ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Primary Hyperparathyroidism with Thyroid Cancer: Clinicopathologic Features [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 250-255 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.36418

Primary Hyperparathyroidism with Thyroid Cancer: Clinicopathologic Features

Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Beste Suataman, Furkan Karahan, Mehmet Haciyanli
Department of General Surgery, Izmir Kâtip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

Objectives: Concomitant thyroid disease affects almost half of the primary hyperparathyroidism (PHPT) patients. Pre-operative evaluation of the thyroid gland for the early diagnosis of thyroid carcinoma is essential in PHPT patients. Herein, we aim to investigate the clinicopathologic features that affect the type and extent of surgery in patients having PHPT and concomitant thyroid disease but especially thyroid cancer.
Methods: The files of consecutive patients who underwent parathyroidectomy for PHPT during a 6-year period were retrospectively reviewed. The cases who underwent parathyroidectomy and simultaneous thyroidectomy were enrolled in the study. A total of 84 patients who met the study criteria were divided into two groups as benign thyroid disease (Group 1) and malignant thyroid disease (Group 2) according to the final histopathological examination. The demographic and clinicopathological characteristics were compared between groups.
Results: Concomitant thyroid disease was found in 158 (55.6%) of 284 patients who were operated on for PHPT. Simultaneous total thyroidectomy or lobectomy was performed for 84 (29.6%) patients and thyroid carcinoma was detected in 29 (10.2%) patients. Total thyroidectomy and complication rates were higher in Group 2 (p<0.05). Pre-operative fine-needle aspiration biopsy was obtained in 58.3% of patients and it identified only 26.3% of histopathologically confirmed thyroid carcinoma. Only pre-operative serum phosphorus level was found higher in Group 1 (p<0.05), but none of the study parameters was found as an independent risk factor for thyroid malignancy (p>0.05) in multivariate analysis.
Conclusion: There is no accepted parameter yet to predict the accompanying thyroid carcinoma in PHPT patients. However, a benign biopsy cannot exclude thyroid malignancy in PHPT patients and may cause undiagnosed thyroid carcinoma due to papillary microcarcinoma.

Keywords: Carcinoma, parathyroidectomy; primary hyperparathyroidism; thyroid; thyroidectomy

Primer hiperparatiroidi ve tiroid kanseri birlikteliği. Klinikopatolojik özellikler

Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Beste Suataman, Furkan Karahan, Mehmet Haciyanli
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Eşlik eden tiroid hastalığı, primer hiperparatiroidizm (PHPT) hastalarının yaklaşık olarak yarısını etkiler. PHPT hastalarında tiroid kanserinin erken teşhisi için tiroid bezinin preoperatif değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışmada, PHPT ve eşlik eden tiroid hastalığı olan ancak özellikle tiroid kanseri olan hastalarda cerrahinin tipini ve yaygınlığını etkileyen klinikopatolojik özellikleri araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Altı yıllık bir süre içinde PHPT nedeniyle paratiroidektomi yapılan ardışık hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Paratiroidektomi ve eş zamanlı tiroidektomi yapılan olgular çalışmaya alındı. Çalışma kriterlerine uyan toplam 84 hasta son histopatolojik incelemeye göre benign tiroid hastalığı (Grup 1) ve malign tiroid hastalığı (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında demografik ve klinikopatolojik özellikler karşılaştırıldı.
Bulgular: PHPT nedeniyle ameliyat edilen 284 hastanın 158'inde (%55,6) eşlik eden tiroid hastalığı saptandı. 84 (%29,6) hastaya eş zamanlı total tiroidektomi veya lobektomi yapıldı ve 29 (%10,2) hastada tiroid karsinomu tespit edildi. Total tiroidektomi ve komplikasyon oranları Grup 2'de daha yüksekti (p<0.05). Preoperatif ince iğne aspirasyon biyopsisi hastaların %58,3'ünde alındı ve histopatolojik olarak doğrulanmış tiroid karsinomunun sadece %26,3'ünü tanımladı. Grup 1'de sadece ameliyat öncesi serum fosfor düzeyi daha yüksek bulundu (p<0.05) ancak çok değişkenli analizde çalışma parametrelerinin hiçbiri tiroid malignitesi için bağımsız bir risk faktörü olarak bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: PHPT hastalarında eşlik eden tiroid karsinomunu öngörmek için henüz kabul edilmiş bir parametre yoktur. Bununla birlikte, PHPT hastalarında benign biyopsi tiroid malignitesini dışlayamaz ve papiller mikrokarsinom nedeniyle tanı konmamış tiroid kanserine neden olabilir. (SETB-2022-01-028)

Anahtar Kelimeler: karsinom, paratiroidektomi, primer hiperparatiroidizm, tiroid, tiroidektomi

Selda Gucek Haciyanli, Serkan Karaisli, Beste Suataman, Furkan Karahan, Mehmet Haciyanli. Primary Hyperparathyroidism with Thyroid Cancer: Clinicopathologic Features. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 250-255

Corresponding Author: Selda Gucek Haciyanli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale