ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Effect of Hemodialysis on Levels of Endothelin-1 in Cases With Chronic Renal Failure [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 19-22

The Effect of Hemodialysis on Levels of Endothelin-1 in Cases With Chronic Renal Failure

Gürkan Yurteri, Hakkı Arıkan, Nurgül Güven, Yalçın Özbahar, Aydoğan Öbek
Şişli Etfal Hastanesi Nefroloji Kliniği

OBJECTIVE: This study is planned to investigate the effect of hemodialysis on levels ol Endothelin-1 (ET-1) in cases with chronic renal failure.
STUDY DESIGN: 20 patients who have chronic renalfailure were included to our study. 10 of them (Group A) were treated with hemodialysis, 10 of them (Grup B) weren' t. As for the control group 10 healty people selected. The levels of plasma ET-1 determined with the method ol radio immun assay (RIA).
RESULTS: The levels of plasma ET-1 was significantly higher patients who have chronic renal failure than healty people (p<0.001 ), but no significant changes was frıurıd between Group A and Group B (p>0.05).
CONCLUSION: These results suggested that hemodialysis has no effects on the levels of plasma ET -1. Also no significant changes was found between patients who have high blood pressure and normal blood pressure on the levels of plasma ET -1. This study also suggested that only uremia may he the cause of high levels of plasma ET-.

Keywords: Endothelin-1, chronic renal failure, hemodialysis.

Kronik Renal Yetersizlikli Hastalarda Hemodiyalizin Plazma Endotilin-1 Düzeyi Üzerine Etkisi

Gürkan Yurteri, Hakkı Arıkan, Nurgül Güven, Yalçın Özbahar, Aydoğan Öbek
Şişli Etfal Hastanesi Nefroloji Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma, kronik renal yetersizlikli hastalarda hemodiyalizin plazma endotelin-1 düzeyi üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla planlandı.
MATERYAL VE METOD: Çalışmamızda, 10 diyalize girmeyen (Grup A) ve 10 diyalize giren (Grup B) toplam 20 kronik renal yetersizlikti hasta alındı. Kontrol grubu olarak 10 sağlıklı kişi seçildi. Bu hastalarda Radyo immun assay (RIA) metodu ile plazma endotelin-1 (ET-1) düzeylerine bakıldı.
BULGULAR: Kronik renal yetersizli hastaların tümünde plazma ET-1 düzeyleri normal grubu göre anlamlı derece- de yüksek hulundu (p<0.001 ). Grup A ve grup B arasında ise plazma ET-1 düzeylerinde anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
SONUÇ: Yapılan çalışmada, hemodiyalizin plazma ET-1 düzeyleri üzerinde etkili olmadığı gösterilmiştir. Ayrıca, kan hasıncı normal ve yüksek olan hastalarda da plazma ET -1 düzeylerinde anlamlı bir fark saptanmamış, bu da üreminin tek haşına plazma ET-1 yüksekliğine neden olabileceğini düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Endotelin- 1, hemodiyaliz, kronik renal yetersizlik.

Gürkan Yurteri, Hakkı Arıkan, Nurgül Güven, Yalçın Özbahar, Aydoğan Öbek. The Effect of Hemodialysis on Levels of Endothelin-1 in Cases With Chronic Renal Failure. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 1997; 31(1): 19-22

Corresponding Author: Gürkan Yurteri, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale