ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Antibiotic resistance of staphyloccocal strains isolated from wound specimens [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 44-47

Antibiotic resistance of staphyloccocal strains isolated from wound specimens

Birsen Durmaz Çetin1, Nuran Özcan2, Mehtap Oktar1, Alper Gündüz1, Mustafa Gül1
1Department of Infectious Diseases and Microbiology,Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Microbiology Laboratory, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: To investigate the antibiotic resistance of 1080 staphyloccocal strains isolated from wound specimens sent to the microbiology laboratory by different clinics at Sisli Etfal Training and Research hospital between 1999-2002. Study Design: The identification of bacteria was performed by colony morfology, growth and gram staining features, catatase and coagulase tests. The antibiotic resistance of these strains to methicillin, sefazolin, erythromycin, tetracycline, gentamicin, amikacin, ciprofloxacin, TMP/SXT was investigated according to NCCLS criteria by Kirby-Bauer disc diffusion method. The susceptibility to Fusidic acid was performed according to the criteria of Comité de L’antibiogramme de la Société Française de Microbiologie.
Results: Out of the isolated staphyloccocal strains 670 (62%) were S. aureus and 410 (38%) were coagulase negative staphylococci. Among S.aureus strains 260 (38%) and 220 (53%) of coagulase negative staphyloccocal strains were methicillin resistant. The antibiotic resistance rate to the tested antibiotics was higher among the methicillin resistant strains. Vancomycin resistance was not found. The most active antibiotics against methicillin resistant strains were TMP/SMX, fusidik Asit, amikasin, ciprofloxacin, gentamicin.
Conclusions: It seems that in staphyloccocal infections developing in hospitals, besides methicillin resistance, multiple drug resistance continues to be a serious problem in our hospital.

Keywords: Staphylococci, antibiotic resistance, wound specimen

Yara örneklerinde izole edilen stafilokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere direncinin araştırılması

Birsen Durmaz Çetin1, Nuran Özcan2, Mehtap Oktar1, Alper Gündüz1, Mustafa Gül1
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul

Amaç: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuarında, 1999-2002 yılları arasında değişik kliniklerden gönderilen yara örneklerinden izole edilen 1080 stafilokok suşunun çeşitli antibiyotiklere dirençleri araştırılmıştır.
Gereç ve yöntem: Bakteri tanımlamaları koloni morfolojisi, üreme ve gram boyanma özellikleri, katalaz ve koagülaz testleri ile gerçekleştirildi. Bu suşların metisilin, sefazolin, erit-romisin, tetrasiklin, gentamisin, arnikasın, siprofloksasin, Trimetoprim-Sulfametaksazol (TMPISXT)’ye karşı antibiyotik direnci National Comitee for Clinical Lahoratory Standarts (NCCLS) kriterlerine uyularak Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile saptandı. Fusidik asit duyarlılığına ise Comité de L’antibiogramme de la Société Française de Microbiologie’nin kriterlerinden yararlanıldı.
Bulgular: İzole edilen Stafilokok suşlarmm 670‘i (%62) S.aurais, 410‘u (%38) KNS olarak tanımlanmıştır. S. aureus suşunun 260‘/ (%38) metisiline dirençli (MRSA) olduğu belirlenirken, KNS suşunun 220’si (%53) metisiline dirençli (MRKNS) olduğu saptanmıştır. Çalışılan antibiyotiklerin direnç oranları, metisiline dirençli suşlarda duyarlı olanlardan daha yük¬sek saptanmıştır. Vankomisine dirençli suşa rastlanmamıştır. Metisiline dirençli suşlara karşı, etkin antibiyotikler sırasıyla TMP/SMX, fusidik asit, amikasin, siprofloksasin, gentamisin olarak sıralanmıştır.
Sonuçlar: Hastanede gelişen stafilokok enfeksiyonlarında metisilin direnci yanında çoklu antibiyotik direnci hastanemizin önemli bir sorunu olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Stafilokok, antibiyotik direnci, yara örnekleri

Birsen Durmaz Çetin, Nuran Özcan, Mehtap Oktar, Alper Gündüz, Mustafa Gül. Antibiotic resistance of staphyloccocal strains isolated from wound specimens. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2004; 38(2): 44-47

Corresponding Author: Birsen Durmaz Çetin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale