastatik tüm malign mezenkimal tümörlerin meme dokusundan gelişme olasılığı mevcuttur. Özellikle küçük biopsi materyalleri değerlendirilirken mezenkimal tümör olasılığı da akılda bulundurulmalı, gerek görülen olgularda immunohistokimyasal yöntemler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Meme, mezenkimal tümör

Hanife Özkayalar, Fevziye Kabukçuoğlu, Canan Tanık, K. Gülçin Eken, Özlem Ton Eryılmaz, Gürkan Yetkin. Mesenchymal tumors of the breast. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2010; 44(1): 11-16

Corresponding Author: Hanife Özkayalar
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale