ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Relationship of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia (PASH)-Like Appearance in Invasive Breast Carcinomas with PASH Areas in Non-Tumoral Breast Parenchyma as Well as on Axillary Lymph Node Involvement [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 86-91 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.39001

The Relationship of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia (PASH)-Like Appearance in Invasive Breast Carcinomas with PASH Areas in Non-Tumoral Breast Parenchyma as Well as on Axillary Lymph Node Involvement

Buket Bambul Sigirci1, Canan Kelten Talu2, Gamze Usul3, Fadime Didem Can Trabulus4, Esra Arslan5
1Department of Pathology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pathology, University of Health Sciences Türkiye, İzmir Faculty of Medicine, İzmir, Türkiye
3Department of Pathology, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of General Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
5Department of Nuclear Medicine, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye

Objectives: The aim of this study were to determine the relationship of pseudoangiomatous stromal hyperplasia (PASH)-like appearance in invasive breast carcinomas (IBCs) with PASH foci in the non-tumoral breast parenchyma as well as axillary lymph node involvement.
Methods: In this study, 200 consecutive cases with IBC were re-examined. Cases with and without PASH-like appearance in IBC were determined. Each case was assessed regarding the presence of accompanying PASH foci (CD34+, CD31-) in the non-tumoral areas in addition to other clinicopathological parameters.
Results: PASH-like appearance within the IBC was present in 22 of the 200 cases (11%) and absent in 178 (89%). The presence of PASH foci in the non-tumoral breast parenchyma was significantly more common in IBC with PASH-like appearance compared to the group without such areas. However, there was no significant difference between the groups regarding other clinicopathological parameters (age, tumor size, nuclear and histological grade, Estrogen receptor/Progesterone receptor status, HER2 status, and Ki-67 proliferation index), lymphovascular invasion (LVI), and axillary lymph node involvement. There was no significant difference between the two groups regarding the istopathological findings observed in the non-tumoral areas.
Conclusion: PASH-like appearance within IBC was found to be associated with higher rate of PASH foci in the non-tumoral breast parenchyma. However, such cases do not show a difference as regards LVI and axillary lymph node metastasis.

Keywords: Axillary lymph node involvement, Lymphovascular invasion, Pseudoangiomatous stromal hyperplasia, Tumor spreading

İnvaziv meme karsinomundaki PASH (Psödoanjiomatöz Stromal Hiperplazi)-benzeri alanların tümör dışı meme parankimindeki PASH alanları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile olan ilişkisi

Buket Bambul Sigirci1, Canan Kelten Talu2, Gamze Usul3, Fadime Didem Can Trabulus4, Esra Arslan5
1Türkiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: İnvaziv meme karsinomlarında izlenen PASH(Psödoanjiomatöz stromal hiperplazi)-benzeri görünümün, tümör dışı meme parankimindeki PASH odakları ve aksiller lenf nodu tutulumu ile ilişkisini belirlemek.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 200 invaziv meme karsinomu olgusu yeniden incelendi. İnvaziv meme karsinomlarında PASH-benzeri alan içeren ve içermeyen olgular belirlendi. Olgular, tümör dışı alanlarda eşlik eden PASH odakları (CD 34 +, CD 31-) ve diğer klinikopatolojik parametreler açısından değerlendirildi.
Bulgular: İnvaziv meme karsinomu içinde PASH-benzeri görünüm 200 olgunun 22’sinde (11%) mevcuttu ve 178’inde (89%) yoktu. Tümör olmayan meme parankiminde izlenen PASH odaklarının, invaziv meme karsinomunda PASH-benzeri alanlar içerenlerde içermeyenlere göre daha yaygın olduğu saptandı. Ancak bu iki grup arasında, diğer klinikopatolojik bulgular (yaş, tümör boyutu, nükleer ve histolojik derece, Östrojen ve Progesteron reseptör durumu, HER2 durumu ve Ki-67 proliferasyon indeksi), lenfovasküler invazyon ve aksiller lenf nodu açısından anlamlı fark yoktu. Tümöral olmayan alanlarda izlenen histopatolojik bulgular açısından da iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı.
Sonuç: İnvaziv meme karsinomu içinde izlenen PASH-benzeri görünüm, tümöral olmayan meme parankiminde izlelen PASH odakları ile anlamlı oranda ilişkili bulundu. Ancak bu olgularda lenfovasküler invazyon ve aksiller lenf nodu metastazı açısından farklılık izlenmedi. (SETB-2022-02-045)

Anahtar Kelimeler: Aksiller lenf nodu tutulumu, Lenfovasküler invazyon, Psödoanjiyomatöz stromal hiperplazi, Tümör yayılımı

Buket Bambul Sigirci, Canan Kelten Talu, Gamze Usul, Fadime Didem Can Trabulus, Esra Arslan. The Relationship of Pseudoangiomatous Stromal Hyperplasia (PASH)-Like Appearance in Invasive Breast Carcinomas with PASH Areas in Non-Tumoral Breast Parenchyma as Well as on Axillary Lymph Node Involvement. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 86-91

Corresponding Author: Canan Kelten Talu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale