ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Microalbuminuria in acute myocardial infarction and efficacy of thrombolytic treatment on microalbuminuria levels [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 43-48

Microalbuminuria in acute myocardial infarction and efficacy of thrombolytic treatment on microalbuminuria levels

Ibrahim Erbay, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Serdar Fenercioğlu, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Atilla Yavuz, Ali Yayla
Department of Internal Medicine, Dr Lütfi Kartal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: It is important to define rise factors for both primary and secondary prevention of coronary heart disease. An increase on microalbuminuria during acute myocardial infarction is known but mechanism of this isn’t determined. In our study, we studied variation in microalbuminuria levels and efficacy of thrombolytic treatment on it during acute myocardial infarction.
Study design: 40 patients who were put on thrombolytic treatment because of acute myocardial infarction and other 40 patients who were also diagnosed as acute myocardial infarction but were not thought to have an indication for thrombolytic treatment, were included into the study. Blood samples for biochemical parameters were obtained in the first hour and 7th day after hospitalization of the patients. Also, total urine in the first 24 hours were collected after obtaining a spot urine. Quantitative microalbuminuria measurements was made in 24 hours urine samples.
Results: Albuminuria levels were 423.21 ±276. 3 mg!day in 24 hours urine of the first day and 238.78±154.2 mg/day of 7th day. There was a statistically significant difference between albuminuria levels of the first and 7th day urine samples (p<0. 0001). Also, there was a statistically significant difference between patients who were put on thrombolytic treatment and not, according to 24 hours urine albuminuria levels of the first day (p<0.00l). But there was no statistically significant difference between these groups according to albuminuria levels of 7th day (p<0.05).
Conclusions: The presence of an increase in urinary protein extraction rate is supporting hypothesis which suggets that an increase in systemic vascular permeability is caused by ischemia. It is thougt that increase of proteinuria is depending on hemodynamic changes like activation in reninangiotensin system, damage on vascular endotelial wall and increase of vascular permeability.

Keywords: Microalbuminuria, acute myocardial infarction, thrombolytic treatment

Akut myokard infarktüsünde mikroalbuminüri ve trombolitik tedavinin mikroalbuminüri düzeylerine etkisi

Ibrahim Erbay, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Serdar Fenercioğlu, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Atilla Yavuz, Ali Yayla
Dr Lütfi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiiliye Kliniği, İstanbul

Amaç: Koroner kalp hastalığında risk faktörlerinin tanımlanması gerek primer koruma, gerekse sekonder korumada büyük önem taşımaktadır. Akut miyokard infaıktüsü sırasında mikroalbuminiiride artış olduğu bilinmekle beraber mekanizması tam olarak saptanamamıştır. Çalışmamızda akut miyokard infarktiisü sırasında mikroalbuminüri düzeylerindeki değişimi ve trombolitik tedavinin bu değişime etkisini araştırdık.
Materyal ve Metod: Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2000 - Aralık 2000 tarihleri arasında myokard infarktiisü nedeni ile trombolitik tedavi uygulanan 40 hasta ve akut miyokard infarktiisü tanısı alan fakat endikasyonu olmaması nedeni ile trombolitik tedavi uygulanmayan diğer 40 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yatışlarının ilk saatinde ve 7. günde biyokimyasal para-metrelerinin saptanması için kan örnekleri alındı. Ayrıca hastaların spot idrarları alındıktan sonra ilk 24 saatlik idrarları toplandı. 24 saatlik idrarda kantitatif mikroalbuminüri ölçümleri yapıldı.
Bulgular: İzlenen tüm hastalarda I. gün 24 saatlik idrarda albuminüri düzeyleri ortalama 423.21±276.3 mg/gün, 7. günde ise 238.78±154.2 mglgiin olarak bulunmuştur. Hastalardaki 1. ve 7. gün 24 saatlik idrardaki albuminüri düzeyleri arasındaki değişim istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmuştur(p<0. 0001). Ayrıca I. gün ölçülen 24 saatlik idrardaki albümin düzeyleri tromboli-tik tedavi uygulanan ve uygulanmayan grup arasında istatistiksel ola-rak anlamlı farklılık göstermektedir (p<0.00l). 7. gündeki albuminüri değerleri ise iki grup arasında anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05).
Sonuç: AMI‘nü takiben üriner protein ekstraksiyon artışın varlığı, is- kemiııin sistemik vaskiıler permeabilitedeki artış hipotezini desteklemektedir. Oluşan proteiııüriniıı reninanjiotensin sistemindeki aktivasyon gibi glomeruler hemodinamik değişikliklere, vasküler endotelyal duvarda oluşan hasara ve sonuçta vasküler permeabilitedeki artışa bağlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: mikroalbuminüri, akut miyokard infarktiisü, trombolitik tedavi

Ibrahim Erbay, Mahmut Gümüş, Haluk Sargın, Serdar Fenercioğlu, Mehmet Sargın, Mesut Şeker, Atilla Yavuz, Ali Yayla. Microalbuminuria in acute myocardial infarction and efficacy of thrombolytic treatment on microalbuminuria levels. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(3): 43-48

Corresponding Author: Ibrahim Erbay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale