ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Predictive Factors Affecting the Development of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 391-399 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.32492

Predictive Factors Affecting the Development of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer

Ozan Caliskan, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Mehmet Uludag
Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Teaching and Research Hospital, IstanbulDepartment of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The most common subtype of thyroid cancer is papillary thyroid cancer (PTC); lymph node metastases are common in this disease. Factors affecting the development of central lymph metastasis of PTC determine the treatment modality and prognosis of the disease. In this study, we aimed to evaluate the clinicopathologic features affecting the development of central lymph node metastasis.
Methods: The data of a total of 346 PTC patients who were operated between May 2012 and September 2020 in our clinic and whose follow-up could be reached were evaluated retrospectively. Demographic data, surgical treatment modalities, and histopathological data of all patients were evaluated as a result of at least 6 months of follow-up. Patients age, sex, body mass index, pre-operative TSH levels, anti-TPO, and anti-Tg values at the time of diagnosis, whether lymph node dissection is performed, presence of lymph node metastasis, presence of distant metastasis, stage at the time of diagnosis (TNM 8th edition), ATA risk group at the time of diagnosis, multifocal and/or multicentric (bilaterality), largest tumor size, aggressive histological subtype, lymphovascular invasion of the tumor, extrathyroidal invasion, presence of lymphocytic thyroiditis, and surgical margin positivity were evaluated retrospectively.
Results: In the development of PTC central metastasis, distant metastasis, tumor size, multifocality, multicentricity, presence of lymphovascular invasion, aggressive tumor subtype, presence of lateral metastasis, nodular goiter, and extrathyroidal spread were found to be effective. Among these factors, T stage, presence of lymphovascular invasion, and multicentricity were identified as independent risk factors for the development of central metastasis.
Conclusion: Today, the investigation of predictive factors for the development of nodal metastasis in PTC does not seem to be out of date anytime soon. In our study, T stage, presence of lymphovascular invasion, and multicentricity were identified as independent risk factors for the development of central metastasis from the histopathological features of the tumor in PTC and of these features, T stage and multicentricity can be predicted by pre-operative imaging in many patients and can be used to decide whether to perform prophylactic SLN dissection in patients. However, new studies are still needed on this issue, in the literature.

Keywords: Central lymph node metastasis, central neck dissection, papillary thyroid cancer

Papiller tiroid kanserinde santral lenf nodu metastaz gelişimini etkileyen öngörü faktörleri

Ozan Caliskan, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Mehmet Uludag
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Tiroid kanserleri içerisinde en sık görülen alt tip papiller tiroid kanseri olup; lenf bezi metastazları sık görülmektedir. Papiller tiroid kanserinde (PTK) santral lenf metastazı gelişimini etkileyen faktörler hastalığın tedavi şeklini ve prognozunu belirlemektedir. Biz de bu çalışmada santral lenf nodu metastazı gelişimi üzerine etkili klinikopatolojik özellikleri değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Mayıs 2012-Eylül 2020 tarihleri arasında opere edilen, papiller tiroid kanseri tanısı alan ve takiplerine ulaşılabilinen toplam 346 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastaların yaşı, cinsiyeti, vücut kitle oranı, preoperatif TSH düzeyleri, tanı anında anti-TPO ve anti-Tg değerleri, lenf nodu diseksiyonu yapılıp yapılmadığı, lenf nodu metastazı varlığı, uzak metastaz varlığı, tanı anında evre (TNM 8. baskı), tanı anında ATA risk grubu, tümörün multifokal ve/veya multisentrik (bilateralite) olması, en büyük tümör boyutu, agresif histolojik alt tipi, tümörde lenfovasküler invazyon, ekstratiroidal invazyon, lenfositik tiroidit varlığı, cerrahi sınır pozitifliği özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: PTK santral metastaz gelişiminde; uzak metastaz varlığı, tümör çapı, multifokalite, multisentrisite (bilateralite), lenfovasküler invazyon varlığı, tümör subtipinin agresif olması, lateral metastaz varlığı, nodüler guatr ve ekstratiroidal yayılımın etkili olduğu saptandı. Bu faktörler içerisinden T evresi, lenfovasküler invazyon varlığı ve multisentrisite santral metastaz gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak belirlendi.
Sonuç: Günümüzde PTK’da nodal metastaz gelişimi için prediktif faktörlerin araştırılması güncelliğini yakın zamanda kaybedecek gibi gözükmemektedir. Çalışmamızda PTK’de tümörün histopatolojik özelliklerinden T evresi, lenfovasküler invazyon varlığı ve multisentrisite santral metastaz gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak belirlenmiş olup bu faktörlerden özellikle T evresi ve multisentirisite birçok hastada preoperatif görüntüleme ile öngörülebilir ve hastalarda yapılacak proflaktik santral lenf nodu diseksiyonu yapılıp yapılmaması kararında kullanılabilir. Bununla birlikte literatürde bu konuda halen yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2022-08-186)

Anahtar Kelimeler: Papiller Tiroid Kanseri, Santral Lenf Nodu Metastazı, Santral Boyun Diseksiyonu

Ozan Caliskan, Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Mehmet Uludag. Predictive Factors Affecting the Development of Central Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(3): 391-399

Corresponding Author: Ozan Caliskan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale