ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Extraintestinal Manifestations in Children Diagnosed with Inflammatory Bowel Disease [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 73-78 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.32708

Extraintestinal Manifestations in Children Diagnosed with Inflammatory Bowel Disease

Zubeyr Kavcar1, Hasret Ayyildiz Civan2, Didem Gulcu Taskin3, Sadik Sami Hatipoglu1
1Department of Pediatrics, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Gastroenterology, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Gastroenterology, Adana City Training and Research Hospital, Adana, Türkiye

Objectives: We aimed to evaluate the frequency of extraintestinal manifestations (EIM) in children with inflammatory bowel disease (IBD) and the correlation of EIM with disease activity index, disease type and disease age.
Methods: Records of patients who were under the 18 years of age and followed up with the diagnosis of IBD were included in the study. The demographic characteristics of the patients, the age of the patients, the sex of the patients, the type of disease and the age of the disease were recorded. When patients were enrolled in the study disease activity indexes were calculated by examining the physical examination and laboratory values of the patients in their last visits, by using the Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI) in Ulcerative Colitis (UC) and the Pediatric Crohn's Disease Activity Index (PCDAI) in Crohn's Disease (CD).
Results: It was conducted with a total of 44 patients, 40.9% (n=18) females and 59.1% (n=26) males diagnosed with IBD. The ages of the patients participating in the study ranged from 8 to 19 and the mean was found to be 14.64±3.19 years. According to the type of disease; 27.3% of the patients were CD and 72.7% were UC. When the disease activity is examined; 37.2% were in remission, 37.2% were mild, 16.3% moderate and 9.3% severe. The incidence of EIM in females is 77.8% and 65.4% in males. The incidence of EIM is 75% in CD and 68.8% in UC. Hepatobiliary involvement was detected in 41.5% (n=17) of the patients, joint involvement in 29.5% (n=13), osteopenia in bone in 16.3% (n=7), osteoporosis in 7% (n=3), ocular involvement (uveitis) in 2.3% (n=1) and skin involvement (erythema nodosum) in 2.3% (n=1).
Conclusion: EIM are common in childhood IBD patients. It should be kept in mind that EIM are as common in UC as CD.

Keywords: Extraintestinal manifestations, pediatric inflammatory bowel disease, pediatric ulcerative colitis, pediatric crohn's disease

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı tanılı çocuklarda ekstraintestinal sistem bulguları

Zubeyr Kavcar1, Hasret Ayyildiz Civan2, Didem Gulcu Taskin3, Sadik Sami Hatipoglu1
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
3Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, Adana

Amaç: Çalışmamızda İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (IBH) olan çocuklarda bağırsak dışı bulguların sıklığını ve bunun hastalık aktivitesi, hastalık tipi ve hastalık yaşı ile korelasyonunu değerlendirmeyi amaçladık.
Metod: Çalışmaya 18 yaş altı, IBH tanısı ile takip edilen hastalar dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, yaşları, cinsiyetleri, hastalık tipleri ve tanı konulan yaşları kayıt altına alındı. Çalışmaya dahil edilen hastaların hastalık aktivite indeksleri enson vizitlerinde yapılan fizik muayene ve laboratuvar bulguları kullanılarak Ülseratif Kolit (ÜK) hastalarında Pediatrik Ülseratif Kolit Aktivite İndeksi, Crohn Hastalarında (CH) ise Pediatrik Crohn Hastalığı Aktivite İndeksi kullanılarak hesaplandı.
Sonuçlar: Çalışmaya toplam 44 hasta dahil edildi, hastaların 40.9% (n = 18)’u kız ve 59.1% (n=26)’i erkek idi. Hasta yaşları 8-19 arasında değişirken ortalama yaş 14.64 ± 3.19 yıl idi. Hastalık tipine göre hastaların 27.3%’ü CH ve 72.7%’si ÜK idi. Hastalık aktivitesi değerlendirildiğinde hastaların 37.2% remisyonda iken 37.2%’si hafif aktivasyon, 16.3%’ü orta aktivasyon ve 9.3%’ü ise ciddi aktivasyon mevcut idi. Hastalık ile birlikte bağırsak dışı bulguların sıklığı kızlarda 77.8%, erkeklerde ise 65.4% idi. CH’de bağırsak dışı bulgu sıklığı % 75 iken ÜK’de % 68,8 sıklığında idi. Bağırsak dışı bulgularda en sık karaciğer tutulumu (%41,5) sonra sırasıyla eklem tutulumu (%29,5), osteoporoz (%7), osteopenia (%16,3), göz tutulumu (üveit) (%2.3), cilt tutulumu (eriteme noduzum) (%2,3) görüldü.
Tartışma: Bağırsak dışı bulgular çocukluk IBH’lerde sık görülmektedir. Bilindiğinin aksine bağırsak dışı bulgular ÜK hastalarında da CH’larında görüldüğü kadar sık görülmektedir. (SETB-2022-10-229)

Anahtar Kelimeler: Ekstraintestinal bulgular, pediatrik inflamatuvar bağırsak hastalığı, pediatrik ülseratif kolit, pediatrik crohn hastalığı

Zubeyr Kavcar, Hasret Ayyildiz Civan, Didem Gulcu Taskin, Sadik Sami Hatipoglu. Extraintestinal Manifestations in Children Diagnosed with Inflammatory Bowel Disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(1): 73-78

Corresponding Author: Didem Gulcu Taskin
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale