ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Metastatic Brain Tumors [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 43-48

The Metastatic Brain Tumors

Ibrahim M. Ziyal, Murat Müslüman, Cengiz S. Türkmen, Alper R. Kaya, Canan Tanık, Yunus Aydın
Şişli Etfal Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ve Patoloji Kliniği

OBJECTIVE: To discuss the surgical indications and the role of the radiotherapy in metastatic brain tumors.
STUDY DESIGN: Hundred and twenty-three patients underwent surgical treatment due to a intracerebral tumor in Şişli Etfal Hospital, Department of Neurosurgery during last two years. Twenty of them who had metastatic brain tumor were discussed in this study. Fifteen (75%) were male and five (25%) were female. The median age at the time of the initial diagnosis of brain metastasis was 49.75. Fifteen patients were presented with only one intracranial metastasis, two with two, two with three and one with more than three.
RESULTS: Seven patients with lung metastases, three with gastrointestinal, two with breast, two with kidney, two with prostate ıwo with malignant melanoma, mıe with urinary tract and one with uterus (This rare case had ııterine lelomyosarcoma metastasis) had the primary site of their tumor. lıı eleven patients the systemic canı.: er was estcıblis­ hed after diagnosing the intracerebral metastasis. Preoperative radiotherapy was applied to none of the patients. All patients were treated with surgery. The aim ol the surgical treatment was to remove the life threatening lesion or lesion that deteriorates the patients neurological status. The presence of a tumor in the posterior fossa was a certain in­dication. Median survival time after the operation was 7.5 months. Postoperative radiotherapy was performed to 10 of 20 patients.
CONCLUSİON: The life-threatening lesions, lesions which deteriorate the patients neurological status, and all lesions which are easy to remove should he operated. There is no significant dfference between the median survival time of the patients treated with and without postoperative radioterapy in this study.

Keywords: Brain neoplasm, Brain metatasis, Surgical treatment, Radioterapy.

Metastik Beyin Tümörlerine Yaklaşım

Ibrahim M. Ziyal, Murat Müslüman, Cengiz S. Türkmen, Alper R. Kaya, Canan Tanık, Yunus Aydın
Şişli Etfal Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği ve Patoloji Kliniği

AMAÇ: Metastatik beyin tümörlerinde cerrahi tedavi endikasymılarının ve radyoterapinin rolünün tartışılması.
MATERYAL VE METOD: Son iki yıl içinde Şişli Etfal Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğine 123 olgu intraserebral tümör nedeni ile opere edildi. Bu çalışmada metastatik tümörü olan 20 olgu tartışıldı. Onbeş olgu (%75) erkek ve beş olgu (%25) ise kadın idi. Beyin metastazının tesbit edildiği ortalama yaş 49.75 idi. Onbeş olguda sadece tek lezyon, ikisinde iki, ikisinde üç ve de birinde üçten fazla lezyon saptandı.
BULGULAR: Beyin metastazlarının primer odağa göre dağılımı şöyle idi: Akciğer (7), Gastrointestinal Sistem (GİS) (3), Meme (2), Böbrek (2), Prostat (2), Malign Melanom (2), Üriner yollar (1), Uterus (1). Uterus leyomiyosarkom metastazının beyinde son derece nadir görülmesi nedeni ile, bu olgu ayrıca vurgulandı. Onbir olguda, intraserehral metastaz teşhis edildikten sonra primer odak ortaya çıkartılabildi. Hiçbir olguya preoperatif radyoterapi uygulanmadı. Tüm olgular opere edildi. Cerrahi tedavinin amaıcı öncelikle hayatı tehdit eden ve nörolojik tabloyu bozan lezyona müdahale etmek idi. Lezyonun arka çukurda olması kesin endikasyon olarak kabul edildi. Operasyon sonrası ortalama yaşam süresi 7.5 ay olarak teshil edildi. Postoperatif radyoterapi yirmi olgudan on tanesine uygulandı.
SONUÇ: Hayatı tehdit eden, nörolojik tabloyu bozan ve çıkarılması kolay olan tüm lezyonlar opere edilmelidir. Bu çalışmada, ortalama yaşam süresi açısından postoperatif radyoterapi uygulanan ve uygulanmayan olgular arasında anlamlı bir fark tesbit edilmedi.

Anahtar Kelimeler: Beyin tü, mörü, Beyin metastazı, Cerrahi tedavi, Radyoterapi.

Ibrahim M. Ziyal, Murat Müslüman, Cengiz S. Türkmen, Alper R. Kaya, Canan Tanık, Yunus Aydın. The Metastatic Brain Tumors. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(3): 43-48

Corresponding Author: Ibrahim M. Ziyal, Türkiye
LookUs & Online Makale