ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-23427 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.23427

Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma

Meylis Artykov1, Hakan Bahadır Haberal1, Mesut Altan1, Kemal Kosemehmetoglu2, Sertac Yazici1, Haluk Ozen1, Bulent Akdogan1
1Department of Urology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Pathology, Hacettepe University School of Medicine, Ankara, Turkey

Objective: To determine the effect of variant histology on pathological outcomes and survival in patients operated for upper urinary tract urothelial carcinoma (UTUC).
Materials and Methods: Data of 128 patients who were operated for UTUC between 2001-2019 were retrospectively analyzed. Patients with pure urothelial carcinoma and patients with variant histology were compared in terms of demographics, pathological outcomes and survival.
Results: The mean age of the patients was 65±11 years, female to male ratio was 30/98 and median follow-up period was 26.5 (1-176) months. Variant histology was detected in 14.8% of patients. Variant histology was found to be associated with surgical margin positivity, lymph node metastasis, presence of lymphovascular invasion, high tumor stage and grade (p=0.001, p=0.012, p=0.001, p=0.002, p=0.009, respectively). Three-year cancer-specific and overall survival rates were 79.6% and 77.3%, respectively. There was no statistically significant relationship between variant histology with cancer-specific and overall survival (p=0.514, p=0.515, respectively).
Conclusion: Variant histology of UTUC was found to be associated with locally advanced disease, but its effect on survival could not be demonstrated.

Keywords: Upper system transitional epithelial cell carcinoma, variant histology, survival analysis

Impact of variant histology on clinical and pathological outcomes in patients with upper urinary tract urothelial carcinoma

Meylis Artykov1, Hakan Bahadır Haberal1, Mesut Altan1, Kemal Kosemehmetoglu2, Sertac Yazici1, Haluk Ozen1, Bulent Akdogan1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Varyant histolojinin üst üriner sistem ürotelyal karsinomu nedeni ile ameliyat olan hastaların patolojik ve sağ kalım sonuçların üzerindeki etkisini saptamak.
Yöntem: 2001-2019 yılları arasında tek merkezde üst üriner sistem ürotelyal karsinomu nedeni ile ameliyat olan 128 hastanın verileri geriye dönük olarak incelendi. Saf ürotelyal karsinom hastaları ve varyant histoloji olanlar demografik özellikler, patolojik sonuçlar ve sağ kalım parametreleri açısından birbiri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama hasta yaşı 65±11yıl olarak saptandı. Kadın erkek oranı 30/98 olarak, medyan takip süresi ise 26,5 (1-176) ay olarak belirlendi. Hataların 14,8% inde varyant histoloji saptandı. Varyant histoloji cerrahi sınır pozitifliği, lenf nod metastazı, lenfovasküler invazyon varlığı, yüksek tümör evre ve derecesi ile ilişkili bulundu (p=0.001, p=0.012, p=0.001, p=0.002, p=0.009, sırasıyla). 3 yıllık kanser spesifik ve genel sağ kalım oranı sırasıyla 79,6% ve 77,3% olarak saptandı. Varyant histoloji ile kanser spesifik sağ kalım ve genel sağ kalım arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki belirlenemedi. (p=0.514, p=0.515, sırasıyla).
Sonuç: Üst üriner sistem ürotelyal karsinomunda varyant histoloji lokal ileri hastalık ile ilişki iken, sağ kalım üzerinde bir etkisi gösterilemedi. (SETB-2021-06-175)

Anahtar Kelimeler: Üst üriner sistem değişici epitel hücreli karsinomu, varyant histoloji, sağ kalım analiziCorresponding Author: Meylis Artykov
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale