ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Substernal Goiter: From Definitions to Treatment [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 167-176 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.30806

Substernal Goiter: From Definitions to Treatment

Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun1, Mehmet Kostek1, Adnan Isgor2, Mehmet Uludag1
1Department of General Surgery, Division of Endocrine Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Deparment of General Surgery, Sisli Memorial Hospital, Istanbul, Türkiye

The enlargement of multinodular goiter into the mediastinum through the thoracic inlet or ectopic thyroid tissues directly in the mediastinum is defined as Substernal Goiter (SG). However, there is no clear consensus in the literature on this definition. There are many definitions for SG in the literature. Most definitions are similar or overlapping. Since the thyroid is located in the neck above the thoracic inlet in its normal anatomical position, the simplest clinical definition should be preferred among the definitions regarding its descent below the thoracic inlet and adjacent to the mediastinal organs. In the American Thyroid Association guideline, SG is defined as clinical or radiological protrusion of the thyroid gland over the sternal notch or clavicle in a patient with a slightly extended neck in the supine position. SGs can be classified as primary or secondary according to their origins. In addition, there are combined SGs resulting from the enlargement of the primary SG, which is the growth of the cervical thyroid gland toward the mediastinum, and the secondary SG, which is defined as an ectopic mediastinal mass, together. We find it appropriate to define such SGs as mixed SGs. In this disease, which has the same etiology and etiopathogenesis as cervical goiter, the descent of the thyroid gland into the mediastinum due to some anatomical factors explains the physiopathology. Compression symptoms of mediastinal major vascular structures, trachea, and esophagus cause the symptoms and findings of SGs due to its localization. In addition, the relationship of SGs with possible malignancy risk and hyperthyroidism affecting the indications and methods of treatment has been discussed for a long time. In this study, we aimed to evaluate the definitions, classification, physiopathology, laboratory and imaging methods used for diagnosis, the relationship of SG with hyperthyroidism and malignancy, and briefly the treatment methods, according to the current studies from literature.

Keywords: Definitions, diagnostic methods, physiopathology, substernal goiter, treatment

Substernal guatr: Tanımlarından tedavi yöntemlerine

Mehmet Taner Unlu1, Nurcihan Aygun1, Mehmet Kostek1, Adnan Isgor2, Mehmet Uludag1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Şişli Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Multinodüler guatrın (MNG) torasik giriş yoluyla mediasten içine doğru büyümesi veya direk olarak mediasten içindeki ektopik tiroid dokuları Substernal Guatr (SG) olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu tanım ile ilgili literatürde net bir konsensus bulunmamaktadır.
Literatürde SG için bir çok tanım bulunmaktadır. Çoğu tanım birbirine benzer veya örtüşmektedir. Tiroid normal anatomik pozisyonda, boyunda torasik girişin süperiorunda yerleştiğinden, onun torasik girişin aşağısına inip mediastinal organlarla komşu olması ile ilgili tanımlardan klinik kullanımı en basit olan tercih edilmelidir. Amerikan Tiroid Birliği (ATA) kılavuzunda SG; supin pozisyonda boynu hafif ekstansiyonda olan hastada klinik veya radyolojik olarak tiroidin sternal çentiği veya klavikulayı geçmesi olarak tanımlanmıştır.
SG’lar orijinine göre primer veya sekonder olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca servikal tiroid bezinin mediastene doğru büyümesinden oluşan primer SG ve ektopik mediastinal kitle olarak tanımlanan sekonder SG’nin birlikte büyümesinden ortaya çıkan SG’lar da bulunmaktadır. Biz bu tür SG’ların mikst SG olarak tanımlanmasını uygun bulmaktayız ve bu yazıda da bu şekilde tanımladık.
Etyoloji ve etyopatogenezi servikal guatrla aynı olan bu hastalıkta bazı anatomik faktörler sebebiyle tiroid bezinin mediastene inmesi fizyopatolojiyi açıklamaktadır. Lokalizasyonu itibariyle mediastinal majör vasküler yapılara, trakea ve özefagusa yaptığı bası semptomları SG’ların semptom ve bulgularına sebep olmaktadır.
Ayrıca SG’ların olası malignite riski ve hipertiroidi ile ilişkisi uzun zamandır tartışılmakta ve yapılacak tedavi endikasyonlarını ve yöntemini etkilemektedir.
Biz de bu çalışmamızda literatürde güncelliğini koruyan SG’ların tanımları, sınıflandırması, fizyopatolojisi, tanı için kullanılan laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerini, SG’ın hipertiroidi ve malignite ile ilişkisini ve kısaca tedavi yöntemlerini güncel literatür bilgileri ışığında değerlendirmeyi amaçladık. (SETB-2022-06-162)

Anahtar Kelimeler: substernal guatr, tanımları, fizyopatoloji, tanı yöntemleri, tedavi

Mehmet Taner Unlu, Nurcihan Aygun, Mehmet Kostek, Adnan Isgor, Mehmet Uludag. Substernal Goiter: From Definitions to Treatment. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(2): 167-176

Corresponding Author: Mehmet Taner Unlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale